Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 15

Виплата недоотриманої заробітної плати також здійснюється документом «Платіжна відомість» з видом виплати «Виплата заробітної плати з погашенням боргів», датою виплати пізніше дати виплати основної заробітної плати. Поле «Борги з:» варто заповнити першим числом поточного місяця. На підставі даної «Платіжної відомості» також необхідно ввести «Видатковий касовий ордер».

8. Відрахування в державні цільові фонди і формування проводок за заробітною платою

Відрахування в державні цільові фонди формуються автоматично при заповненні бухгалтерських проводок з виплати заробітної плати.

Перед заповненням бухгалтерських проводок з виплати заробітної плати в довідник видів розрахунків («Довідники» → «Зарплата» → «Види розрахунків») для виду розрахунку «Виплата через касу» необхідно ввести господарську операцію з виплати заробітної плати через касу («Зарплата» → «Зарплата основна» → «Основна зарплата адміністративного апарата»).

Формування бухгалтерських проводок з заробітної плати здійснюється документом «Формування бухгалтерських проводок» («Документи» → «Зарплата» → «Формування бухгалтерських проводок») (рис. 34).

Рис. 34. Вікно документа «Формування проводок з заробітної плати»

9. Формування звітних документів

Для визначення фінансових результатів необхідно скористатися документом «Фінансові результати» («Документ» → «Інші» → «Фінансові результати»), у якому в поле «Етап визначення фінансових результатів» вибрати «Визначення фінансового результату».

Для формування звітів з заробітної плати в пункті головного меню «Звіти» необхідно вибрати «Зарплата» і сформувати потрібний звіт.

Формування «Балансу» і «Звіту про рух грошових коштів» здійснюється в пункті «Регламентовані звіти» («Звіти» → «Бухгалтерський облік» → «Регламентовані звіти»).

10. Розрахунок середньооблікової чисельності співробітників

Звіт з середньооблікової чисельності штатних співробітників формується при виборі пункту «Звіти» «Зарплата» «Чисельність співробітників» (рис. 35).

У вікні настроювання звіту необхідно указати період формування звіту (поточний місяць) та фірму.

Рис. 35. Вікно настроювання звіту «Чисельність співробітників»

Спосіб розрахунку середньооблікової чисельності встановлюється в реквізиті «Форма». Докладний варіант формування звіту (позначка «Докладно») при указівці «Форма» «Середньооблікова чисельність штатних співробітників» містить дані про загальну чисельність працівників фірми, кількість працівників, що включаються або не включаються до розрахунку середньооблікової чисельності за кожний день кожного місяця звітного періоду. При вимкненій позначці «Докладно» звіт буде виведено загальним підсумком.

Якщо в реквізиті «Форма» вказати «Всього персоналу»при позначці «Докладно» буде сформовано дані про норму і кількість відпрацьованого часу кожним співробітником.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Документация к системе «1С: Предприятие», версия 7.7. Конфигурирование и администрирование. Часть 1. — М.: Фирма «1С», 2000. — 394 с.

2. Документация к системе «1С: Предприятие», версия 7.7. Руководство по установке и запуску. — М.: Фирма «1С», 2000. — 64 с.

3. Документация к системе «1С: Предприятие», версия 7.7. Конфигурация «Торговля + Склад». — М.: Фирма «1С», 2000. — 270 с.

4. Документация к системе «1С: Предприятие», версия 7.7. Оперативный учет. Руководство пользователя. . — М.: Фирма «1С», 2000. — 266 с.

5. Бухгалтерия 2000: Энциклопедия бухгалтерских проводок. Национальные стандарты // Газета «Бизнес». — №22. — 2000, С.61-63

6. Бухгалтерия 2000: Энциклопедия бухгалтерских проводок — II. Нормативные акты и комментарии // Газета «Бизнес». — №30. — 2000, С.20 — 31.

7. Информационные технологии бухгалтерского учета / О.П. Ильина. — СПб.: Питер, 2001. — 688 с.


ЗМІСТ

Лабораторна робота №1. Настроювання системи 1С: Підприємство. 3

1. Введення нового користувача в «Конфігураторі». 3

2. Заповнення довідників у системі 1С: Підприємство. 5

3. Сервісні функції з обслуговування інформаційної бази. 15

4. Введення залишків. 19

Лабораторна робота №2. Оформлення господарських операцій у системі 1С: Підприємство. 29

1. Методичні рекомендації зі здійснення обліку. 29

2. Формування регламентованих звітних документів. 46

Лабораторна робота №3. Розрахунок заробітної плати. 47

1. Зміна поточного розрахункового періоду. 47

2. Заполнение календарей учета рабочего времени. 48

3. Нарахування заробітної плати. 49

4. Нарахування відпускних. 52

5. Нарахування премій та утримань. 53

6. Виплата заробітної плати. 54

7. Виплата недоотриманої заробітної плати. 55

8. Відрахування в державні цільові фонди і формування проводок за заробітною платою.. 55

9. Формування звітних документів. 56

10. Розрахунок середньооблікової чисельності співробітників. 56

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 58


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ І КОНТРОЛІ»

для студентів спеціальності 7.050104 денної форми навчання

Автори: Медведєва Ірина Борисівна

              Худокормова Юлія Володимирівна

Відповідальний за випуск Пономаренко В.С.

Редактор  

Коректор  

План 2004, поз. №

Підп. до друку            Формат 6090  1/16.

Папір TATRA.      Друк офсетний.

Ум.-др. л.          Обл.-вид. л.

Тираж 100 екз.   Зам. № _________

Свідчення про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи Дк №481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготовлювач — видавництво ХГЭУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а