Вивчення правил виконання текстових технологічних і конструкторських документів. Вимоги ГОСТ 2.105-95. Основные требования к текстовым документам, страница 2

Формули позначаються наскрізною нумерацію (1,2,3,4….) або в межах розділу і в круглих дужках.

Приклад:

Наскрізна нумерація                                                       В межах розділу

(1)  (4.1)

(2)         № формули

  №  розділу

 


Про формулу по тексту повинно бути попередження

Приклад:

Швидкість різання V, м/хв. Розраховуємо за формулою (3,1)  /1, с.258/

                                      ,                                        (3.1)

де C – коефіцієнт;

T – стійкість інструмента, хв.;

t – глибина різання, мм;

S – подача, мм/об;

K – коефіцієнт;

M, x, y – показники степенів.

Після того як написані всі символи здійснюємо розрахунки

V=

4.10 Правило написання таблиць

Таблиці як і формули позначаються як наскрізною так і в межах розділу. Таблиця з усіх боків повинна бути закрита. Перед таблицею по тексту повинно бути попередження про неї. Обмежувальні лінії таблиці, боковик і головка це жирні лінії всі інші тонкі.

Наприклад:

...режими різання операцій технологічного процесу представлені в таблиці 1.

 


Таблиця 1 – Режими різання

Технологічна операція

Режими різання

Назва

t,мм

V,мм/хв

S,мм/об

n,хв.-1

1

Токарна

3

30,8

0,12

500

2

Свердлильна

2

12

0,2

250

Якщо таблиця не закінчується на сторінці а переноситься на другу сторінку то на попередній вона не закривається, переносячись на наступну сторінку зі словами «Продовження таблиці 1», пишемо головку і бокових, розпочинаємо її з нового номеру і закриваємо таблицю на тій сторінці де вона закінчується. Якщо і на другій сторінці таблиця не закінчується – її переносять на наступну сторінку. Над таблицею на третій сторінці пишеться «Закінчення таблиці 4.1». Таблиця закривається на тій сторінці, на якій вона закінчується. На кожній сторінці таблиця розпочинається з головки.

4.11 Правила зображення рисунків.

Рисунки як і формули та таблиці позначаються або наскрізною нумерацією, або в межах розділу. Наприклад: Рисунок 4.1 – Ескіз поршня

   № рисунка

  № розділу

Назва рисунка пишеться під рисунком, а якщо є пояснювальні надписи, то спочатку під рисунком пишуться вони, а потім назва рисунка.

Наприклад: …ескіз поршня представлений на рисунку 4.1.

1 – поршень

2 – корпус

Рисунок 1 – Ескіз поршня


4.12 Додатки

Додатки – все те, що не розташоване в пояснювальній записці, але має до неї відношення (специфікація до складального креслення, альбом технологічних карт, схеми та ін.)

Додатки не позначаються цифрами, а позначаються великими літерами української абетки. Наприклад: Додаток А

Таблиці, рисунки, формули, які входять до додатків в своєму позначенні мають ту літеру, якою позначається сам додаток. Наприклад:

Формули (А1), (Б4), (В5)…

Таблиці: А5, Г6, Л8…

Рисунки: А1, Б2…


5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

5.1 Яких необхідно дотримуватися відстаней:

- між верхньою рамкою і текстом – 10 мм

- між текстом і назвою таблиці – 10 мм

- між кінцем рядка і рамкою – 10 мм

- абзацний відступ – 15…17 мм

5.2 Де пишуться назва таблиць і рисунків?

Назва таблиці пишеться перед таблицею, і в тексті повинно бути попередження про неї; назва рисунка пишеться після рисунка, якщо є пояснювальні надписи, то спочатку після рисунка пишуться вони, а потім назва рисунка.

5.3 В чому полягає структура запису назви літератури?

Структура написання літератури:

а)  Ініціали і прізвища автора (не більше 2)

б)  Повна назва видання в)  Місто видання г)  Назва видавництва д)  Рік видання е)  Кількість сторінок

Приклад:

Н. Ф. Мельников, Б. Н. Бристоль Технология машиностроения. Учебник для техникумов. – М.:Машиностроение, 1985, 380с.