Теми, рекомендації і контрольні питання для самостійних робіт з дисципліни "Основи санітарії та гігієни на підприємствах харчування", страница 5

Тимчасово відстороняються від роботи з готовими продуктами особи з ангіною, гнійничковими захворюваннями шкіри, порізами, опіками. Відстороняються від роботи також особи, страждаючі ентеробіозом і гіменолепидозом.

Всіх працівників підприємств харчування обстежують також на носійство бактерій черевного тифу, паратифів, дизентерії, сальмонельозу, особливо осіб, що перехворіли кишковими інфекціями, оскільки вони тривалий час можуть бути бактеріоносіями.

Дослідження на бактеріоносійство  проводять в терміни, встановлені санітарно-епідеміологічною станцією, але не рідше, ніж один раз в рік.

Для профілактики кишкових інфекцій і створення на певний термін несприйнятності до цих хвороб проводять запобіжні щеплення, терміни яких визначають фахівці санітарно-епідеміологічної служби. Працівникам підприємств харчування у обов'язковому порядку роблять щеплення проти черевного тифу, паратифу і дизентерії.

 Результати медичних оглядів, обстежень на бактеріоносійство і гельмінтоносійство, відмітки про перенесені інфекційні кишкові захворювання, про профілактичні щеплення, про здачу екзаменів з санітарного мінімуму заносяться в особисті медичні книжки. Ці книжки зберігаються у керівника підприємства і можуть бути видані на руки тільки при проходженні працівниками медичних обстежень.

Всі особи, що поступають на роботу на підприємства харчування, зобов'язані скласти іспити по санітарному мінімуму, в програму якого включаються відомості про інфекційні хвороби і харчові отруєння, їх профілактику, санітарний режим на підприємствах харчування, особистій гігієні, санітарних вимогах до харчових продуктів і кулінарних виробів і т.д. В процесі роботи на підприємстві весь персонал періодично (один раз в два роки) складає іспити по санітарному мінімуму. Крім того, працівники підприємств харчування повинні підвищувати гігієнічні знання на факультетах підвищення кваліфікації, в технікумах, вузах, школах кулінарного учнівства, на курсах кухарів і кондитерів і т.д.

Санітарний лікар має право усувати від роботи осіб, що не виконують в процесі роботи санітарних правил, до здачі ними заліку за встановленою програмою.

Періодично проводиться атестація керівників підприємств з перевіркою їх санітарно-гігієнічних знань.

Контрольні питання

1. Які гігієнічні вимоги пред'являються до стану шкіри і слизистих оболонок?

2. Яким вимогам повинен відповідати санітарний одяг?

3. Які профілактичні медичні обстеження повинні проходити працівники підприємств харчування?

4. Яка санітарна документація повинна бути на кожного працівника?

5. Як здійснюється санітарна підготовка персоналу?

Література

1. А.И.Педенко, И.В.Лерина, Б.И.Белицкий «Гигиена и санитария общественного питания». М., Экономика, 1984. – 250 с.

2. Санитарно-гигиенические нормы «Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цеха и предприятия, вырабатывающие мороженое». СанПин 42-123-5777-911 – 53 с.

3. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. М., 1990. – 185 с.

4. Закон Украины о санитарно-эпидемиологической безопасности пищевых продуктов. Киев, 2005. – 14 с.

5. В.Н.Корзун «Гігієна харчування». Київ, КНТЕУ, 2003. – 234 с.

6. Гігієна харчування з основами нутріціології. За ред.. В.І.Ципріяна. Київ, «Здоров’я». 1999. – 568 с.

СРС 4

Санітарні вимоги до технологічного обладнання, інвентарю та пакувальних матеріалів.

Слід зрозуміти, що санітарний стан підприємств має велике епідемічне значення.

Якість миття і дезинфекції приміщень, обладнання, інвентаря, посуду, виконання вимог особистої гігієни регулярно перевіряють за допомогою лабораторного (бактеріологічного) дослідження змивів.

Виявлення в змивах кишкової палички, а також деяких інших мікробів, зокрема патогенних стафілококів, стрептококів, протея свідчить про санітарне неблагополуччя підприємства.