Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Борисової Тетяни Миколаївни на дисертаційну роботу Черемісіної Таїсії Олександрівни на тему: «Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів», страница 3

– метод варіативних індивідуальних матриць, що дозволяє забезпечити науково обґрунтовану та ефективну індивідуальну траєкторію навчання студентів  конструюванню швейних виробів, що складається з наступних кроків:  проектування блоків-варіантів матриці для подачі змісту з конструювання швейних виробів; визначення змісту досліджуваного матеріалу (в залежності від психологічних, особистих параметрів та рівня навчальних досягнень студентів); співпраця викладача та студента у виборі модулів з варіативної частини та роз’яснення змісту й етапів обов’язкової; індивідуальне вирішення завдань, у парі або під керівництвом викладача; рефлексія та самоаналіз виконаних завдань, перевірка їх вирішення викладачем; складання індивідуальної траєкторії подальшого вивчення матеріалу з конструювання швейних виробів на основі рефлексії та реперних точок (в залежності від психологічних, особистих параметрів та рівня навчальних досягнень студентів).

4. Значущість результатів дослідження науки й практики
та можливі шляхи їх використання

Значущість дослідження Т. О. Черемісіної визначається тим, що розроблені автором методика навчання майбутніх вчителів технологійконструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань, методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання студентів конструюванню швейних виробів, комп’ютерна система навчання «Конструювання» можуть бути використані при навчанні майбутніх учителів технологій як конструюванню швейних виробів так й інших технічних дисциплін вищих педагогічних закладів України.

Основні здобутки Т. О. Черемісіної впроваджено у навчальний процес Бердянського державного педагогічного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, що підтверджує практичне значення розробленої методики.

5. Повнота викладу результатівдослідження
в опублікованих працях

Основні результати дослідження Т. О. Черемісіної відображено в 15 наукових публікаціях і науково-методичних працях авторки (11 одноосібних): 8 статей – у наукових фахових виданнях України; 5 – у матеріалах наукових конференцій; 2 – навчально-методичних посібника.

6. Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату

Аналізуючи дисертаційне дослідження, відзначимо, що робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дисертаційне дослідження системно організоване: чітко визначено мету, сформульовано дослідницькі завдання, окреслено його предмет і об’єкт. Висновки логічно випливають зі змісту основного тексту дисертації.

Переконливим свідченням наукової зрілості дослідниці є, на нашу думку, науково коректне розкриття цілі, змісту, методів, форм та засобів індивідуалізованого навчання майбутніх учителів технологій конструюванню швейних виробів.

До безумовних переваг дисертаційного дослідження можна віднести розроблену автором модель методики навчання майбутніх учителів технологійконструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань, її обґрунтованість та логічність побудови.

Зміст автореферату Черемісіної Таїсії Олександрівни повно відображає особливості та основні положення дисертаційного дослідження та є ідентичним за змістом до самої дисертації. Назва дисертації відповідає її меті, завданням, змісту та проведеним експериментальним дослідженням. Структура дисертації та її обсяг відповідають встановленим вимогам. На наш погляд, за структурою, обсягом, змістом дисертаційна робота відповідає вимогам до кандидатських дисертацій.

Вищевикладене дозволяє стверджувати, що дисертаційна робота Т. О. Черемісіної за своїм змістом та формою є завершеним і самостійним дисертаційним дослідженням.

7. Зауваження щодо змісту дисертації