Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Борисової Тетяни Миколаївни на дисертаційну роботу Черемісіної Таїсії Олександрівни на тему: «Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів», страница 4

У цілому, підкреслюючи науково-теоретичний та методичний характер представленого дисертаційного дослідження, а також відзначаючи наукову зрілість Т. О. Черемісіної, дозволимо відмітити ряд дискусійних положень та зауважень до змісту роботи, а також висловити окремі побажання:

1. У процесі індивідуалізації навчання авторка застосовувала різні види самостійної роботи студентів. Однак, на нашу думку, необхідно було більше уваги приділити поясненню особливостей саме індивідуального підходу до самостійної навчальної діяльності студентів з конструювання та моделювання одягу.

2. На наш погляд, у дисертації потрібно було конкретніше схарактеризувати умови формування теоретичних техніко-технологічних і дизайнерських знань та умови формування конструкторсько-технологічних і дизайнерських умінь.

3. На рис. 2.1., де наведено класифікацію педагогічних моделей, відображено загальновідому інформацію без конкретизації щодо змісту дисертації. У такому вигляді, на нашу думку, цю модель  не було необхідності наводити.

4. У дисертаційному дослідженні Т.О. Черемісіної використовується значна кількість скорочень та абревіатур. На нашу думку, доречно було б включити до змісту роботи список прийнятих скорочень.

5. У дисертації зустрічаються граматичні неточності.

Маємо також зазначити, що вказані зауваження не знижують загального позитивного враження від дисертаційної роботи.

8. Загальний висновок

Дисертаційна робота Черемісіної Таїсії Олександрівни є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, що має вагоме теоретичне і практичне значення. На підставі виконаних досліджень і розробок, автором отримані нові науково обґрунтовані результати, що стосуються навчання майбутніх учителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованого підходу.

Дисертаційне дослідження «Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів» заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам  пп. 11, 13 і 14 постан  ови Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 року № 423 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» та іншим інструктивним вимогам МОН України щодо кандидатських дисертацій, а її автор – Черемісіна Таїсія Олександрівна – заслуговує присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Офіційний опонент:

доцент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавського національного педагогічного

університету імені В.Г. Короленка,

кандидат педагогічних наук, доцентТ.М. Борисова


Хочу Вам порадити звернути увагу ще на такі моменти:

Посилання на літературні джерела, не відповідають змістовому наповненню окремих параграфів роботи (зокрема: ст. 16 – [54], [77], [142-145]; ст. 20 – [74], [78], [134], [197], [205], [237]; ст. 51 – [27], [28], [97], [109], [162], [187], [225], [236] і т. д.).

При впровадженні даної методики індивідуалізованого навчання чи визначали ви враження викладачів різних вишів про ефективність та доцільність, доступність впровадження даної методики у навч. процес?

У позначенні додатків не можна використовувати літери Г, Є, І, Ї.

У дослідженні ґрунтовно розкрито лише Модель методики індивідуалізованого навчання студентів конструюванню швейних виробів  (Доречі, де знаходиться модель у дисертації? У варіанті, що Ви надіслали її не має.)

Поряд з цим ще представлено ще 5 моделей:

– структурна модель конструкторсько-технологічної підготовки вчителя технологій ;

– Модель педагогічної системи підготовки майбутніх вчителів технологій;

– Модель представлення цілей і змісту дисципліни «Конструювання швейних виробів»;

– Фрагмент структурно-смислової моделі дисципліни «КШВ»;

– Модель управління індивідуалізованим навчанням майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Обґрунтування яких недостатньо розкрито. Та чи не забагато розроблених моделей для однієї дисертаційної роботи?

Р.S.  Ці зауваження озвучуватися не будуть.