Робоча навчальна програма дисципліни “Комп’ютерізовані розрахунки цифрових радіотехнічних пристроїв”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

                                  Затверджено

                       Вченою радою ВНТУ

      Протокол № _____

      від "____"______________200_р.

Перший проректор                      

                                                 В.В. Грабко

РОБОЧА Навчальна програма

дисципліни

“ КОМП’ЮТЕРІЗОВАНІ РОЗРАХУНКИ

ЦИФРОВИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ”

Напрям підготовки                          –   0907     “Радіотехніка

                Освітньо-кваліфікаційний рівень   –   магістр
 Спеціальність                                    –  8.090701 „Радіотехніка

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

Вченою радою ІнМАД

Протокол № _____

від "____"______________200_ р.

Голова вченої ради

                                                                                                              В.Б.Мокін

 Автор        ____________          Кофанов В. Л.,

 к.т.н., проф. кафедри радіотехніки

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри радіотехніки

Протокол №____ від "____"______________ 200_ р.

       Зав. кафедри  РТ _____________   Осадчук  О. В.

Програма прорецензована доцентом Задорожним В. К. та схвалена

на засіданні кафедри ТСМ

Протокол № ____ від “____” ___________________ 200_ р.

                 Зав. кафедри ТСМ __________________ Кичак В. М.

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії ІнРТЗП

Протокол №____ від "____"______________ 200_ р.

       Голова методичної комісії ІнРТЗП    ___________                                    

Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради ІнРТЗП

Протокол №____ від "____"______________ 200_ р.

      Голова Вченої ради ІнРТЗП  _________________ Кичак В. М.

Стаціонарне

навчання

Заочне

навчання

Курс

5

-

Триместр

15

-

Лекції (год.)

28

-

Лабораторні роботи (год.)

-

-

Практичне заняття (год.)

20

-

Семінари (год.)

-

-

КП (КР) (триместр/год./кредит)

-

-

РГР на які виділяється навчальне навантаження (триместр/кількість/годин)

-

-

Контрольні роботи на які виділяється навчальне навантаження (триместр/год./кредит)

-

-

СРС (без врахування годин на КП (КР), РГР, контрольні роботи)

96

-

ВСЬОГО (год./кредитів)

144/4

-

Підсумковий модульний контроль (кредити)

        М1/ 2

        М2/ 2

-

Підсумковий триместровий контроль

Залік

(15 триместр)

-

1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання дисципліни – формування теоретичних знань та практичних навичок проектування цифрових радіотехнічних пристроїв на засадах сучасної технології інженерної праці з використанням САПР на персональних комп’ютерах.

Задачі вивчення дисципліни –засвоєння основ створення проектів у середовищі повноциклових пакетів прикладних програм та основ проектування цифрових комбінаційних і послідовнісних пристроїв з використанням нової елементної бази цифрових інтегрованих мікросхем програмованої структури.    

Викладання дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами під час вивченні попередніх курсів, зокрема, “Інформатика”, “Радіоматеріали, радіокомпоненти та основи мікроелектроніки”, “Основи теорії кіл”, “Сигнали та процеси в радіотехніці”, “Основи автоматизації проектування РЕА”, “Аналогові електронні пристрої”, „Цифрові пристрої та мікропроцесори”. Дисципліна є базовою для магістерської підготовки включаючи написання та захист магістерської дисертації.

Студенти мають  уміти по вивченні дисципліни застосувати отримані знання для проектування цифрових радіотехнічних пристроїв на сучасній елементній базі з використанням САПР, розробляти і втілювати на практиці методику тестування пристроїв.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік тем лекцій та їх зміст наведено в табл.1.

Таблиця 1 – Теми лекцій та їх зміст

лек. 

Назва теми лекції та її зміст

Кількість годин

Денна

Заочна

Модуль 1

Тема 1. Елементна база

1

Предмет і задачі дисципліни. Класифікація ВІС і НВІС програмованої структури (ВІСПС). Архітектура ВІСПС: функціональні блоки, системи комутації, особливості і параметри поширених родин ВІСПС.

Питання, які виносяться на СРС:

Інтерфейси програмування і реконфігурування. Вимоги до кількості припустимих циклів репрограмування.

Література –  [4, с. 391-443; 5, с. 19-110]

2


Тема 2. Системи автоматизованого проектування

2

САПР MAX+PLUS II. Типи логічного синтезу і засоби керування ними. Керування співвідношенням потрібного ресурсу мікросхеми і швидкодії.  

Питання, які виносяться на СРС:

Створення проектів з урахуванням особливостей архітектури ВІСПС.

Література –  [1, Глава 1; 5, с. 466-485]

2

3

САПР Quartus II. Загальні відомості, особливості програмного пакету. Програмні модулі. Проектні, службові і допоміжні файли пакету.

Питання, які виносяться на СРС:

Підкаталоги системного і робочого каталогів програми.

Література –  [1, Глава 2; Довідка пакету]

2

4

Створення проекту за його графічного введення. Введення структурних одиниць різного рівня.

Питання, які виносяться на СРС:

Запровадження схематичних файлів системи OrCAD.

Література –  [2, п. 2; Довідка пакету]

2


5

Створення проекту за його текстового введення. Апаратна мова високого рівня AHDL.

Питання, які виносяться на СРС:

Порівняння апаратних мов високого рівня для опису проектів.

Література –  [2, п. 3; 5, с. 167-241, 243, 363]

2

Похожие материалы

Информация о работе