Вивчення правил виконання текстових технологічних і конструкторських документів. Вимоги ГОСТ 2.105-95. Основные требования к текстовым документам

Страницы работы

9 страниц (Word-файл)

Содержание работы

С

 
                                                    ЗМІСТ                                                                                                         

1 Тема роботи. 3

2 Мета роботи. 3

3 Довідники. 3

4 Хід роботи. 4

5 Контрольні запитання. 10


1 ТЕМА РОБОТИ

Вивчення правил виконання текстових технологічних і конструкторських документів

2 МЕТА РОБОТИ

1 Вивчити вимоги  ГОСТ 2.105-95 Основные требования к текстовым документам.

2 Отримати практичні навички в оформленні текстових документів і додатків до них.

3 ДОВІДНИКИ

1 ГОСТ 2.105-95

2 ДСТУ 5-95 Загальні вимоги до текстових документів.


4 ХІД РОБОТИ

4.1 Теоретичні відомості текстових документів виконуються згідно ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам на пишучому або ксероксному папері, білого кольору, формати А4 (201-297) одним із трьох способів:

1 – рукописним (висота літер не менше 2,5 мм, почерком наближеним до креслярського);

2 – машинописним;

3 – за допомогою приладів ЕОМ.

4.2 Правила оформлення документів.

Заголовки пишуться посередині літерами 7 шрифту або 16, всі літери великі. Після заголовка крапка не ставиться, а ставиться між реченнями в заголовку. Переносити слова в заголовку забороняється.

4.3 Правила оформлення документа.

Документ, що має більше 2-х сторінок повинен бути надійно зброшурований і мати титульний аркуш. Титульний аркуш виконується на папері для рукописів або ксероксу.

4.4 Правило оформлення розділу.

Документ що має розділи і під розділи, повинен мати розділ «ЗМІСТ». Кожен розділ позначається арабськими  цифрами. Підрозділ складається з номеру розділу і номеру під розділу. Наприклад:

4.1.1

  Номер підпідрозділу

  Номер підрозділу

  Номер розділу

Кожний розділ пишеться з нового аркуша, а під розділи і під підрозділи продовжуються на тому аркуші що і розділи. Не позначаються цифрами розділи, ЗМІСТ, ЛІТЕРАТУРА, ВИСНОВКИ. Крапка після останньої цифри не ставиться.

 


4.5 Правило оформлення розділу «ЛІТЕРАТУРА»

Документ повинен мати розділ література. В якому перелічуються використані підручники, довідники за порядком їх використання. По тексту мають бути посилання на літературу.

Наприклад: Режими різання розраховуємо за /4, с.275/

    № сторінки.

     сторінка

   № літ.джерела;

4.6 Правило написання літератури

Література пишеться в тій послідовності в якій вона використовується і на тій мові на якій вона пишеться.

Структура написання літератури:

1)  Ініціали і прізвища автора (не більше 2)

2)  Повна назва видання

3)  Місто видання

4)  Назва видавництва

5)  Рік видання

6)  Кількість сторінок

Наприклад:

1 Н. Ф. Мельников, Б. Н. Бристоль Технология машиностроения. Учебник для техникумов. – М.:Машиностроение, 1985, 380с.

4.7 Відстані

- між верхньою рамкою і заголовком, між останньою строчкою тексту і основним написом, між текстом і формулою, між формулою і текстом, між текстом і назвою таблиці, назвою таблиці і таблицею – 10мм.

- абзацний відступ 15…17мм.

- між заголовком і текстом 15мм.

- між рамкою і початком рядка, кінцем рядка і рамкою не менше 3мм.

 


4.8 Структура позначення текстових документів

4.8.1 Позначення практичної (лабораторної) роботи 5.05050302.ПР01.001ПЗ – пояснювальна записка

     № за журналом

      № роботи

    код документа

   № спеціальності

4.8.2 Позначення курсового проекту

КП53.618325.001ПЗ

  пояснювальна записка

   № за журналом

    код документа за класифікатором

   № дисципліни за учбовим планом

   код документа

4.8.3 Позначення дипломного проекту

ДП99.618194.001.ПЗ

  пояснювальна записка

   № за журналом

    код документа за класифікатором

   № дисципліни за учбовим планом

   код документа

4.9 Правило написання формул

Похожие материалы

Информация о работе