Аналіз фінансового стану підприємства. Поняття, інформаційні джерела і етапи аналізу фінансового стану. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз ліквідності та платоспроможності. Аналіз фінансової стійкості, страница 2

          Тривалість обороту:

          ;                 ,

де Т- тривалість розрахункового періоду (для року Т=360, для кварталу = 90).

Приклад експрес - аналізу фінансового стану

Оскільки баланс складається на визначену дату, то весь аналіз фінансового стана буде також проводитися по оцінці на цю дату.

1.01.2002

1.01.2003

1.01.2004

Тр03/02

Тр04/03

Іінфл02

Іінфл03

ДЗ, тис. грн

35

57

229

162,9%

401,8%

16,4

13,8

КЗ, тис. грн

183

1553

2531

848,6

163,0

16,4

13,8

Перевищення  КЗ над ДЗ, тис. грн

148 (у 5 разів)

1496 (у 27 разів)

2302 (у 11 разів)

-

-

-

-

Порівнюючи Тр КЗ  та КЗ з Тр інфляції, можна сказати, що відбувається реальне накопичення великої суми КЗ, що може говорити про різке погіршення фінансового стану підприємства. Про це свідчить також значне перевищення суми КЗ над ДЗ.

Розрахуємо тривалість обороту ДЗ і КЗ.

1)  Розраховуємо коефіцієнти оборотності та тривалість обороту ДЗ і КЗ і занесемо в таблицю.

Показники

2003

2004

Для ДЗ

Коб

Доб

Для КЗ

Коб

Доб

Висновок: тривалість обороту ДЗ і в 2003 і в 2004 рр. в межах норми, а тривалість обороту КЗ перевищує 90 днів, що свідчить про наявність неприпустимої, простроченої заборгованості.

Роблячи заключний висновок, необхідно сказати, що фінансовий стан підприємства порушений й особливо це помітно на дві останні дати аналізу; про це свідчать як:

1.  Високі Тр КЗ (більше інфляції)

2.  Значне перевищення сум КЗ над ДЗ

3.  Значне уповільнення тривалості обороту КЗ

Більш детальний аналіз можна провести по кожній статті бухгалтерського балансу з використанням документів бухгалтерського обліку.

3.  Аналіз ліквідності і платоспроможності

Платоспроможність - це спроможність підприємства оплатити всі термінові зобов'язання у встановлений термін.

          До термінових зобов'язань відносяться:

1)  Прострочена КЗ по платежах у бюджет, перед працівниками або постачальниками

2)  Прострочені кредити банків

3)  Всі зобов'язання, термін оплати яких наступає в аналізований період.

          За даними балансу виявити наскільки платоспроможне підприємство, неможливо. Для цього потрібний аналіз документів бухобліку або упорядкування плану або звіту про рух коштів. По балансу можна виявити тільки коли підприємство є  явно неплатоспроможним. Ознаки цього - відсутність засобів на розрахунковому рахунку та в касі.

Ступінь платоспроможності можна оцінити за допомогою показників ліквідності.

          Існує 2 поняття: ліквідність активів і ліквідність балансу.

          Ліквідність активів - це спроможність і швидкість їхнього перетворення в грошові кошти. Відповідно до цого всі активи діляться на групи:

1)  Найбільш ліквідні активи - до них відносяться кошти і їхні еквіваленти, тобто короткострокові цінні папери (векселі...) (НЛА)

2)  Швидко ліквідні активи - дебіторська заборгованість із нормальним терміном виникнення (ШЛА)

3)  Повільно ліквідні активи - до них відносяться всі інші оборотні кошти, тобто запаси (готова продукція, виробничі запаси і т.д.) (ПЛА)

4)  Важко ліквідні активи - до них відносяться внеоборотні активи, тобто основні засоби, незавершені капітальні вкладення, довгострокові цінні папери і т.д. (ВЛА)

          Ліквідність балансу - це ступінь покриття короткострокових зобов'язань підприємства його оборотними активами.

Якщо підприємство - банкрут, то ліквідність балансу визначається як ступінь покриття всіх зобов'язань підприємства всіма його активами, як оборотними, так і внеоборотними.