Анотація, зміст курсу і навчально-методична література для вивчення дисципліни "Менеджмент інноваційних проектів"

Страницы работы

Содержание работы

АНОТАЦІЯ

Менеджмент інноваційних проектів

Підготувала: к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції

Турчіна Світлана Григорівна

Всього – 54 год.

Лекцій –18 год.

ЛПЗ – 18 год.

Самостійна робота – 18 год.

Підсумковий контроль - іспит

Анотація

В сучасних умовах великої актуальності набуває проблема прийняття менеджерами підприємств харчової промисловості самостійних рішень щодо підвищення ефективності господарської діяльності. Великого значення набувають інноваційні проекти, які дозволяють знайти нові шляхи розвитку. Управління інноваційними проектами на підприємствах харчової промисловості потребує різнопланових знань та вмінь, використання яких надасть можливість підприємствам ефективно позиціонувати на ринку та водночас здобути високий рівень авторитету на цьому ж ринку. Роль інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості зростає також внаслідок збільшення темпу змін, що відбуваються в економічному просторі сучасної України. Зазначимо, що саме правильний менеджмент інноваційних проектів дозволяє запобігти значних втрат, які можуть статися через припущення вагомих помилок менеджерами, керівниками, власниками при плануванні різного виду змін в господарській діяльності.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті теоретичних знань і практичних навичок студентами щодо організації та здійснення менеджменту інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості.

Змісткурсу:

1.  Теоретичні основи менеджменту інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості.

2.  Основні засади інноваційного процесу як передумови інноваційних проектів на молокопереробних та м’ясопереробних підприємствах.

3.  Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості.

4.  Мета, завдання та етапи створення інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості.

5.  Інформаційне забезпечення менеджменту інноваційних проектів на м’ясопереробних та молокопереробних підприємствах.

6.  Управління персоналом в умовах розробки та здійснення інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості.

7.  Основні принципи вимірювання ефективності інноваційних проектів на молокопереробних та м’ясопереробних підприємствах.

8.  Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості.

9.  Експертиза інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості.

Згідно з метою, визначене основне завдання дисципліни, яке полягає в оволодінні студентами принципів здійснення менеджменту інноваційних проектів.

Студенти повинні знати :

Модуль 1: Теоретичні основи інноваційного менеджменту та менеджменту інноваційних проектів, сутність інноваційного процесу, принципи державного регулювання інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості.

Модуль 2: Кадрове забезпечення при плануванні та реалізації інноваційних проектів, інформаційне забезпечення менеджменту інноваційних проектів для підприємств харчової промисловості. Принципи вимірювання ефективності інноваційних проектів, мотиваційний, ризики та способи їх зниження при реалізації інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1: Розробити інноваційний проект для молокопереробного чи м’ясопереробного підприємства, працювати з документацією по оформленню інноваційного проекту.

Модуль 2: Визначати необхідність та доцільність використання різних інформаційних джерел, застосовувати методи формування умінь та здатностей організації щодо сприйняття змін та інновацій. Розраховувати показники ефективності інноваційних проектів, оцінювати ризики при реалізації інноваційних проектів, робити висновки про доцільність інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості.

Навчально-методична література

Вид

Назва

1

Основна

Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент / Михайлова Л.І., Турчіна С.Г., Данілова І.С. – Суми: ВАТ “СОД” вид-во “Козацький вал”, 2003. – 161с.

2

Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент: Навч. Посібник / Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. – К.: Центр учбової літератури.- 2007.

3

Додаткова

Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін / Бажал Ю.М. – К.:Заповіт, 1996. – 240 с

4

Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент / Гринев В.Ф. – К:МАУП, 2001. – 152 с.

5

Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід / За ред.. М.П.Денисенка, Л.І.Михайлової. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 1050 с.

6

Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: Навч.посібник / Кардаш В.Я. – К.:КНЕУ, 1999. – 124 с.

7

Методична

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей “Технологія зберігання, консервування та переробки молока”, “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”/ Суми, 2009 рік, 28 с.

8

Менеджмент інноваційних проектів. Методичні вказівки щодо проведення практичного заняття та самостійного вивчення теми: “Розробка інноваційного проекту” / Суми, 2010 рік, 24 с. (протокол методичної ради інституту економіки та менеджменту № 5 від 27.05.2010р.)

9

Менеджмент інноваційних проектів. Методичні вказівки щодо проведення практичного заняття та самостійного вивчення теми: “Державна підтримка інноваційної діяльності: сучасний стан та перспективи” / Суми, 2010 рік, 24 с. (протокол методичної ради інституту економіки та менеджменту № 5 від 27.05.2010р.)

Похожие материалы

Информация о работе