Аналіз фінансового стану підприємства. Поняття, інформаційні джерела і етапи аналізу фінансового стану. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз ліквідності та платоспроможності. Аналіз фінансової стійкості

Страницы работы

Содержание работы

 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ПЛАН

1.  Поняття, інформаційні джерела і етапи аналізу фінансового стану.

2.  Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості (ДЗ і КЗ).

3.  Аналіз ліквідності та платоспроможності.

4.  Аналіз фінансової стійкості.

Перелік рекомендованої літератури

1. Савицкая Г.В. АХД предприятия: Учеб. Пособие. Мн.: Новое знание, 2001. – 704 с. (главы 20 – 26).

2. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. пос. – К.: Т-во Знання, 2001. – 378 с.

3. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В. та ін. Економічний аналіз. Практикум. Навч. пос. для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с.

4. Ковалев В.В. Фінансовій анализ: Управление капиталом. Вибор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: ФИС, 1996. – 432 с.

1.  Задачі, інформаційні джерела і етапи аналізу фінансового стану

Фінансовий стан підприємства – це міра забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.

Задачі  фінансового аналізу:

1)  Оцінка кредитоспроможності підприємства;

2)  Оцінка імовірності банкрутства;

3)  Оцінка інвестиційної привабливості;

4)  Оцінка можливості використання позикових джерел фінансування;

5)  Оцінка інвестування проектів і підприємства за рахунок власних джерел

          Інформаційні джерела:

Форми фінансової звітності:

-  форма №1 (баланс) і додатки до неї, у тому числі розшифровування окремих статей;

-  форма №2 (звіт про фінансові результати).

Для поглибленого аналізу використовують інформацію бухгалтерського обліку, наприклад, відомості по обліку дебіторів і кредиторів, журнал-ордер №1 і т.д., план руху коштів, різні уточнення і пояснення до форм звітності.

Аналіз фінансового стану можна виконувати за експрес методикою і за поглибленою методикою. Поглиблена методика припускає використання внутрішніх документів бухгалтерського обліку.

Етапи експрес-аналізу:

1.  Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

2.  Аналіз ліквідності та платоспроможності

3.  Аналіз фінансової стійкості

4.  Виявлення загальних причин погіршення фінансового стану і рекомендації.

2.   Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

1.  Визначають динаміку дебіторської і кредиторської заборгованості в звітному періоді стосовно попереднього.

2.  Порівнюють темпи росту кредиторської заборгованості і дебіторської заборгованості з Тр інфляції (якщо Тр дебіторської та кредиторської заборгованості більше Тр інфляції, то роблять висновок про їх реальне зростання).

Перший і другий пункти аналізу можна виконувати як у цілому по всьому розмірі дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості, так і по окремих статтях.

3.  Аналіз структури ДЗ і КЗ.

При цьому ДЗ і КЗ поділяють на такі складові:

1)  По статтях балансу

a)   Дебіторську заборгованість: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

b)  дебіторська заборгованість за розрахунками , у тому числі

·  з бюджетом

·  за виданими авансами і т.д.

c)  інша поточна дебіторська заборгованість.

Кредиторську заборгованість:

c)  кредиторська заборгованість по розрахунках за товари, роботи, послуги

d)  поточні зобов'язання по розрахунках, у тому числі:

·  з бюджетом

·  з позабюджетних платежів

·  зі страхування

·  по оплаті праці

та інша.

2)  По термінах виникнення :

c)  із нормальним терміном (для розрахунків по товарних операціях нормальний термін по законодавству - 90 днів);

d)  прострочена заборгованість (не сплачена в необхідний термін).

            Виявити прострочену заборгованість по новому балансу можна тільки непрямим шляхом, виходячи з терміну її обороту (а у старому балансі існували такі статті як «кредиторська заборгованість по розрахунках із постачальниками за товари, роботи і послуги не оплачені в термін», по дебіторській заборгованості «розрахунки з дебіторами за товари, роботи і послуги не оплачені в термін».

4.  Порівняння абсолютної величини ДЗ і КЗ.

Ідеальне співвідношення між ДЗ і КЗ - це їхня рівність або, коли розмір КЗ трохи перевищує розмір ДЗ. У тому випадку, якщо кредиторська заборгованість більше дебіторської заборгованості більш ніж у 1,5 рази -  це небезпека для фінансового стану підприємства, а наслідком є неплатоспроможність.

          Порушенням фінансового стану буде також істотне перевищення ДЗ над КЗ, у цьому випадку господарські засоби відволікаються з обороту підприємства.

5.  Визначення швидкості і тривалості обороту ДЗ і КЗ.

 Швидкість обороту характеризується коефіцієнтом оборотності дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості:

     ,

де В - виторг від реалізації продукції (робіт, послуг) в оптових цінах без урахування ПДВ і акцизного збору - форма №2 рядок 035 «чистий виторг від реалізації продукції (робіт, послуг)»

 - середня за період величина ДЗ і КЗ.

          Показники характеризують, скільки разів протягом аналізованого періоду обернулися засоби в розрахунках із кредиторами або дебіторами відповідно.

Похожие материалы

Информация о работе