Електронні ключі (Глава 3 навчального посібника), страница 7

                                                                                      (3.8)

і обмежується за законом Ома практично тільки зовнішнім опором Rк.

Вхідна характеристика в межах насичення наближається до вертикальноі лінії, за кутом її нахилу y можна оцінити вхідний опір транзистора, який зменшується приблизно до об’ємного опору бази в насиченому стані Rвх.н=rб+h21еrе » rб.н і становить звичайно від десятків до сотен омів. При цьому напруга прямого зміщення на p-n-переході, як і на кремнійовому діоді, становить звичайно Uб.н=Uпр» 0,8 В. Тому базовий струм можна визначити, не користуючись вхідною характеристикою:

                                                                                      (3.9)

де Rд – внутрішній опір джерела вхідного сигналу. Або при Rб»Rд

                                                                                      (3.10)

З огляду на те, що Rвх.н«Rб та Rвих.н«Rк часто внутрішні опори можна знехтувати й змоделювати насичений транзистор стягненим до точки (рис.3.6,д) з елементом Uпр, що репрезентує базовий перехід.

У режимі насичення базова напруга стає більшою за колекторну на величину, що перевищує напругу відтину колекторного переходу, тому цей перехід також зміщується в прямому напрямку й на ньому фіксується напруга Uбк.н»Uпр-Uк.н » 0,6 В. Отже, обидва переходи виявляються зміщеними в прямому напрямку, що й може бути якісним критерієм режиму насичення транзистора.

Іншим критерієм є перевищення базовим робочим струмом величини струму, потрібного для насичення: IбIб.н. Аби схарактеризувати ступінь насичення  транзистора кількісно, використовують коефіцієнт насичення

S=Iб1/Iб.н .                                                          (3.11)

Підставляючи до (3.11) значення

                                                                                 (3.12)

та Iб1 з (3.9), здобудемо величину базового опору, яка забезпечує за інших відомих величин перебування транзистора в режимі насичення із заданим коефіцієнтом S:

                                                       (3.13)

Для побудови ІС, а часто також і дискретних схем, ключі з’єднують ланцюжком, коли вихід одного є входом іншого, тобто в цьому  випадку в (3.13) E1=Eж, Rд=Rк, крім того, звичайно Eж»Uк.н, h21е/S»1. Тоді (3.13) спрощується до

                                                       (3.14)

де останнє наближення зроблено, коли Eж»Uпр. З урахуванням розкиду параметрів транзистора до (3.13, 3.14) необхідно підставляти найменше значення h21е, тоді коефіцієнт насичення можна вибрати з невеликим запасом, у межах S»1,2...2.

Отже, увімкнений стан ТК характеризується параметрами: e=E1>Uпр, Uб=Uпр, Iб=(E1-Uпр)/Rб=SIб.н, Iб.н=Iк.н/h21е, S³1, Iк.н»Eж/Rк, U0=Uк.н» 0, Rвх.н»rб.н«Rб, Rвих.н«Rк.

Завадостійкість Uз1 при рівні лог. 1 на вході ТК можна знайти за вхідною характеристикою (див. рис. 3.6,в). Проте через малий розхил останньої  DU=UпрUбо=0,1...0,2 В порогову напругу Uп перемикання ТК часто визначають за перетином лінії одиничного підсилення u=e з передатною характеристикою (рис. 3.6,е) і відносно Uп відлічують завадостійкість Uз0 та Uз1.

4. Особливості ТК на германійових транзисторах. Усе викладене для ТК на кремнійових транзисторах придатне й для ТК на германійових транзисторах. З урахуванням значно більшого впливу теплового струму Iко та малої величини порогової напруги Uбо»0,2...0,3 В для надійного відтину транзистора в широкому температурному діапазоні застосовують зовнішнє зміщення від джерела Eзм полярності зачинення (рис. 3.6,є). Припускаючи Uбо» 0, за методом суперпозиції визначаємо

звідки дістаємо умову відтину транзистора

Rзм£Eзм/Iко.                                                   (3.15)

Звичайно вибирають Eзм³1...2 В, а Iко, природно, визначають за максимальної температури середовища.

3.2.2. Перехідні процеси