Звіт про проходження практики у конструкторському відділі, страница 2

3.8    Розробка документації на модернізацію й переустаткування існуючих виробів й установок, з метою їхнього вдосконалювання.

3.9  Визначення обсягу науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з метою пошуку нових технічних рішень, створення нових комплектуючих виробів і матеріалів.

3.10 Забезпечення планування проектно-конструкторських, науково-дослідних і дослідно- доводочних робіт: розробка генеральних планів і графіків робіт з теми, планів проектно- конструкторських  і дослідно-доводочних робіт (ДДР), місячних планів робіт у відділах КВ.

3.11   Забезпечення проведення дослідно-конструкторських й експериментальних робіт на досвідчених зразках ГТУ, розробка робочої КД для модульного доведення вузлів, програм випробувань і методик розрахунків, розробка РКД для модульного доведення вузлів.

3.12 Випуск технічних завдань по виготовленню матеріальної частини й підготовці двигунів або їхніх вузлів до випробувань, а так само до експериментальних робіт на стендах НДВ.

3.13   Участь у підготовці й проведенні науково-дослідних, експериментальних робіт і випробувань складових частин установок на стендах НДВ, спільне оформлення довідок і звітів.

3.14 Розробка й впровадження заходів щодо поліпшення характеристик двигунів й їхніх складових частин, коректування робочої КД за результатами дослідно-доводочних робіт.

3.17 Коректування конструкторської документації за результатами виготовлення, монтажу й випробувань досвідчених (головних) зразків, виробів й установок.

3.18 Здійснення авторського нагляду в експлуатації, облік наробітку ГТУ, вивчення дефектів в експлуатації й розробка заходів щодо їхнього усунення, забезпечення надійності в експлуатації, розробка програм надійності і їхня реалізація, експериментальна перевірка й впровадження заходів щодо підвищення надійності двигунів, забезпечення пуско-налагоджувальних робіт і дослідно- промислової експлуатації на об'єктах, забезпечення функцій по гарантійних зобов'язаннях.

3.19 Розробка експлуатаційної документації й іншої технічної документації по закінчених виробах, виробіток рекомендацій з їхнього використання, надання методичної допомоги у впровадженні.

3.20   Вивчення й аналіз світових досягнень в області газотурбобудування й матеріалознавства, пророблення конструкцій високоекономічних ГТД і схем ГТД зі складним циклом, проведення науково-дослідних й експериментальних робіт з перспективних напрямків.

3.21 Вишукування найбільш зроблених методів конструювання виробів, скорочення матеріальних і трудових витрат при проведенні робіт, раціональної витрати енергоресурсів.

3.22 Проведення робіт з патентування наукових і технічних досягнень, видачі технічних висновків на передбачувані винаходи й раціоналізаторські пропозиції по профілі робіт.

3.23 Проведення робіт зі стандартизації й сертифікації продукції, розробка й поточне коректування нормативних документів системи якості.

3.24 Аналіз претензій по якості виконуваних робіт, класифікація причин їхнього виникнення й аналіз виконання початих коригувальних і попереджуючих дій по їхньому усуненню.

3.25   Аналіз невідповідностей, виявлених при перевірках системи якості зовнішнього й внутрішнього аудита, здійснення зворотного зв'язку зі споживачами, розробка попереджуючих і коригувальних дій.

3.26  Підтримка в робочому стані виробничих приміщень, систем водо- і енергопостачання, засобів зв'язку, систем охоронної й пожежної сигналізацій, устаткування й оргтехніки.

3.27   Організація ведення планово-звітної документації, облік результатів виробничо-економічної й господарської діяльності КВ.

3.28   Ведення обліку основних засобів і малоцінних матеріалів, організація роботи коморі КВ, одержання, зберігання й списання матеріальних цінностей.

3.29  Забезпечення дотримання технічних вимог, що містять норми безпеки розроблювальної продукції.

3.30  Складання перспективних і річних планів заходів КВ по поліпшенню умов охорони праці, пожежній безпеці й промисловій санітарії, забезпечення контролю їхнього виконання.

4. Структура (состав) конструкторського відділення

4.1 Для виконання покладених завдань і функцій до складу конструкторського відділення входять:

-  відділ турбін (відділ 9);

-  відділ компресорів (відділ 10);

-  відділ камер згоряння (відділ 11);

-  відділ редукторів (відділ 12);

-  відділ агрегатів і маслянихсистем (відділ 13);

-  відділ електроустаткування (відділ 14);

-  відділ загальної зборки (відділ 15);

-  сектор перспективних розробок (сектор 16);

-  сектор координації проектних і досвідчено- конструкторських робіт

(сектор 17);

-  відділ систем автоматичного керування (відділ 18);

-  відділ розрахунково-експериментальних характеристик і регулювання

(відділ 19);

-  відділ динаміки й міцності (відділ 21);

-  відділ паливних апаратур (відділ 22);

-  відділ надійності й експлуатації (відділ 24);

-  сектор художнього конструювання (сектор 26);

-  відділ утилізаційних казанів і теплообмінних апаратів (відділ 36);

-  група конструкторсько-технологічного аналізу і нормоконтролю

(група Ктаін);

-   група головного конструктора проектів ГТУ морського застосування й базових ГТД (група ГКП-2);

-  група головного конструктора проектів ГТУ морського застосування

(група ГКП-3);

-  група головного конструктора проекту модернізації компресорних станцій (група ГКП-8);

-  персонал відділення:

·  інженер по автоматизованому обліку документації II кат.     - 1;

·  інженер                    - 1;

·  старший диспетчер        - 1;

·  старший табельник        - 1;

·  секретар - друкарка         - 1.

    4.2.  Основні функції підрозділу КВ №9.

Відділ розрахунково-експериментальних характеристик і регулювання ГТД «19» призначений для виконання розрахунково-теоретичних і експериментальних робіт по статичним і пусковим характеристикам, вибору параметрів по ГТД і ГТУ, розробки алгоритмів регулювання ГТД і ГТУ.

5.Інструкція  з  техніки  безпеки  відділу

5.1  Введення.  

5.1.1  Дійсна інструкція розроблена на підставі Закону України "ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ" затвердженого Постановою Верховної Ради України від 14 жовтня 1992 року No 2695-ХII і Положення про розробку інструкцій з - охорони праці затвердженого SO грудня 1986 року.