Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності "Фінанси"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до переддипломної практики

(для студентів спеціальності 7.050104 “Фінанси”

V курсу)

Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 1 від 07.09.2005

Затверджено на засіданні методради ДонДТУ

Протокол № 1 від 26.09.2005                 

Алчевськ

ДонДТУ

2005

УДК 336.07

Методичні вказівки до переддипломної практики (для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" V курсу) / Укл.: , , – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. –  26 с.

Викладаються мета та завдання переддипломної практики. Наведено рекомендації щодо організації та проходження переддипломної практики, структури та змісту звіту з практики, його підготовки та захисту.

Укладачі:                                                      , доц.,

, ст. викл.,

, ст. викл.

Відповідальний за випуск                           , проф.

Відповідальний редактор                            , доц.

ЗМІСТ

Вступ ...................................................................................................

4

1 Загальні положення.........................................................................

6

2 Організація та керівництво практикою.........................................

7

2.1 Організація переддипломної практики...................................

7

2.2 Керівництво практикою студентів від кафедри.....................

8

2.3 Керівництво практикою студентів від підприємства ...........

9

2.4 Обов'язки студентів під час проходження практики.............

10

3 Програма переддипломної практики.............................................

11

3.1 Графік переддипломної практики...........................................

11

3.2 Основні положення змісту звіту .............................................

12

3.2.1 Загальна характеристика підприємства ..........................

12

3.2.2 Основні техніко-економічні показники виробничої діяльності підприємства.............................................................

13

3.2.3 Аналіз фінансового стану підприємства..........................

17

3.2.4 Фінансове планування на підприємстві ..........................

20

3.3 Підбір матеріалу для спеціальної частини дипломної роботи ..............................................................................................

20

3.4 Оформлення та захист звіту з переддипломної практики....

21

Додаток А  – Зразок титульного аркушу звіту................................

23

ВСТУП

Вихід України з кризового стану та інтеграцію до Європейського Союзу неможливо уявити без участі висококваліфікованих фінансистів із широкими теоретичними знаннями, практичною школою, яка б дозволила їм здійснити глибокий аналіз діяльності кожного суб’єкта господарювання, вказати шляхи впровадження ефективних форм господарювання та управління, подолання безгосподарності, активізації підприємства, ініціативи.

Кваліфікований фінансист повинен володіти сучасними методами досліджень, майстерністю об’єктивного і всебічного аналізу результатів та показників господарської діяльності. Необхідно добре знати, як управляти фінансами, глибоко розуміти такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, запас фінансової стійкості, ступень ризику та інші, а також методику їх аналізу.

Для забезпечення успіху на ринку, створення належного іміджу підприємства, потрібний ясний системний комплексний аналіз усіх показників господарсько-фінансової діяльності, який відповідає сучасним вимогам розвитку, становленню та закріпленню ринкової економіки. Підсумки та результати такого аналізу нададуть можливість виробити рекомендації щодо прийняття правильних управлінських рішень, спрямованих на ліквідацію "вузьких місць", підвищення та поліпшення фінансового стану підприємства, його економічного стану та конкурентоспроможності в цілому.

Мета переддипломної практичної підготовки полягає в апробації, закріпленні і розширенні студентами теоретичних знань, отриманих у вузі, придбанні практичних навичок виконання фінансових процедур, розвитку функцій організатора фінансового процесу, пропонованих господарниками з метою прийняття правильних управлінських рішень і їхньої координації.

Для досягнення зазначеної мети студенту необхідно прийняти особисту участь у реальному процесі фінансової діяльності підприємства, ознайомитися з функціональними обов’язками, пов’язаними з фахом майбутньої роботи, пройти стажування у фінансовому відділі. Робота в постійному контакті з керівниками і працівниками фінансових служб і буде сприяти скороченню періоду адаптації фахівця з місцем майбутньої роботи.

Під час практики студенти знайомляться, аналізують та вивчають сучасні передові форми і методи організації фінансового обліку, досягнення науково-технічного прогресу, здобувають досвід організаторської, управлінської і виховної роботи, що є обов’язково необхідним для сучасного фінансиста та керівника підприємства.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Переддипломна практика є невід'ємною складовою процесу підготовки спеціалістів за фахом "Фінанси".

Практична підготовка студентів передбачає безперервність та послідовність здобуття потрібного обсягу практичних знань. Переддипломна практика є заключним етапом єдиного процесу практичної підготовки студентів.

Під час проходження переддипломної практики передбачається застосування та закріплення теоретичних знань, які отримані студентом під час навчання у вузі, у практичній повсякденній роботі за спеціальністю; формування професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах.

Організація практичної підготовки регламентується положенням "Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93.

Порядок проходження практики, її зміст визначається робочою програмою практики та індивідуальним календарним графіком, розробленим на підставі програми практики кожним студентом, після узгодження його з  керівником практики від кафедри.

Під час проходження практики студент зобов'язаний:

– виконати завдання, які передбачено програмою практики, у повному обсязі;

– зібрати матеріали, необхідні для написання звіту з переддипломної практики та подальшого виконання дипломної роботи;

– оформити звіт з практики та захистити його у визначений термін.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

2.1 Організація переддипломної практики

Загальне учбово-методичне керівництво переддипломною практикою студентів здійснюється кафедрою фінансів. Відповідальність за організацію практики в цілому покладається на завідувача кафедрою, а безпосереднє керівництво студентами на об’єктах практики – на конкретних викладачів кафедри.

Початку практики передує організаційна робота на кафедрі:

– завчасне складання договорів вищого навчального закладу з підприємствами - об’єктами практики про проходження на їх базі переддипломної практики студентами;

– підготовка наказу з переддипломної практики;

– підготовка та оформлення необхідної документації (направлення на практику, щоденники, індивідуальні завдання, програми практики) та видача їх студентам;

– проведення зборів та консультацій із студентами-практикантами.

Переддипломна практика проводиться на підприємствах різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, що здійснюють фінансово-господарську діяльність не менш трьох останніх років. Підприємства повинні відноситись до металургійної, машинобудівельної, вугільної, будівельної та інших галузей промисловості народного господарства, що відповідають спрямованості вищого навчального закладу.

Студенти повинні проходити переддипломну практику безпосередньо на підприємствах, на яких вони проходили виробничу практику після третього курсу.

За кожним студентом-практикантом кафедра закріплює керівника практики

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
143 Kb
Скачали:
0