Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”, страница 5

Корисність

Дохід, тис. грн

1

2

3

4

5

0

20

40

60

100

хі

Підприємство І

0

20

30

70

100

у1

Підприємство ІІ

0

40

80

90

100

у2

Визначити варіант вкладення коштів з критерієм найбільш вірогідного доходу (прибутку), корисність доходу для обох підприємств та можливу поведінку їх менеджерів.

Методичні вказівки до розв’язання задачі:

Наведемо розрахункові формули для визначення основних якісних показників.

Для побудови функції корисності доходу підприємства необхідно використати метод найменших квадратів.

Таблиця 5.2 – Розрахункова таблиця для побудови функції

№ спостереження

Разом

-

де  - дохід підприємства;

 - корисність сум доходу даного підприємства (в балах);

 - значення функції корисності.

,                                         (5.1)

,                                               (5.2)

 ,                                                             (5.3)

де  - функція корисності.

Необхідно розробити графік функцій корисності для двох підприємств.

Зробити висновки відносно корисності доходів для менеджерів підприємства. Для цього необхідно розрахувати схильність до ризику менеджерів двох підприємств.

,                                                      (5.4)

Де  - значення максимальної та мінімальної  корисності;

 - вірогідність і-го варіанту вийграшу.

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота оформлюється на ПК 14 шрифтом через 1,5 інтервал. Пояснювальну записку оформляють відповідно до стандарту з методичними рекомендаціями бюро стандартизації.

В роботі таблиці, рисунки та сторінки необхідно пронумерувати, спочатку роботи треба викласти план, в кінці – надати перелік використаної літератури з вказівкою прізвища та ініціалів автора, назви книги, журналу, газети, місця та року видання, кількості сторінок.

Роботу слід підписати та поставити дату.

Вимоги  до захисту контрольної роботи та заліку

Оформлена відповідно до установлених вимог контрольна робота (переплетена) представляється керівнику. Керівник перевіряє відповідність завданню змісту контрольної роботи, якість її розробки, правильність оформлення. Зауваження керівник робить на сторінках тексту.

Недоліки визначені в роботі повинні бути усунені до захисту. Робота допускається до захисту, якщо на ній є позначка керівника „до захисту” чи „до захисту після доробки”.

Захист контрольної роботи відбувається у встановлені керівником терміни, і складається із відповідей студента за темою роботи на питання викладача. У відповіді студента повинні бути сформульовані мета і задачі контрольної роботи, шляхи вирішення поставлених задач, висновки.

Результати захисту визначаються керівником. Захищена робота залишається на кафедрі для збереження.

Для складання заліку з дисципліни необхідно відповісти на запитання або тестові питання по однієї із тем і набрати не нижче 60 балів (задовільно).

Питання до захисту контрольної роботи:

1.  Назвіть характеристики невизначеності.

2.  Що розуміється під «глибинною» й «поверхневою» невизначеністю?

3.  Назвіть причини невизначеності в економіці, що є джерелами ризику.

4.  Назвіть ознаки, що характеризують невизначеність зовнішнього середовища.

5.  Назвіть та охарактеризуйте підходи до визначення поняття «ризик».

6.  Назвіть відмінність у визначенні поняття ризику та погрози.

7.  Охарактеризуйте поняття систематичного й несистематичного ризику.