Оцінка функціональної ефективності системи керування, що навчається, страница 9

Pm(<dm )=Ф()-Ф(-)=2Ф() – 1.

Аналогічно, якщо позначити  dl = xl – (xm+dm), то отримаємо

Pl (| Xl -xl | < dl) = 2Ф () – 1.

Звідки

Pl (Xl < dl ) =  [1- (2Ф () – 1)] =1-Ф() .

Тоді

hm,l = = .

Таким чином, коефіцієнт парного перетину  hm,l  залежить від міжцентрової відстані класів    і  , яка дорівнює  d(xmxl) = dm+ dl ,  і середньоквадратичних відхилень реалізацій класів від своїх центрів розсіювання, що і стверджувалося. При цьому збільшення  dl  при незмінних  dm, sm  і  sl  призводить до зменшення коефіцієнту  hm,l, а збільшення  sl   при незмінних   dm , dl   і  sm – до його збільшення. Перетин класів відсутній, якщо  Pl(Xl < dl) = 0, тобто  Ф() =1,  і для нормально розподіленої випадкової величини  Xl  все розсіювання вкладається на інтервалі  | Xl  - 3s | < dl . Так само  Pm(<dm)0, оскільки  Ф()0.5  при  dm >0  і  sm < .  Значення  hm,l =1  може бути тільки при збіганні центрів розсіювання  xm  і  xl  за умови  dm=dl . При цьому екстремальне значення функції розподілу дорівнює 2/3 за умови  sm = s.

Т в е р д ж е н н я 3.8.2Збільшення парного коефіцієнта перетину класів розпізнавання при  сталих дисперсіях  sm і  sl  призводить до зменшення повної вірогідності класифікатора.

Д о в е д е н н я.  Розглянемо залежність коефіцієнта  hm,l  від межи  dm  області класу  X. Аналіз виразу (3.8.3) показує, що зменшення  dm   призводить до зменшення аргументу, а отже і значення функції  Ф(dm/sm), що зменшує знаменник виразу. З іншого боку, збільшується аргумент і значення функції  Ф(dl/sl),  що призводить так само до зменшення чисельника виразу (3.8.3). Таким чином, тенденція зміни значення коефіцієнту  h m, l ,  залежно від зміни межи області класу  X, є невизначеною і потребує аналізу точнісних характеристик. Для з’ясування впливу параметра  dm  на достовірність розпізнавання розглянемо таку інтерпретацію коефіцієнта парного перетину (3.8.3). Тут, у чисельнику, ймовірність  Pl (Xl < dm)  є не що інше, як помилка другого роду: b=p{X[xm – dm, xm + dm] ¤ xl  X }, а ймовірність у знаменнику –  це перша достовірність: D1 = p{Xm  [xm - dm, xm+dm] ¤ Xm  X}.

Таким чином,

                                                          h m, l =  .                                                 (3.8.4)

Із виразу (3.8.4) витікає, що при  b = const  зменшення перетину класів призводить до збільшення першої достовірності розпізнавання випадкової величини  Xm. Для узагальнення розглянемо коефіцієнт  h m ,l  як відношення     повної ймовірності  Рf    неправильного розпізнавання  Xm  до повної ймовірності  Рt  правильного розпізнавання  Xm :

hm,l = ,                                  (3.8.5)

де        - імовірності появи випадкових величин   Xm ;

            – імовірності появи випадкових величин  Xl .

У випадку відсутності апріорної інформації доцільно за принципом недостатньої обґрунтованості гіпотез прийняти  == 0.5. Тоді

hm, l = .                                           (3.8.6)

З урахуванням зв’язку між точнісними характеристиками однієї групи подій: , можна стверджувати, що збільшення коефіцієнту перетину класів розпізнавання призводить до збільшення повної ймовірності неправильного розпізнавання реалізацій образу, тобто до зменшення першої та другої вірогідностей. Таким чином, показано, що запропонований коефіцієнт перетину класів розпізнавання дозволяє оцінювати асимптотичну точність розпізнавання образів і визначити при збільшенні алфавіту класів розпізнавання її критичну потужність. Підхід до корекції екстремальних точнісних характеристик навчання за МФСВ при збільшенні алфавіту класів розпізнавання буде розглянуто в підрозділі 6.5.

3.9. Оцінка функціональної ефективності СК з урахуванням

експлуатаційних витрат на її навчання