Оцінка майнового положення та структури капіталу ВАТ "Ізюмський хлібозавод", страница 2

Назва статей

На 31.12.2003

На 31.12.2004

Δ,  тис.грн.

Тр

Тпр

Зміна питомої ваги статей

тис.грн

%

тис.грн

%

Виробничі запаси

1880,8

90,89

1573,9

94,38

-306,9

0,84

-0,16

3,49

Незавершене виробництво

129,5

6,26

69,5

4,17

-60,0

0,54

-0,46

-2,09

Готова продукція

10,3

0,50

5,6

0,33

-4,7

0,54

-0,46

-0,17

Товари

48,8

2,35

18,7

1,12

-30,1

0,38

-0,62

-1,23

Всьго запасів

2069,4

100,00

1667,7

100,00

-401,7

0,81

-0,19

Х

                           


По даним наведеним в таблицях ми бачимо, що за звітний період відбулись певні зміни.

Так, кількість необоротних активів за звітний період майже не змінилась, а кількість оборотних активів значно зменшилась. Коефіцієет мобільності показує, що структура підприємства у 2003 році була «легкою», бо кількість оборотних активів перевищувала кількість необоротних. Але у 2004 році структура підприємства змінилась на «важку» за рахунок зменшення оборотних активів.  Зменшення оборотних активів відбулося, здебільшого, за рахунок зменшення запасів, які складали приблизно 60% всіх обротніх активів. В свою чергу збільшилась дебіторська заборговоність за товари (роботи, послуги), що на 2003 рік складала приблизно 19% всіх оборотніх коштів, а у 2004 році вона склала 27%. Це не дуже добре для підприємства, так як ці кошти не знаходяться в оберті на підприємстві. Що стосується дебіторської заборгованості за розрахунками, то вона зменшилась на 8%.

Запаси за звітний період зменшились на 401, 7 тис.грн. Це відбулося, здебільшого за рахунок зменшення виробничих запасів. Що стосується статей «незавершене виробництво», «готова продукція» та «товари», то їхня кількість також зменшилась, але в меньш значній мірі.

Проведемо аналіз фінансових коефіцієнтів для більшої наглядності майнового стану підприємства.

Аналіз фінансових коефіцієнтів

Таблиця 3.1.4

Назва коефіцієнта

Формула

Значення

На 31.12.03

На 31.12.04

Доля основних засобів в активах підприємства

Залишкова вартість основних засобів /Загальна вартість всіх активів

0,45

0,50

 Коефіцієнт зносу основних засобів

Накопичений знос/Первіна вартість

0,46

0,48

 Коефіцієнт придатності основних засобів

1-коефіцієнт зносу основних засобів

0,54

0,52

Коефіцієнт оборотності основних засобів

Чиста виручка/середня вартість основних засобів за період

3,8

Коефіцієнт оборотності запасів

Собівартість реалізованої продукції/Середня величина запасів за період

4,3

Період оборотності запасів

360/коефіцієнт оборотності запасів

83 дні

Доля основних засобів в активах на 31.12.03 складала 0,45, а на 31.12.04 вона дещо збільшилась і склала 0,50, це може говорити про те, що підприємство розширює свою основну діяльність.

Вважається, що чим меньше коефіцієнт зносу, тим краще, але він не повинен перевищувати 50%. В даному випадку цей коефіцієнт меньше 50%, але за період він дещо збільшився, що є негативним фактором для підприємства.

Коефіцієнт оборотності запасів показує за який період вироббничі запаси перетворюються на готові товари.

3.2 Аналіз капіталу підприємства

Капітал підприємства - це фінансові ресурси підприємства, які використовуються для фінансування предметів і засобів праці, робочої сили, інших елементів  виробництва і фінансових інструментів.

Фінансові ресурси підприємства складаються з власного капіталу підприємства та зобов’язань.

Джерелами виникнення власних коштів є:

-  статутний капітал;

-   додатковий капітал;

-  резервний капітал;

-  нерозподілений прибуток (непокритий збиток);

-  цільове фінансування.

Зобов’язання підприємства формуються за рахунок позикових та залучених коштів. Їх розділяють на довгострокові і короткострокові, в залежності від терміновості їх погашення. Отже, аналіз капіталу підприємства дає змогу визначити які зміни відбулися в структурі власного та позикового капіталу.