Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 8. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості

1.  Строк окупності та процес дисконтування

2.  Облікова норма прибутку та показник чистої теперішньої вартості

1.  Строк окупності та процес дисконтування

У теорії та практиці сучасних розрахунків економічної ефективності технологічних інновацій чи нової техніки вживається багато методик та прийомів такої оцінки. Вони реалізують методичні підходи, які узагальнено в декількох основних показниках, що вважаються базовими. Це показники: строк окупності, облікова норма прибутку, чиста теперішня вартість, індекс прибутковості, внутрішня норма прибутковості. Перші два з них не враховують фактора часу, для інших таке врахування є суттєвим. Детальніше розглянемо ці показники.

Строк окупності

Визначається строк повернення коштів, що були витрачені на інвестиційний капітал інновації, внаслідок чого отримується приріст прибутку. Вважається, що ці капітальні кошти повернуться через приріст прибутку, коли сума останнього зрівняється з витраченим інвестиційним капіталом. Саме число років, потрібних для цього, і є показником строку окупності. Чим він менший, тим ефективнішим вважається проект. При розрахунку строку окупності беруть параметр чистого прибутку, тобто і безподаткових відрахувань, але у собівартості залишається амортизація. Останнє робить показник строку окупності не зовсім і точно означеним як поняття, бо амортизація — це й сума повернутих за період використання нової техніки обсягів первісних капітальних витрат. Тому строк окупності набуде більшого економічного змісту, якщо його бачити як зворотний показник — норму прибутку, коли прибуток визначено в річному вимірі.

Таким чином, показник строку окупності може застосовуватися для порівняння його з банківським процентом як макроекономічним критерієм ефективності розміщення вільних інвестиційних ресурсів. Особливістю цього показника ефективності проекту залишається саме строк повернення коштів. Але точніше бачити зміст даного показника ефективності як строку, коли буде отримано прибуток, що за величиною дорівнює первісним інвестиціям.

2.  Облікова норма прибутку та показник чистої теперішньої вартості

Облікова норма прибутку

Цей показник економічної ефективності технологічної інновації відображає коефіцієнт, де в чисельнику присутній середній річний прибуток, який отримано внаслідок упровадженні інновації, а знаменник являє собою одноразовий первісний капітал, витрачений для здійснення цієї інновації. Наприклад, якщо протягом десяти років служби нової техніки (інновації) було отримано прибуток на суму 200 тис.грн., а первісні капітальні витрати становили 1 млн.грн., то облікова норма прибутку дорівнюватиме 20 %. Як бачимо, цей показник мало відрізняється від попереднього — строку окупності — за своїм економічним змістом.

Головним недоліком цих двох моделей є відсутність урахування фактора часу. Тому ці показники не є досить точними і використовуються переважно в приблизних, орієнтовних оцінках.

Показник чистої теперішньої вартості

Чиста теперішня вартість інноваційного проекту — це один з головних показників економічної ефективності технологічних змін. Він визначається як теперішня вартість усіх грошових притоків за весь період служби нової техніки, яка зменшена на теперішню вартість усіх грошових відтоків за цей же період.

Безперечно, мова йде про притоки й відтоки, пов'язані саме зі здійсненням варіанта технологічної інновації, для якої визначається цей показник ефективності. Притоки — це здебільшого приріст прибутку, який має місце внаслідок упровадження інновації. Відтоки — це інвестиційні витрати фірми у зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту. В нашому навчальному ракурсі будемо розглядати випадок, коли інвестиційний капітал укладається одноразово в нульовому році життєвого циклу інновації. Тому ця величина не буде дисконтуватись, і в формулі, яку ми тепер наводимо, вартість інвестицій дорівнюватиме теперішній вартості цих інвестицій. Відтак формула показника чиста теперішньої вартості (NРV) проекту буде мати такий вигляд:

При наявності декількох варіантів здійснення інноваційного проекту вибір серед них може здійснюватися за критерієм максимуму показника чистої теперішньої вартості. Тобто найприйнятливіший варіант матиме найбільше значення показника NРV.

Рекомендована література:

Основна: Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент: Учеб.пособие – СПб: Питер, 2001

Додаткова: Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. Учеб. Пособие. – К.:МАУП, 2000;Михайлова Л.І., Турчіна С.Г., Данілова І.С., Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – Суми: ВАТ “СОД”, видавництво “Козацький вал”, 2003.

Похожие материалы

Информация о работе