Аналіз техніко-економічних показників діяльності шахти

Страницы работы

Фрагмент текста работы

приведеної таблиці видно, що на шахті спостерігається спад видобутку вугілля. У період з 2004 р. по 2005 р. загальний видобуток зменшився на 7тис. т. Це зв'язано з погіршенням матеріально-технічної бази шахти. Зменшення загального видобутку вугілля, у період з 2005 р. по 2006 р. відбулося на 3 тис. т. і склало 38 тис. т.

При аналізі обсягів видобутку за останні три роки, спостерігається тенденція до зменшення даного показника. Це обумовлено рядом факторів: давно не проводилось оновлення устаткування, або проводилось незначне за браком фінансових ресурсів, які  направляються на ці заходи; зменшилась кількість працівників, що беруть участь у безпосередньому виробничому процесі та інші фактори.

2.2 Аналіз використання трудових ресурсів

Для характеристики стану використання на підприємстві трудових ресурсів і виявлення резервів збільшення обсягу виробництва та підвищення рентабельності роботи треба проаналізувати такі показники, пов’язані з рухом, якістю робочої сили, її продуктивністю,  а також її вартістю:

- чисельність персоналу підприємства з точки  зору динаміки;

- використання робітниками і службовцями робочого часу, стан трудової дисципліни;

- продуктивність праці;

- фонд оплати праці, динаміка середньої заробітної плати працівників.

Трудові ресурси (кадри) підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості і ефективності якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентоспроможності. Трудові ресурси викликають рух матеріально-речовинних елементів виробництва. Створюють продукт, вартість і додатковий продукт у формі прибутку.

Від того, як добре підприємство забезпечено трудовими ресурсами і наскільки вони ефективно використовуються, залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат - об'єм виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників. Раціональне використання промислово-виробничого персоналу – неодмінна умова, що забезпечує безперебійність виробничого процесу і успішне виконання виробничих планів.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв’язку з оплатою праці. З ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня його оплати.

Складемо таблицю 2.2, в якій розкривається чисельність працівників та фонд оплати праці на підприємстві за 2004-2006 роки.

Таблиця 2.2 – Чисельність працівників та фонд оплати праці на шахті за 2004-2006 роки

Назва показника

2004 р.

2005р.

Відхилення

2006р.

Відхилення

1

2

3

4

5

6

Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості

941

847

-94

822

-25

Продовження таблиці 2.2

1

2

3

4

5

6                                                    6

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

950

        852

-98

829

-23

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.

6122

9561

3439

9892

331

Фонд відпрацьованого робочого часу (людино-годин)

1638445

1690712

52267

1452211

-238501

Прийнято працівників

544

337

-207

235

-102

Вибуло працівників

482

435

-47

328

-107

Як видно з таблиці 2.2, на шахті спостерігається стабільна тенденція до зменшення чисельності працівників. За аналізований період, з 01.01.2004 р. по 01.01.2005 р., на 94 чол. зменшилася середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, також на 98 чол. зменшилася чисельність штатних працівників облікового складу. Розходження в цих двох показниках обумовлене тим, що в чисельності штатних працівників враховується кількість постійних працівників і кількість сумісників, а еквівалент повної зайнятості розраховується без сумісників.

За аналізований період зменшилася кількість прийнятих працівників: на 01.01.2004р. - їх кількість складала 544 чол., а на 01.01.2005 р. їхня кількість зменшилася на 207 чол., і склала 337 чол. За даний період у 1,03 рази відбулося збільшення фонду відпрацьованого робочого часу. Однак за цей період на 47 чол. зменшилась кількість звільнених працівників.

За період з 01.01.2004 р. по 01.01.2005 р. на 3439 тис. грн. збільшився фонд оплати праці штатним працівникам. Це було зв'язано з тим, що на підприємстві по особистій ініціативі керівництва, або у виконанні діючого законодавства  підвищувалися оклади, тарифні розряди.

Така ж незмінна тенденція спостерігається у період з 01.01.2005 р. по 01.01.2006 р. На 23 чол. зменшилась середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу. Відносно минулого року на 102 чол. зменшилась кількість прийнятих нових працівників. Зниження кількості нових працівників зумовлена тим, що всі штатні одиниці цього підприємства вже зайняті, згідно штатного розкладу. Проте за аналізований рік  зменшилась кількість вибулих працівників на 107 чол., відносно 2005 року.

Зменшилась середньооблікова чисельність штатних працівників, відбулося

Похожие материалы

Информация о работе