Робоча навчальна програма дисципліни “Комп’ютерізовані розрахунки цифрових радіотехнічних пристроїв”, страница 4

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА КМС

Трудомісткість дисципліни ТД=144*5=720, або ТД=4* 36*5=720

Трудомісткість модулів

ТМ1 = ТМ2 = 2,00*36*5 = 360

Таблиця 3

% балів від трудо-місткості

Державна оцінка

Абсолютна бальна оцінка за

1-й модуль

Абсолют-

на бальна оцінка за

2-й модуль

Абсолют-на бальна оцінка з дисциплі-ни

За націона-льною шкалою

За 12-бальною шкалою

За шкалою ECTS

97£Б£100

відмінно

12

А

349-360

349-360

698-720

94£Б<97

11

338-349

338-349

676-698

91£Б<94

10

327-338

327-338

654-676

85£Б<91

добре

9

В

306-327

306-327

612-654

80£Б<85

8

С

288-306

288-306

576-612

75£Б<80

7

270-288

270-288

540-576

71£Б<75

задовільно

6

D

256-270

256-270

512-540

68£Б<71

5

E

245-256

245-256

490-512

65£Б<68

4

234-245

234-245

468-490

40£Б<65

незадовільно

*

FX

144-234

144-234

288-468

27£Б<40

незадовільно

3

F

97-144

97-144

194-288

14£Б<27

2

65-97

65-97

130-194

0£Б<14

1

0-65

0-65

0-130

Таблиця 4 – Кількість і зміст модулів

Модуль

Кредитів

Лекції

(год.)

Лабораторні

роботи (год.)

Практичні

заняття (год.)

Колоквіум

(кількість)

І

2

14

-

10

1

ІІ

2

14

-

10

1

       Таблиця 5 – Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих   

                             видів робіт та в цілому за модуль (у балах)

Вид роботи

Модуль

І

ІІ

1.  Виконання практичних завдань

150

150

2. Виконання завдань з СРС

50

50

3. Активна робота на лекційних, практичних заняттях, консультаціях

10

10

4. Колоквіуми

150

150

Всього

360

360