Оцінка майнового положення та структури капіталу ВАТ "Ізюмський хлібозавод", страница 4

Розрахунки показали, що період погашення дебіторської заборгованості складає на 2003 рік 24 дні, а на 2004 рік він скоротився до 22 днів, що є позитивним фактором для підприємства. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість. У нашому випадку на 2003 рік – у 15 разів, на 2004 рік – у 16,25.

Аналіз дебіторської заборгованості ВАТ «Ізюмський хлібозавод»

Таблиця 3.3.1

Показник

На початок

На кінець

Зміни

Тис. Грн.

Питома вага, %

Тис. Грн.

Питома вага, %

Δ, тис.грн.

Вклад статті,%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги

600,8

62,62

702,9

86,81

102,1

-68,20

Дебіторська заборгованість за розрахунками

347,4

36,21

62,3

7,69

-285,1

190,45

з бюджетом

195,7

20,40

-

-

-195,7

130,73

за виданними авансами

133,9

13,96

25,3

3,12

-108,6

72,55

з нарахованих доходів

15,9

1,66

37,0

4,57

21,1

-14,09

із внутрішніх розрахунків

1,9

0,20

-

-

-1,9

1,27

Інша поточна дебіторська заборгованість

11,2

1,17

44,5

5,50

33,3

-22,24

Всьго

959,4

100,00

809,7

100,00

-149,7

Х

Аналіз кредиторської заборгованості ВАТ «Ізюмський хлібозавод»

Таблиця 3.3.2

Показник

На початок

На кінець

Зміни

Тис. грн.

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

Δ, тис.грн.

Вклад статті,%

Короткострокові кредити банків

2486,0

91,37

1648,3

75,66

-837,7

154,47

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

148,3

5,45

305,5

14,02

157,2

-28,99

Кредиторська заборгованість за розрахунками

81,6

3,00

205,9

9,45

124,3

-22,92

з одержаних авансів

5,6

0,21

9,9

0,45

4,3

-0,79

з бюджетом

11,2

0,41

99,1

4,55

87,9

-16,21

зі страхування

16,7

0,61

27,1

1,24

10,4

-1,92

з оплати праці

48,1

1,77

69,8

3,20

21,7

-4,00

Інші поточні зобов'язання

4,9

0,18

18,8

0,86

13,9

-2,56

Усього

2720,8

100,00

2178,5

100,00

-542,3

Х

Загальна величина кредиторської заборгованості за аналізований період збільшилась на 281,5 тис.грн. Це збільшення сталось за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на 157,2 тис.грн., та кредиторської заборгованості за розрахунками на 124,3 тис.грн. Інші поточні зобов’язання також збільшились на 13,9 тис.грн.

Розрахуємо оборотність чистої кредиторської заборгованості та період обороту кредиторської заборгованості.

К очкз = Собівартість / Середня за період чиста кредиторська заборгованість;

К – коефіцієнт оборотності чистої кредиторської заборгованості;

        n очкз = 365 / К очкз;

        n – період обороту чистої кредиторської заборгованості.

        На 2003 рік:

К очкз = 7002,1 / 216,65 = 32,3.

        n очкз = 365 / 32,3 = 11 днів.

        На 2004 рік:

        К очкз = 8043,2 / 226,9 = 35,4.

        n очкз = 365 / 35,4 = 10 днів.

З розрахунків видно, що період оборотності кредиторської заборгованості на 2004 рік, скоротився на 1 день і склав 10 днів. Це є позитивним фактором для підприємства, так як воно швидше погашає свою кредиторську заборгованість.

На основі зроблених розрахунків можна сказати, що кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Це не дуже добре для підприємства, так як коштів, отриманих від дебіторів не вистачить для повного погашення кредиторської заборгованості.  Що стосується періодів погашення дебіторської і кредиторської заборгованості, то період погашення дебіторської заборгованості вдвічі більше ніж період погашення кредиторської заборгованості, це також не дуже добре для підприємства, так як  ми повертаємо кошти кредиторам на протязі 10 днів, а кошти від дебіторів отримуємо лише через 20 днів.