Робоча навчальна програма дисципліни “Комп’ютерізовані розрахунки цифрових радіотехнічних пристроїв”, страница 3

4. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

Персональний комп’ютер, програматор, лабораторний макет.  

5. ЛІТЕРАТУРА

1 Кофанов В. Л. Проектування цифрових пристроїв:Навч. посібник (електронний варіант).

2 Кофанов В. Л. Лабораторний практикум з цифрових пристроїв:Навч. посібник (електронний варіант).

3Кофанов В.Л. Математичні та схемотехнічні основи цифрових пристроїв: Навч. посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 165 с.

4 Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: Учеб. пособие. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. –  528 с.

5 Стешенко В.Б. ПЛИС фирмы „Altera”. – М.: Издательский дом „Додэка-ХХІ”, 2002. – 576 с.

6 Справочник по цифровой схемотехнике / В.И. Зубчук, В.П. Сигорский, А.Н. Шкуро  – К.: Техніка, 1990. – 448 с.

7 Кофанов В.Л. Базовые элементы цифровых интегральных микросхем: Учеб. пособие. –  К.: УМК ВО, 1988. – 116 с.

6. Критерії  оцінювання  знань,  умінь  та  навичок  студентів

Рівні

компетентності

Бали

Критерії

НИЗЬКИЙ

1

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, що позначаються студентом окремими словами чи реченнями.

2

Студент володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні.

3

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

СЕРЕДНІЙ

4

Студент володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.

5

Студент володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний з допомогою викладача логічно відтворити значну його частину.

6

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал.

ДОСТАТНІЙ

7

Студент застосовує вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролює власні навчальні дії, наводить окремі приклади на підтвердження певних тверджень.

8

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію викладача, самостійно застосовувати її на практиці, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження думок під керівництвом викладача.

9

Студент вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі й застосовує його на практиці; вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу.

ВИСОКИЙ

10

Студент виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач.

11

Студент вільно висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні явища та факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без допомоги викладача знаходить джерела інформації та використовує одержані відомості відповідно до мети пізнавальної діяльності. Використовує набуті знання та вміння в нестандартних ситуаціях.

12

Студент виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування та нахили, вміє самостійно набувати знання.