Аналіз фінансового стану підприємства. Поняття, інформаційні джерела і етапи аналізу фінансового стану. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз ліквідності та платоспроможності. Аналіз фінансової стійкості, страница 4

3.  Кпл на 1.02 більше одиниці і на рівні середньогалузевого значення, тобто підприємство ліквідно і ліквідність його - на рівні галузі. На 1.03 і 1.04 підприємство не ліквидно ( ), а в цілому по галузі .

4. Розмір зобов'язань, що потрібно погасити підприємству для забезпечення ліквідності складає: На 01.01.03 : (1-0,833)·2353=392,95 тис.грн.

На 01.01.04 :  (1-0,9195)×3331=268,15 тис.грн.

      Тобто для того щоб забезпечити ліквідність, підприємству доведеться продавати свої необоротні активи, а це вже ситуація, наближена до банкрутства.

4. Аналіз фінансової стійкості

      Фінансово стійким називають таке підприємство, що у мінімальному ступені залежить від позикових джерел фінансування й у будь-який момент часу буде платоспроможним.

      Показники, що характеризують фінансову стійкість, включають абсолютні та відносні.

1.  Абсолютні показники.

1)  Наявність власних оборотних засобів (ВОК)

      ОБ підприємства можуть формуватися як за рахунок власних джерел (прибуток, статутний фонд), так і за рахунок позикових (кредити, кредиторська заборгованість). Та частина ОК, що сформована за рахунок власних джерел, називається власними оборотними засобами. 

      .

2)  Надлишок або нестача СОБ:

 - це різниця між наявністю ВОК і їх величиною у  запасах і витратах

      Якщо ВОК=0 це означає, що усі ОК підприємства сформовані за рахунок позикових джерел.

Якщо ВОК <0  - частина ОК підприємства формується за рахунок неприпустимих джерел.

Джерела формування ОК

Позикові

 Кредиторська

1)  заборгованість з нормальним терміном виникнення

2)  Короткострокові кредити

Власні

3)  Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

4)  Внески учасників у статутний фонд

5)  Випуск акцій (засоби від випуску)

Позикові

1. Припустимі джерела:

- Короткострокові кредити

- Кредиторська заборгованість із нормальним терміном виникнення

Позикові

2.  Неприпустимі джерела:

  - Прострочені короткострокові кредити

- Прострочені кредиторські заборгованості, у тому числі невчасно виплачена заробітна плата, погашена заборгованість перед бюджетом

 - Довгострокові кредити, позикові джерела

1)  Розрахунки:                                                     Надлишок або нестача СОБ:

                 

            

             

Висновки: на першу дату наявність ВОК склала 189 тис.грн., при цьому їхня нестача – 246 тис. грн, тобто ті ОК, що сформовані з позикових джерел, склали 246 тис.грн. На другу і третю дату підприємство не мало в наявності ВОК, тобто вони були сформовані за рахунок позикових джерел як припустимого, так і неприпустимого характеру.Нестача ВОК зростає.

      2. Відносні показники фінансової стійкості.

1)  Частка власних засобів у формуванні оборотних коштів у запасах:

         

          Показник указує, яка частина запасів сформувалася за рахунок власних джерел. За допомогою цього показника можна визначити модель фінансування оборотних активів і відповідний тип фінансової стійкості.

-  Якщо , це означає, що підприємство формує оборотні кошти в запасах за рахунок неприпустимих позикових джерел. Модель фінансування називається суперагресивна, фінансове положення підприємство на грані банкрутства.

-  Якщо  - це означає, що підприємство використовує для формування ЗЗ переважно позикові джерела. Модель фінансування агресивна, фінансовий стан нестійкий.

-  Якщо  - це означає, що ЗЗ підприємства переважно сформовані за рахунок власних джерел. Модель фінансування називається помірною, фінансовий стан стійкий.

-  Якщо , тобто запаси формуються тільки за рахунок власних джерел і крім цього власні джерела відволікаються з обороту підприємства в ДЗ або на інші цілі. Це консервативна модель фінансування, фінансовий стан стійкий, але засоби підприємства використовуються неефективно.