Оцінка функціональної ефективності системи керування, що навчається, страница 10

При оцінці ефективності за узагальненим функціонально-статистичним критерієм І.В.Кузьміна (3.1.5) якість функціонування СК , що навчається, визначається її інформаційною спроможністю за умови, що інші складові ефективності враховуються у вигляді зведених витрат. У загальній постановці задача визначення зведених витрат як задача побудови єдиної шкали виміру складових ефективності в даний час ще не знайшла свого розв’язку. Проте, у багатьох практичних випадках достатньо обмежитися оцінкою функціональної ефективності системи при витратах, виражених тільки через її вартісні показники. У першому наближенні ці витрати доцільно виражати через машинний час розв’язання задачі, тому що в НР збір, обробка, передача і збереження інформації здійснюються одним і тим самим методом та на одному і тому самому КТЗ. При цьому природним є введення дискретного часу  n – числа випробувань. Упродовж кожного випробування приймається рішення як про оцінку функціонального стану СК, так і про доцільність подальшого проведення випробувань. Таким чином, число випробувань (машинний час) характеризує економічні  витрати у процесі функціонування СК, що навчається. Мінімальне число випробувань  nmin  визначає деяке граничне значення обсягу навчальної вибірки, яке забезпечує її репрезентативність. Для потенційної системи експлуатаційні витрати на навчання СК залежать пропорційно від мінімального числа випробувань  nmin, яке забезпечує статистичну похибку   < доп, де   доп– допустима максимальна похибка при вибраному рівні значущості  Q. Для досягнення такої самої похибки в реальному процесі керування потрібно більше випробувань у порівнянні з потенційною системою. На практиці часто необхідно оцінити на скільки збільшення обсягу навчальної вибірки (при  n > nmin) підвищить достовірність розпізнавання і які витрати необхідні для цього.   

Узагальнений КФЕ навчання СК подамо у вигляді:

                                                         EI,n = EI En ,                                                  (3.9.1)

де      EI  - інформаційний критерій, який має нормований вигляд:

                                                         .                                                 (3.9.2)

У виразі (3.9.2)  Ie(n) - умовна інформація (e – інформація), отримана після прийняття рішень з похибкою  e Q (n) і яка дорівнює різниці:

Ie (n) = H0, (3.9.3)

де     - невизначеність, що залишилася, після прийняття рішень з похибкою  e Q (n)  (e-ентропія):

                                            = - eQ (n)log2  eQ (n) . (3.9.4)

У виразі (3.9.2)  Imax – максимальне значення інформації, яка знімає  невизначеність, що існувала до прийняття рішення (He (n) = 0) , і яка при рівноймовірних гіпотезах (М = 2) дорівнює безумовній ентропії  H0 = 1.

Критерій економічних витрат  En  на навчання розпізнаванню реалізацій одного класу  обчислюється за формулою:

                    ;,    (3.9.5)

де     – число випробувань, яке гарантує допустиму статистичну похибку для всіх ознак розпізнавання.

Згідно з виразами (3.9.3) - (3.9.5) і з урахуванням (3.6.5),  критерій (3.9.1) при рівноймовірних гіпотезах і  М = 2 приймає вигляд:

                                    ,                          (3.9.6)

де      CQ - аргумент функції Лапласа при заданому рівні значущості;

          a  – поправочний коефіцієнт, який враховує ціну випробування; 

n1 = n-  - кількість випробувань після забезпечення репрезентативності навчальної вибірки з гарантованою похибкою  eQ(nmin ).

Розв’язання задачі вибору достатнього числа випробувань  n*  носить компромісний характер. Приклад вибору числа випробувань  n*  при навчанні розпізнаванню реалізацій одного класу ілюструється рис. 3.11, на якому, як і на рис. 3.7, виділено три області: І - заборонена область, ІІ - компромісна область і ІІІ - область значних економічних витрат.