Отчет о проделанной учебно-методической работе преподавателя за учебный год

Страницы работы

Содержание работы

___________ оқу жылында орындалған оқу-әдістемелік жұмысы туралы есеп

Отчет

о проделанной учебно-методической работе за___________ учебный год

Аты-жөні/Ф.И.О._______________________________________________

ЦӘК/ЦМК ____________________________________________________________________________

Қандай оқу орнын бітірді/Какое учебное заведение окончил__________

Аяқтау жылы/Год окончания_____________________________________

Диплом бойынша біліктілік/Квалификация по диплому______________

Жалпы пед-қ өтілі/Общий стаж пед. (производственной) работы______

Категория_____________________________________________________

Жұмыс бағыты

Направление работы

Жоспарланған

Что было

запланировано

Орындалған

Что выполнено

Ескерту

Примечание

1.   

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

Оқу үдерісін қамсыз ету бойынша жұмысы/Работа по обеспечению учебного процесса

1.   

ЖБ, КТЖ модернизациялау және жасау

Создание и модернизация  РП, КТП

Нақты жұмыс түрін көрсету (құру мен модернизациялау курсын семестірін, топтарды санап шығу)

Конкретно указать вид работы (создание или модернизация), перечислить предметы, курс, семестр, группы.

ЦӘК электрондық бетіне орналастырылады

Помещаются на электронную страницу ЦМК

2.   

Оқу-әдістемелік құралды жасау

Разработка учебно-методического пособия

Құралдың түрін, пәнін, мамандығын, курсын атап көрсету

Указать вид пособия, дисциплину, специальность, курс

Құрал электрондық түрде әдістемелік кабинетінің лаборантына тапсырылады

Пособие сдается в электронном виде лаборанту методического кабинета

3.   

Аралық және қорытынды бақылау өткізу үшін тест тапсырмаларды даярлау

Разработка тестовых заданий для промежуточного и итогового контроля

Пәнін, мамандығын, курсын, тестік жаттығулар түрін ж/е қандай бақылау түрлеріне жататынын көрсетіңіз

Указать предмет, специальность, курс, вид тестовых заданий, количество тестовых заданий, для какого вида контроля

ЦӘК жетекшісіне электрондық түрде тапсырылады

Сдаются руководителю ЦМК в электронном виде

4.   

Курстық және дипломдық жұмысты орындау бойынша әдістемелік кепілдемелерді даярлау (оқу жоспарда бар болса)

Разработка методических рекомендаций по выполнению курсовых и дипломных работ (если есть по учебному плану)

Мамандығын, пәнін, мінездемесін ж/е ұсыныстарын көрсету

Указать специальность, предмет, характер рекомендации

ЦӘК жетекшісіне басып шығарған түрде тапсырылады

Сдаются руководителю ЦМК в распечатанном виде

5.   

Оқыту тәжірибесін қамтамасыз ететін материал  зерттемесі (оқу бағдарламасы болған жағдайда)

Разработка материалов по обеспечению учебной практики (если есть по учебному плану)

Мамандығын, пәнін, тәжірибе түрін, материалдар мінездемесін көрсету

Указать специальность, предмет, вид практики, характер материалов

ЦӘК жетекшісіне басып шығарған түрде тапсырылады

Сдаются руководителю ЦМК в распечатанном виде

6.   

Көрнекілік құралдар құрастыру

Создание наглядных пособий

Пәнін, тақырыбын, көрнекілік құралдар жәрдемін атап көрсету

Указать предмет, тему, вид наглядного  пособия

Кәсіби-ұстаздық  қызметкерлігі/Профессионально – педагогическая деятельность

7.   

Өзара келісімді сабақтарға қатысу

Взаимопосещение занятий

Кімнің сабағында қатысады, аты-жөнін, пәнін, қатысқан күнін жарты жыл аралығында кем дегенде  5 сабаққа  қатысу. Өз ЦӘК мұғалімдерінің сабақтарына ғана қатыспай басқа да ЦӘК-ға қатысуы тиіс

Указать Ф.И.О. преподавателя, чье занятие посетили, предмет, группу ,дату посещения (за учебный год преподаватель обязан посетить не менее 10 занятий).

Толтырылған сабақты талдау карталары қоса беріледі (оқытушылардың қол қойғанына назар аудару)

Прилагаются заполненные карты анализа занятий (обратить внимание на наличие подписей преподавателей)

8.   

Ашық сабақ өткізу

Проведение открытого занятия

Тәртіп, тақырып, топ, өткізетін күнін көрсету

Указать дисциплину, тему, группу, дату проведения

Толық әдістемелік зерттемесі ЦӘК жетекшісіне басып шығарған түрде тапсырылады

Подробная методическая разработка сдается руководителю ЦМК в распечатанном виде

9.   

Алдыңғы қатарлы ұстаз технологиялар мен тәжіриебелік сабақ беруді енгізу

Внедрение передовых педагогических технологий в практику преподавания предмета

Пәнін, технологияның атын, нақты оны ұстаздық тәжірибеге енгізу үшін алдағы болжауларды көрсету

Указать предмет, название технологии, конкретно, что сделано для ее внедрения в практику преподавания

10.   

Дарынды оқушылармен пәнге қатысты жеке жұмыс

Индивидуальная работа с одаренными учащимися по предмету

Пәнін, жұмыстың түрлерін көрсету

Указать предмет, формы работы

11.   

Үлгерімі төмен оқушылармен пән бойынша жеке жұмыс

Индивидуальная работа со слабо успевающими учащимися по предмету

Пәнін, жұмыстың түрлерін көрсету

Указать предмет, формы работы


Похожие материалы

Информация о работе