Підсумковий тест з дисципліни "Бухгалтерський облік" (з позначенням правильних відповідей)

Страницы работы

Содержание работы

Біологічні ативи - це (ВІРНА)  рослини і тварини

В бухгалтерському балансі відображується інформація про  (ВІРНА)  стан активів і пасивів підприємства

В Україні після 2000 року бухгалтерський облік орієнтовано на   (ВІРНА)  власників

В якому документі вказується чисельність та штат працівників бухгалтерії (ВІРНА)  штатному розкладі

Валюта балансу - це  (ВІРНА)  підсумок балансу

Визначити кореспонденцію за господарською операцією: нарахована заробітна плата працівнику  галузітваринництва (ВІРНА)  Дт 232 - Кт 66

Визначити кореспонденцію за господарською операцією:виплацена заробітна плата працівнику галузірослинництва (ВІРНА)  Дт 66 - Кт 30

Визначити кореспонденцію за господарською операцією:отримано позику в банку з терміномпогашення 3 роки (ВІРНА)  Дт 31 - Кт 50

Визначити кореспонденцію за господарською операцією:погашено короткострокову позику  банку  (ВІРНА)  Дт 60 - Кт 31

Головний бухгалтер має право другого підпису (ВІРНА)  так

Господарські операції другого типу вносять зміни (ВІРНА)  тільки в П балансу

Для зберігання карток  в бухгалтерії  підприємства використовується (ВІРНА)  картотека

До квартальної фінансової звітності не належить (ВІРНА)  Звіт про рух грошових коштів

До річної фінансової звітності не належить (ВІРНА)  Звіт касира

До хронологічних облікоаих регістрів відносяться  (ВІРНА)  журнали реєстрації господарських операцій

За даними Головної книги складають (ВІРНА)  Баланс

За якою вартістю обліковуються товари в роздрібній торгівлі (ВІРНА)  за продажною

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" був прийнятий в (ВІРНА)  1999 році

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" не регулює питання (ВІРНА)  ціноутворення в Україні

Кожен рахунок обо'вязково має містити (ВІРНА)  назву

Коли і де почався промисловий етап розвитку бухгалтерського обліку (ВІРНА)  в XIV столітті в Їталії

Користувачі фінансової звітності поділяються на  (ВІРНА)  внутрішніх і зовнішніх

На який період відкривають бухгалтерські книги (ВІРНА)  1 рік

Не включаються в собівартість виготовленої продукції  (ВІРНА)  витрати на збут

Не є оборотними активами (ВІРНА)  довгострокові фінансові інвестиції

Не є поточними зобов'язаннями (ВІРНА)  зобов'язання з фінансової оренди

Не обліковуються на позабалансових рахунках (ВІРНА)  приватне майно власників

Нематеріальним активом є (ВІРНА)  ліцензія

Німецька форма обліку (XVIII ст) має другу назву (ВІРНА)  меморіально-касова

НП(С)БО не повинні суперечити (ВІРНА)  міжнародним стандартам

Основне балансове рівняння  (ВІРНА)  А=П

Перша згадка про бухгалтерський облік міститься в книзі:(ВІРНА)  Л. Пачолі "Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції           та відношення"

Подвійна бухгалтерія зародилась в  (ВІРНА)  середньовічній Італії

Подвійний запис - це (ВІРНА)  запис господарської операції по Дт  одного і Кт іншого рахунка

Придбано у постачальника сировину на суму 12000 грн в т.ч.  ПДВ 2000 грн.На яку суму буде зробленозапис: Дт 20 - Кт 63 (ВІРНА)  10000

Принцип автономності передбачає (ВІРНА)  відокремленість підприємства від власника

Продано готову продукцію покупцю на суму 12000 грн в т.ч.  ПДВ 2000 грн.На яку суму буде зроблено запис: Дт 36 - Кт 70 (ВІРНА)  12000

Реєстраційний журнал - це регістр (ВІРНА)  меморіально-ордерної форми обліку

Скільки рахунків містить клас 0 "Позабалансові рахунки"(ВІРНА)  9

Скільки рахунків містить клас 7 "Доходи і результати діяльності" (ВІРНА)  8

Спрощену форму обліку використовують  (ВІРНА)  малі підприємства

Хто в 1903 році запропонував запровадити план рахунків (ВІРНА)  Енеж Леотей

Хто відповідає за організацію поточного архіву підприємства (ВІРНА)  головний бухгалтер

Хто встановлює для облікових працівників службові обов'язки (ВІРНА)  головний бухгалтер

Що не відноситься до елементів витрат (ВІРНА)  загальновиробничі витрати

Що не є статтею калькуляції в галузі рослинництва (ВІРНА)  витрати на корми

Яка кількість НП(С)БО застосовується на сьогодні в Україні (ВІРНА)  31

Який із способів не відноситься до способів виправлення помилок в бухгалтерських регістрах (ВІРНА)  пунктирний

Який регістр не застосовувався при старій італійськіій формі обліку (ВІРНА)  Книга обліку продажу

Якщо посада бухгалтера на підприємстві не передбачена, то облік  (ВІРНА)  ведеться власником

Похожие материалы

Информация о работе