Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”, страница 6

8.  Що таке «підприємницький ризик»?

9.  Перелічите та охарактеризуйте основні підходи до оцінки ризику.

10. Назвіть методи оцінки ризику.

11. Що таке імітаційне моделювання і як цей метод використається при оцінці ризиків.

12. У чому складається суть статистичного методу оцінки ризику?

13. Що таке «ризик-менеджмент» і коли виникло це поняття?

14. Назвіть і коротко охарактеризуйте методи керування ризиками на підприємстві.

15. Що припускає зниження ступеня ризику?

16. Що таке хеджирування й коли варто застосовувати цей метод керування ризиком?

17. Що таке диверсифікованість і коли варто застосовувати цей метод керування ризиком?

18.  Назвіть й охарактеризуйте функціональні характеристики ризиків.

19. Дайте визначення поняттям  «рішення» і «управлінське рішення».

20. Назвіть та охарактеризуйте типи управлінських рішень.

21. Охарактеризуйте поняття «стратегічне рішення», «тактичне рішення», «регулюючі рішення».

22. Назвіть етапи формування рішень.

23. Що таке «завдання індивідуального вибору», «групового вибору»?

24. Перелічите етапи підготовки й ухвалення рішення.

25. Як  Ви розумієте процес обґрунтування господарських рішень.

26.  Які ви знаєте стилі керівництва? Дайте коротку характеристику кожному з них.

27.  Назвіть типи прийнятих рішень і дайте коротку характеристику кожному з них.

28. Перелічите методи й прийоми аналізу, визначите їхню сутність й область застосування.

29.  Що таке прогноз і передбачення?

30. Що являє собою фінансово-інвестиційний ризик?

31. Які  складові визначають сукупний ризик портфеля?

32. Що собою представляє методика САРМ?

33. Як здійснюється керування портфелем фінансових інвестицій?


Перелік рекомендованої літератури

1.  Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.:МП «ИТЕМ лтд.», СП «АДЕФ-Украина», 1996. – 534с.

2.  Бріхгхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: «Молодь», 1997. – 1000с.

3.  Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2000. – 292с.

4.  Вітлінський В.В. та ін. Економічний ризик: ігрові моделі. – К.: КНЕУ – 2002. – 446с.

5.  Воронцовский А.В. Управление рисками. – СПб.: Изд-во С.-Петер. Ун-та, 200; ОЦЭм, 2004. – 458с.

6.  Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. – М.: Дело и Сервис, 2002. – 160с.

7.  Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнес. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176с.

8.  Івченко І.Ю. Економічні ризики . – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304с.

9.  Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В. Вітлітського. – К.: Т-во «Знання»; КОО, 2000. – 215с.

10. Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик. – К.: Академвидав, 2007. – 462с.

11. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188с.

12. Риск-анализ инвестиционного проекта / Под ред. М.В. Грачевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 351с.

13. Риски в современном бизнесе. – М.: Ананс, 1994. – 200с.

14. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. — М.: ИНФРА-М,1996. — 288 с.

15. Станиславчик Е- Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. — М.: Ось-89, 2002. — 80 с.

16. Тэпман Л. Н. Риски в экономике / Под ред. Б, А, Швандара — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, — 380 с.

17. Уткин Э. А. Риск-менеджмент. — М: Ассоциация авторов и издателей -ТАНДЕМ-: ЭКМОС, 1998. - 288 с.

18. Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. — СПб.: Питер, 2000. — 176 с.

19. Хэррис Дж.  Менвилл.  Международные финансы.  —  М.; Филинъ, 1996. — 296 с.

20. Цветкова Е. В., Арлюкоеа И. О. Риски в экономической деятельно­сти. — СПб.: ИВЭСЭП. Знание, 2002. — 64 с.