Зміст підготовки фахівців з напряму підготовки "Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)", страница 2

Структура навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) забезпечує організацію підготовки майбутніх педагогів професійного навчання згідно з вимогами Болонських угод. У 2013 – 2014 н.р. продовжується робота із упровадження необхідного навчально-методичного забезпечення кредитно-модульної системи організації навчання, з укомплектації пакетів навчально-методичного забезпечення з дисциплін навчального плану на електронних носіях тощо.

Забезпеченість методичними матеріалами самостійної роботи студентів

Викладачами кафедри основ виробництва та дизайну з усіх курсів пропонуються такі методичні матеріали для виконання самостійної роботи студентів:

–  список рекомендованої літератури, де окремо зазначена основна, додаткова, а також література для самостійного опрацювання;

–  перелік питань до екзамену чи заліку;

–  плани практичних (лабораторних) занять з переліком питань, літературою, практичними завданнями, методичними рекомендаціями;

–  індивідуальні, творчі завдання;

–  тестові завдання.

Самостійна робота студентів є невід’ємною частиною навчання у виші й проводиться з усіх курсів, які читаються викладачами кафедр. На кафедрах самостійна робота розглядається і як засіб навчання, і як форма організації навчально-наукового пізнання, тому видається доцільним її планування, організація і контроль, оскільки враховуються можливості й особливості кожного студента, а також значну частину навчального матеріалу студенти опрацьовують позааудиторно.

Викладачами кафедри впроваджуються такі форми організації самостійної роботи студентів:

–  самостійне опрацювання окремих тем із подальшою перевіркою їх засвоєння на практичному занятті (при написанні контрольних робіт, виконанні тестових завдань, при усних відповідях тощо) або позааудиторно (перевірка конспектів, бесіда, консультація та ін.);

–  самостійне ознайомлення з науковою, інформаційно-довідковою літературою і робота з нею;

–  написання рефератів;

–  виконання творчих практичних завдань;

–  виконання тестових завдань і вправ.

Видом самостійної роботи студентів є курсові роботи, які виконуються на ІІІ-ІV курсах, написання кваліфікаційних бакалаврських робіт, обговорення дискусійних проблем на заняттях проблемних груп, підготовки доповідей на наукові конференції, написання наукових статей за матеріалами доповіді та ін.

Наявність дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів

Викладачі кафедр працюють над створенням навчально-методичних посібників для студентів, що дозволяє активізувати їх самостійну роботу. У посібниках подаються плани практичних, лабораторних, самостійних та індивідуальних робіт. Вони містять перелік основних питань, завдання, список обов'язкової та додаткової літератури, методичні рекомендації, за потреби – зразки виконання завдань, питання для самоконтролю та модульного контролю. Усі види робіт перевіряються і відповідним чином оцінюються. Контроль засвоєння тем і питань, винесених на самостійне опрацювання, здійснюється на лабораторно-практичних та семінарських заняттях, контрольних роботах, колоквіумах тощо.

Ректор                                                                     М.І. Степаненко

Завідувач кафедри                                                 Є.В. Кулик