Електронні ключі (Глава 3 навчального посібника), страница 9

                                                                                 (3.22)

Керувальна провідність g (див. рис. 3.7, а) зв'язує залежний генератор струму guб'е (між вузлами k та е з напрямком від k до е), що відображає підсильність транзистора, з напругою uб'е (між вузлами б' та е з напрямком від е до б'), що керує генератором. Тому її особлива (повна) матриця взаємозв'язку має вигляд (у клітинки, де позначені напрямки сигналів збігаються, провідність вписують зі знаком мінус, а де протилежні – зі знаком плюс):

                                                                                 (3.23)

За еквівалентною схемою (див. рис. 3.7,в) з урахуванням (3.23) складаємо канонічну (вкорочену) матрицю провідності ТК

звідки, враховуючи (3.17),

де знехтовано незначною сталою Скrе«СкRк. Аналогічно визначаємо алгебричне доповнення D44 та спрощуємо його додаванням першого й третього стовпців до другого

або з урахуванням (3.19), (3.17), (3.16)

D44=GGкgб'е{1+p[tb+(h21e+1)CкRк]+pCкRкpCеrб'е}.

Нехтуючи останній складник у фігурних дужках через незначний його вплив на перехідні процеси, у першому наближенні

D44 » GGкgб'е(1+ptbе),                                   (3.25)

де

                                   tbe=tb+(h21e+1)CкRк » h21e(ta+CкRк)                                           (3.26)

– еквівалентна стала коефіцієнта передачі h21e з урахуванням впливу на перехідні процеси перезаряджання ємності колекторного переходу через зовнішній резистор Rк.

Підставляючи (3.24), (3.25) до (3.22), дістаємо передатну характеристику – операторний коефіцієнт передачі струму бази

                                                                                                   (3.27)

З виразу Iк(p)=B(p)Iб(p) за одиничного стрибка струму бази Iб(p)=1/p маємо H(p)=B(p)/p, тобто зображення

оригінал якого є перехідна характеристика транзистора в активному режимі

                                                                                                             (3.28)

За допомогою перехідної характеристики можна знайти приріст колекторного струму за відомого стрибкоподібного приросту  базового струму на величину Diб:

                                                                             (3.29)

Отже, за миттєвої зміни базового струму внаслідок інерційності транзистора колекторний струм змінюється експоненційно зі сталою, яка визначається, головним чином, граничною частотою та ємністю колекторного переходу.

2. Вмикання ТК. Процес вмикання ТК під час дії на його вхід е (див.   рис. 3.6,а) ідеального прямокутного імпульсу для наочності розподілемо на три етапи (рис. 3.8): затримка вмикання tз0, фронт вмикання tф0 та час нагромадження заряду tн .

У початковому стані (t<t1) до входу транзистора прикладено напругу, меншу за порогову е=E0<Uп » Uбо » Uпр, тому він перебуває практично в стані відтину і еквівалентну схему ТК можна спростити до RC-кола (рис. 3.9,а). Вхідна ємність Свх»См+Ск+Се складається приблизно з ємностей монтажу См та переходів транзистора  Ск і Се (точніше цю ємність обчислювати немає сенсу через розкид величини См).

Стрибкоподібне зростання вхідної напруги до Е1 (момент часу t1) спричиняє заряджання ємності Свх струмом ic. У міру її заряджання напруга на базі uб(t) екпоненційно зростає від Е0 і прямує до Е1, проте транзистор лишається зачиненим, доки (момент t2) базова напруга не сягає порогової величини Uп. Час затримки вмикання tз0, зумовлений заряджанням вхідної паразитної  ємності,  здобудемо за методом експоненти (3.2) з урахуванням, що uб(tп)=Е0, uб(tк)=Uп та uб(¥)=Е1:

               

де tвх=RбСвх. Звичайно виконується режим великого сигналу, коли ЕUп; при цьому згідно з (3.3) маємо

                                                                                                                      (3.30)