Зміст підготовки фахівців з напряму підготовки "Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)"

Страницы работы

3 страницы (Word-файл)

Содержание работы

Розділ 5. Зміст підготовки фахівців

Підготовка в університеті фахівців з напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здійснюється за навчальними планами, укладеними відповідно до Державних стандартів освіти та з урахуванням нормативних актів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України, зокрема, наказів Міносвіти № 642 від 9 липня 2009 року та № 384 від 29 березня 2012 року. Створення навчальних планів здійснювалося на основі Державного стандарту, що дозволило окреслити функції та посади (за Державним класифікатором професій) майбутніх педагогів професійного навчання й відповідно – знання та вміння, необхідні для виконання означених функцій.

Навчальні плани підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в галузі легкої промисловості укладені з урахуванням наступності та послідовності професійного навчання. Підготовка бакалавра здійснюється  протягом чотирьох років на базі повної середньої освіти. Варіативні частини ОКХ, ОПП навчальних планів затверджені в установленому порядку. За рахунок вибіркового компоненту до змісту підготовки включені фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни, необхідні для поглиблення підготовки. Загалом на підготовку бакалавра відведено 8640 годин.

У змісті навчальних планів виділяються такі блоки дисциплін:

1.  Нормативні навчальні дисципліни, що представлені трьома циклами:

-  гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

-  математичної та природничо-наукової підготовки;

-  професійної та практичної підготовки.

2. Вибіркові навчальні дисципліни поділяються на дисципліни, які визначає вищий навчальний заклад і дисципліни за вибором студентів, входять до циклів:

-  гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

-  математичної та природничо-наукової підготовки;

-  професійної та практичної підготовки;

3. Поза кредитні дисципліни.

4. Практики, курсові роботи, державна атестація:

-  державний комплексний кваліфікаційний екзамен або кваліфікаційна робота випускника;

-  психолого-педагогічні дисципліни;

-  навчальна та педагогічна практика;

-  курсові роботи.

Відповідно до сучасних дидактичних вимог композиція змісту навчального плану передбачає безперервність і наступність його освоєння.

Відповідно до сучасних вимог гуманізації освіти при плануванні навчального навантаження бакалаврів зроблено акцент на розвитку їх самостійної навчальної роботи – тижневе аудиторне навантаження студента за планом складає у середньому 28-30 год., самостійна навчальна діяльність складає 24-26 год./тижд.

Загальний термін підготовки бакалаврів становить 4 роки і охоплює 240 кредитів, зокрема: за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 28,5 кредити; за циклом математичної та природничо-наукової підготовки – 55,5 кредити; за циклом професійної та практичної підготовки – 124,5 кредитів; із них дисципліни за вибором університету складають – 15,5 кредити; дисципліни за вибором студента – 14 кредитів. На практичну підготовку відведено – 24 кредити (864 год.).

Нижче наведено розподіл годин навчального часу бакалавра за циклами підготовки (примітка: 1 кредит дорівнює 36 годинам).

Цикли підготовки

Загальна кількість

годин / кредитів

1.Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

-нормативна частина циклу

-вибіркова частина циклу

2.Цикл математичної та природничо-наукової професійної та практичної підготовки:

-нормативна частина циклу

-вибіркова частина циклу

3.Цикл професійної та практичної підготовки:

-нормативна частина циклу

-вибіркова частина циклу

1026 / 28,5

576 / 16

450 / 12,5

1998 / 55,5

1800 / 50

198 / 5,5

4482 / 124,5

4068 / 113

414 / 11,5

Державна атестація

162 /4,5

Курсові роботи

108 / 3

Виробнича практика

216 / 6

Навчальна практика

648 / 18

Усього:

8640 / 240

Похожие материалы

Информация о работе