Основні положення науки про опір матеріалів. Історичний екскурс про формування вчення опору матеріалів як науку. Основні види деформацій конструктивних елементів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Напрямок цих напружень паралельний до осей  та , відповідно, тобто перпендикулярний до поздовжньої осі стержня і дотичний до перерізу. Дотичні напруження діють в площі перерізу і дорівнюють:

;                               .                               (2)

Одиницею виміру напружень є Па, кПа, МПа.

Стан тіла, при якому в тілі виникають напруження або необхідно їх визначити, називається напруженим станом.

Стан тіла, при якому, внаслідок дії зовнішніх сил, тіло деформується, в ньому виникають напруження і необхідно визначити параметри деформування і значення напружень називається напружено-деформованим станом.

2. Переходячи від елементарної площі до повної площі перерізу, з урахуванням формул (1) і (2) ми можемо записати:

                           (3)

Залежності (3) називаються інтегральними рівняннями рівноваги.

При отриманні виразу для крутного моменту у (3) приймалися до уваги наступні перетворення:

;                 ;

.

3. Оскільки закон розподілу напружень за висотою поперечного перерізу невідомий, вирахувати величину напружень тільки на основі інтегральних рівнянь рівноваги неможливо. Така задача є статично невизначною і для її розв'язку вона розглядається з чотирьох сторін (чотириєдина задача опору матеріалів):

1) Статична сторона задачі, де записуються необхідні інтегральні рівняння рівноваги;

2) Геометрична сторона, в якій оцінюються можливі переміщення точок перерізу, що розглядається. Як правило, це експериментальні дані;

3) Фізична сторона задачі, в якій встановлюється зв’язок між напруженнями і переміщеннями;

4) Проводиться синтез – тобто разом розв'язуються всі рівняння і шляхом виключення або урахування відомих переміщень (деформацій) дістаємо формули, що виражають напруження через зусилля або моменти у перерізі.

4. Розтяг або стиск стержня спричиняють сили, що діють на нього вздовж осі. При цьому, в будь-якому поперечному перерізі за довжиною стержня із шести внутрішніх силових факторів не буде дорівнювати нулю тільки один – поздовжня сила . Тобто ; .

Розглянемо стержень, навантажений зовнішніми силами, які паралельні його поздовжній осі і проходять через центр ваги перерізу. Запишемо для цього стержня чотириєдину задачу.

1) Статистична сторона задачі.

2) Геометрична сторона задачі. При експериментальних дослідженнях було встановлено, що лінії нанесені перпендикулярно до осі стержня при навантаженні стержня переміщуються, залишаючись паралельними одна одній. Передбачаючи, що картина буде незмінною і в середині стержня, прийшли до такого відомого висновку: поперечні перерізи стержня, плоскі до деформації, залишаються плоскими і після її виникнення, переміщуючись вздовж його осі. Цей висновок також має назву гіпотези плоских перерізів. На основі цього, при незмінному навантаженні, можна записати:

 

3) Фізична сторона задачі полягає у встановленні зв'язку між деформаціями і напруженнями. При експериментальних дослідженнях Робертом Гуком було встановлено, що напруження, які виникають у стержні, прямо пропорційні відносним деформаціям:

,                                                      (4)

де  – коефіцієнт пропорційності, що характеризує фізико-механічні властивості матеріалу. Ця залежність має назву закон Гука. Коефіцієнт пропорційності  у цій залежності носить назву модуля пружності першого роду або модуля Юнга. Найчастіше його також називають модулем пружності. Вимірюється у Па, кПа, МПа і дорівнює:

для сталі:    ;         міді:            ;

алюмінію:  ;         дерева:       .

4) Враховуючи постійність модуля пружності для даного матеріалу (гіпотеза однорідності й ізотропності), закон Гука, а також те, що , знаходимо, що: . Підставляючи цей вираз в інтегральне рівняння рівноваги, отримуємо:

звідки:

.

Тобто, напруження при розтязі-стиску визначаються як відношення поздовжньої сили до площі поперечного перерізу стержня. Знак напружень визначається знаком поздовжньої сили, що діє в перерізі:  – розтяг;  – стиск.

Принцип Сен - Венана

Якщо тіло послідовно навантажувати статично еквівалентними системами сил, то при умови що розміри зони прикладання їх невеликі в порівнянні з розмірами самого тіла, то можна вважати, що в перерізах, достатньо віддалених від місць прикладання навантажень, величина напружень мало залежить від способу навантаження.

Дослідження показали, що на відстані  ( ширина чи діаметр стержня) від точки прикладання сили напруження в перерізі не залежать від характеру її дії.

Визначення деформацій при розтязі і стиску

Як відомо:   – абсолютне подовження стержня, або ж абсолютна поздовжня деформація. Має розмірність одиниць довжини;

 – відносна поздовжня деформація;

 – відносна поперечна деформація.

Як показали численні досліди, величина відносної поперечної деформації

Похожие материалы

Информация о работе