Предмет, метод і задачі курсу «Економетрія». Основи економетричного моделювання. Найпростіша лінійна економетрична модель. Загальна лінійна модель, страница 10

Залучимо модель лінійної множинної регресії (5.26). Для економії зусиль ширше використовуємо можливості електронної таблиці EXCEL і, зокрема, функцію ЛИНЕЙН(). Коротка довідка по застосуванню функції ЛИНЕЙН() приведена в додатку П2 (див. стор. 44).

Спочатку сформуємо вектор  стосовно до розширеної матриці екзогенних перемінні  моделі (5.26). Розширена матриця має вид

1

15185

101,5

3,81

1

1

15366

101,0

3,39

2

1

15937

101,0

4,04

3

1

16680

102,3

4,06

4

1

17496

102,4

4,03

5

1

18579

100,1

3,98

6

1

18816

99,0

4,02

7

1

19694

101,0

4,08

8

1

20468

101,4

4,12

9

1

20899

101,1

4,14

10

X =

1

21042

102,9

4,20

11

1

22079

104,1

4,30

12

1

22052

104,6

4,30

13

1

22975

103,3

4,45

14

1

23632

102,0

4,50

15

1

25086

101,7

4,50

16

1

26031

102,1

4,39

17

1

27098

103,7

4,29

18

1

28127

99,9

4,24

19

1

29273

100,0

4,24

20

1

14822

102,6

4,22

21

1

28750

101,4

4,20

22

До другого, третього і четвертого стовпців матриці застосуємо функцію EXCEL ПРЕДСКАЗ(). У результаті шуканий вектор прийме вид

 .

Тепер для одержання оцінок параметрів рівняння множинної лінійної регресії (5.25) скористаємося функцією EXCEL ЛИНЕЙН(). У результаті одержимо підсумкову таблицю (див. табл. 5.2).

Звідси результуюче рівняння лінійної множинної регресії приймає вид

 .

Таблиця 5.2

Розрахункові оцінки функції ЛИНЕЙН()

508,189

-566,788

-618,346

-0,20664

75885,24

68,529

1606,14

199,2031

0,092151

18824,44

0,858

1134,491

25,754

17

132588202

21880205

Для перевірки гіпотез про значимість оцінок регресійних параметрів визначаємо теоретичне значення t-критерію: . Розподілом значень першого рядка табл. 5.2 на другу одержуємо емпіричні значення t-статистики:

7,41

-0,353

-3,104

-2,242

4,031

Порівнюємо їх з теоретичним і одержуємо, що нерівність

виконано для оцінок . Це означає незначимість впливу грошового фактора і фактора безробіття на ВВП з імовірністю, не меншої 95 %. Інші фактори виявляються значимими. Перевірка адекватності моделі в цілому показує, що модель можна вважати адекватної (нерівність

25,754= = FРАСПОБР(0,05;5;17)=2,81

виконано).

Виконаємо підстановку значень вектора  в рівняння й одержимо прогнозну оцінку

 ,

що практично збігається з прогнозною оцінкою у випадку обліку залежності ВВП тільки від фактора часу t.

Отриманий результат можна проінтерпретувати як факт неповноти набору використаних факторів і даних. Висновок полягає в тому, що для побудови задовільного крапкового прогнозу ВВП по наявних факторних ознаках, що характеризує стан макроекономіки України, виявляється достатнім використовувати фактор часу.

5.7. Короткі висновки

  1. Система припущень для загальної лінійної моделі включає:

–  гіпотезу лінійності

 ;

–  припущення про те, що випадкові перемінні Ui мають нульове математичне чекання ;

–  властивість некоррелированности випадкових величин ;

–  властивість гомоскедастичности випадкових величин ;

–  припущення про фіксованість матриці ;

–  матриця  має повний ранг, рівний ;

–  вектор збурювань  належить безлічі нормально розподілених векторних випадкових величин.

  1. Оцінка  вектора параметрів  має вид .
  2. Вектор оцінок  є незміщеним .
  3. Ковариационная матриця вектора оцінок  має вид

 .

  1. Вектор  має багатомірний нормальний розподіл

 .

  1. Виявлення відсутності лінійної залежності Y від  виконується перевіркою гіпотези H0 : .
  2. Для перевірки гіпотези щодо декількох чи усіх  застосовують -критерій

 .

  1. Найкращий лінійний незміщений прогноз для  має вид .
  2. Крапковий прогноз виходить зі співвідношення

 .

  1. Відповідний 100 %-ный довірчий інтервал для крапкового прогнозу має вид

 .

5.8. Питання до теми 5

1. У чому складається основна задача дослідження загальної лінійної регресійної моделі?

2. Що таке – матриця регрессоров?

3. Охарактеризувати властивість гомоскедастичности.

4. Одержати оцінку  вектора параметрів .

5. Якими властивостями володіє оцінка  вектора параметрів ?

6. Сформулювати гіпотезу про значимість .

7. Як перевірити гіпотезу про адекватність лінійної моделі?

8. Сформулювати задачу крапкового прогнозування.

9. Сформулювати задачу интервального прогнозування.

5.9. Задачі для самостійного рішення.

Використовуючи результати рішення свого варіанта завдання з п.3 (табл. П1 на стор. 43), побудувати крапковий прогноз на курсу валют на восьмий день.

5.10. Основні терміни і поняття

Регрессор

Некореллированность

Багатомірний нормальний закон розподілу

Крапковий прогноз

Лінійність

Гомоскедастичность

Обумовленість

Интервальный прогноз