Оцінка майнового положення та структури капіталу ВАТ "Ізюмський хлібозавод", страница 3

Анализ структури пасивів ВАТ "Ізюмський хлібозавод"

Таблиця  3.2.1

Статті пасиву

на 31.12.2003року

на 31.12.2004року

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Тросту2004/03

Усього джерел

6290,5

100,00

5690,9

100,00

-599,6

Власний капітал

3556,0

56,52

3512,5

61,72

-43,5

Статутний капітал

640,5

10,18

640,5

11,25

0,0

Інший дадатковий та вилучений капітал

2670,6

42,45

2652,5

46,61

-18,1

Резервний капітал

46,5

0,74

0,00

-

-46,5

Нерозподілений прибуток

198,4

3,15

219,5

3,86

21,1

Продовження таблиці 3.2.1

Позиковий капітал

2734,5

43,48

2178,4

38,28

-556,1

Довгострокові зобов’язання

13,7

0,21

0,00

-

-13,4

Поточні зобов’язання

2720,8

43,27

2178,4

38,28

-541,7

Коефіцієнт фінансового ризику= Позиковий капітал/Власний капітал

0,77

0,62

Х


Аналіз структури позикового капиталу

Назва статей

На 31.12.2003

На 31.12.2004

Δ, тис.грн

Тр

Тпр

Зміна питомої ваги статей

тис.грн

%

Тис.грн

%

Довгострокові зобов’язання

13,7

0,50

0,0

-

-13,7

0,00

-1,00

-

Короткострокові кредити банків

2486,0

90,91

1648,2

75,67

-837,8

0,66

-0,34

-15,24

Кредиторська заборгованість за товари (роботи,послуги)

148,3

5,42

305,5

14,02

157,2

2,06

1,06

8,60

Поточні зобов’язання за розрахунками

81,6

2,99

205,9

9,45

124,3

2,52

1,52

6,46

Інші поточні зобов’язання

4,9

0,18

18,8

0,86

13,9

3,84

1,84

0,68

Усього позиковий капітал

2734,5

100,00

2178,4

100,00

-556,1

0,80

-0,20

Х


Як видно з розрахунків валюта баланса за період 2003-2004 рр. Зменшилась на 599,6 тис.грн. Це сталося, здебільшого, за рахунок зменшення кількості позикового капіталу. Власний капітал також зменшився, але не набагато.

Коефіцієнт фінансового ризику, який має бути не більше 1,0 говорить про достатню фінансову стійкість підприємства.

Аналізуючи власний капітал підприємства можна сказати, що його основну частину займає інший додатковий капітал, який складає приблизно 75% усього власного капіталу і лише 20% припадає на статутний капітал.

Що стосується позикового капіталу, то він сформований, в основному, за рахунок короткострокових зобов’язань, де 90% у 2003р. і  75% у 2004р. складають короткострокові кредити банків.

3.3 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

На ефективність використання капіталу підприємства дуже впливає збільшення або зменшення дебіторської заборгованості.

У 2004 році спостерігалось зменшення дебіторської заборгованості на загальну суму 149,7 тис.грн. На це зменшення значно вплинуло зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками, яка зменшилась на 285,1 тис.грн. Натомість дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) збільшилась на 102,1 тис.грн., а інша дебіторська заборгованість – на 33,3 тис.грн. (таблиця 3.3.1).

Розрахуємо оборотність чистої дебіторської заборгованості та період її обороту:

К о дт = Чиста виручка / Сердня за період чиста дебіторська заборгованість;

К – коефіцієнт оборотності чистої дебіторської заборгованості;

        n очдз = 365 / К очдз;

       n – період обороту чистої дебіторської заборгованості.

На 2003 рік:

К о дт = 8594,2/ 572,3 =15.

        n очдз = 365 / 15 = 24 дні.

На 2004 рік:

К о дт = 10602,2 / 651,85 = 16,26.

        n очдз = 365 / 16,26 = 22 дні.