Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Борисової Тетяни Миколаївни на дисертаційну роботу Черемісіної Таїсії Олександрівни на тему: «Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів»

Страницы работы

Содержание работы

відгук

офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента

Борисової Тетяни Миколаївни на дисертаційну роботу

Черемісіної Таїсії Олександрівни на тему: «Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів»,

що подана  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

1. Актуальність теми дисертації

Черемісіна Т. О. обрала важливу тему, оскільки якість підготовки педагогічних працівників є одним із основних показників успішного розвитку та ставлення освіти в державі. Сьогодні рівень та якість підготовки кадрів стає найважливішим чинником та необхідною передумовою ефективного вирішення завдань розвитку економіки України. Сучасні економічні та соціально-політичні умови потребують працівника «нового типу» – професійно і соціально мобільного, такого, що має глибокі професійні знання з інтегрованих професій, володіє економічними і правовими знаннями, здатного до технічної та соціальної творчості, самовдосконалення. Вимоги сьогодення викликають необхідність зміни стратегії та методик підготовки фахівців, їх навчання технічних дисциплін.

У дисертації наголошується, що утвердження особистісної і професійної індивідуальності вчителя повинно стати умовою його повноцінного функціонування й підвищення продуктивності професійної діяльності. Тому, актуальність обраної автором теми дослідження, з огляду на запровадження проектно-технологічної системи трудового навчання, в якій процес конструювання є невід’ємною складовою загального процесу проектування предметного середовища, не викликає сумніву.

Дослідження Т. О. Черемісіної, спираючись на державні стандарти вищої освіти, вимоги Болонської конвенції та вимоги, викладені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках й освітньо-професійних програмах, спрямоване на вирішення протиріччя між: необхідністю засвоєння студентами знань, умінь та навичок з дисципліни «Конструювання швейних виробів» і відсутністю змістовних одиниць, що врахували б різний рівень підготовленості студентів в процесі їх навчання; різним вхідним рівнем технічних, технологічних, графічних та художньо-естетичних знань і вмінь студентів перед вивченням дисципліни та відсутністю можливості у викладача спиратися на дані педагогічної діагностики і самодіагностики студентів; необхідністю для педагогів спиратися на основні канали сенсорного сприйняття студентів та відсутністю в них таких знань про методи та засоби навчання студентів з різними ведучими каналами сприйняття та ін. А відтак, дослідження Т. О. Черемісіної присвячено вирішенню проблеми проектування методики індивідуалізованого навчання, що дозволить підвищити якість навчання студентів конструюванню швейних виробів на продуктивно-синтетичному рівні формування знань, сформувати професійні вміння розв’язання індивідуалізованих пізнавальних завдань на високому рівні.

Все це обумовлює актуальність вивчення проблем індивідуалізації навчання майбутніх учителів технологій технічним дисциплінам.

Дисертантка виконувала свою наукову роботу у складі комплексної теми «Зміст і науково-методичне забезпечення підготовки вчителя трудового навчання» кафедри професійної педагогіки і методики трудового навчання Бердянського державного педагогічного університету.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації,забезпечується кількома чинниками – широтою й різноманітністю опрацьованої джерельної бази; використанням адекватного комплексу сучасних теоретичних і практичних методів наукового пізнання; обранням такої структури дисертації, що відповідає поставленим автором завданням і дозволяє зрозуміти й сприйняти логіку наукової роботи; апробацією результатів дослідження на наукових і науково-практичних конференціях.

У дисертаційному дослідженні Т. О. Черемісіної ретельно проаналізовано коло питань, які пов’язані з проблемою, що вивчається, зокрема: аналіз професійних умінь майбутніх учителів технологій, викладених у нормативних документах; уточнення характеристики конструкторсько-технологічної діяльності як комплексної похідної конструкторської, технологічної, художньо-естетичної, графічної та практичної діяльності на основі теоретичного аналізу науково-педагогічного досвіду; критичний підхід до існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів; етапи становлення та форми застосування індивідуального навчання в історії педагогіки; шляхи реалізації індивідуалізованого навчання у вищих навчальних закладах.

Розкриття проблемних питань дозволило автору дослідження визначити основною детермінантою формування та розвитку високого рівня конструкторсько-технологічної діяльності майбутніх учителів технологій розробку та впровадження індивідуалізованого підходу до вивчення курсу «Конструювання швейних виробів».

Заслуговує позитивного схвалення проведений здобувачем ретельний аналіз програмного забезпечення курсу «Конструювання швейних виробів», навчально-методичних видань щодо рівня складності та засвоєння навчальної інформації студентами; розроблена здобувачем модель методики індивідуалізованого навчання студентів конструюванню швейних виробів та представлені у додатках методичні рекомендації щодо реалізації індивідуалізованого навчання майбутніх учителів технологій.

Похожие материалы

Информация о работе