Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Борисової Тетяни Миколаївни на дисертаційну роботу Черемісіної Таїсії Олександрівни на тему: «Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів», страница 2

Позитивним моментом є ґрунтовний опис методики впровадження індивідуалізованого навчання з позиції навчальної діяльності викладача та пізнавальної діяльності студентів. Дослідження психофізіологічних особливостей сприйняття навчального матеріалу студентами дозволило автору підкреслити важливість застосування індивідуалізованого навчання з технічних предметів.

Розроблений дисертанткою метод варіативних індивідуальних матриць, що складається з 5 поетапних кроків, дозволяє забезпечити ефективну індивідуальну траєкторію навчання студентів конструюванню швейних виробів та досягти запланованої мети навчання майбутніх учителів технологій.

На констатувальному етапі експерименту дисертантка  визначила рівні знань та умінь з конструювання швейних виробів та довела, що вони на даний момент сформовані у студентів на недостатньому рівні. Виявлені недолікив існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій під час аналізу стану індивідуалізації навчання були враховані та усунуті Т. О. Черемісіною під час проектування методики індивідуалізованого навчання конструюванню швейних виробів. При розкриті компонентів проектованої методики Т. О. Черемісіною схарактеризованоцілі, завдання, методи, прийоми, способи, засоби, принципи, організаційні форми та основні етапи індивідуалізованого навчання студентів, які ми вважаємо достатньо обґрунтованими.

Комп’ютерна система навчання «Конструювання», яка розроблена авторкою, дозволяє шляхом проектування та представлення різнорівневого матеріалу та змісту дисципліни у вигляді формалізованого опису генерувати різні алгоритми представлення навчального матеріалу за заданим рівнем складності, особливостями репрезентативного каналу сприйняття інформації студента, та індивідуалізувати схеми навчання кожного студента конструюванню швейних виробів. Застосування даної комп’ютерної системи у навчальний процес дозволило здобувачу ефективно зреалізувати методику індивідуалізованого навчання.

Черемісіною Т. О. обґрунтовано педагогічні умови забезпечення процесу навчання майбутніх учителів технологій конструюванню швейних виробів, визначено дидактичні вимоги до складання системи індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Організаційні та методичні засади проведення експериментального дослідження, на наш погляд,  розкриті Черемісіною Т. О. на високому науковому рівні. Кваліфіковано та точно виконано статистичний аналіз емпіричних даних. Підвищення ефективності виконання студентами експериментальних груп індивідуалізованих пізнавальних завдань, її суттєва відмінність від контрольних груп, доведення її статистичної значущості дали можливість дисертантці зробити висновок про ефективність розробленої методики.

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації Т. О. Черемісіної, достатньо обґрунтовані і достовірні.

3. Наукова новизна результатів дослідження

Успішне розв’язання поставлених завдань дозволило Т. О. Черемісіній здійснити особистий внесок у методику викладання фахових предметів, забезпечити наукову новизну дослідження, яка полягає у тому, що автором уперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено:  

– методику навчання майбутніх учителів технологійконструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань, які представлені на трьох рівнях (звичайний, підвищеної складності, складний), що враховують особливості репрезентативної системи сприйняття студентів; виокремлено критерії оцінювання такої методики;