Ринкова ціна рентабельного підприємства. Вартість довгострокових і поточних активів. Нові критерії оцінки економічної ефективності інвестицій

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Гнучка кадрова політика, спрямована на гарантування зайнятості.

4.  Нові критерії оцінки економічної ефективності інвестицій.

5.  Організаційна філософія, що базується на розумінні працівниками своїх цілей і призначення, відповідальності за результати діяльності.

ОПП 5.3.14

Установіть відповідність у вигляді комбінації літер і цифр.

Виконайте угрупування видів реструктуризації за ознаками залежно від:

А. Мети змін              В. Тривалості періоду

Б. Об'єкту зміни        Г. Повноти охоплення проблем

1. Санаційна, 2.Фінансова, 3.Обмежена,  4.Стратегічна, 5.Комплексна, 6.Оперативна, 7.Адаптаційна, 8.Випереджаюча; 9.Власності, 10.Операційна.

                                 3. Практична частина

Задача.    Оцінка гудвілу

І. Вихідні дані

Таблиця 1Варіанти завдання Кзн, Ек.

Пок.

№ 1 – 5

№ 6 – 10

№ 11 – 15

№ 16 – 20

№ 21 – 25

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Д

Н

Кзн,%

25

25

40

10

10

70

20

20

45

15

15

65

17

17

65

Ек, %

14

14

14

14

12

12

12

12

16

16

16

16

15

15

15

15

13

13

13

13

ІІ. Завдання до ситуації       Перевірте твердження:

Дорожче продається підприємство з більшою прибутковістю.

Нове підприємство має більшу ринкову ціну.

III. Інформаційне забезпечення задачі

      1-й варіант. Підлягають приватизації діюче і нове підприємство з однаковим зносом основних фондів.

      2-й варіант. Підлягають приватизації два рівних за прибутковістю підприємства: одне з них проробило 10 років, друге — зовсім нове.

Ринкова ціна рентабельного підприємства (Цп) складається з вартості довгострокових і поточних активів (Ва), а також вартості гудвілу(Вгуд.).

Цп = Ва + Вгуд..

Вартість довгострокових і поточних активів:

Ва = [Воф – (Воф х Кзн)] + Вна + Ок,

де Воф — відновна вартість основних фондів;

Кзн — усереднений коефіцієнт зносу основних фондів, %;

Вна — залишкова вартість нематеріальних активів;

Ок — вартість власних поточних активів.

Чистий прибуток від гудвілу  (Пгуд):

Пгуд = Пч – Др х Ва

де Пч — чистий прибуток підприємства.

Др — процентна ставка дисконту.

Вартість гудвілу розраховують як різницю між ринковою та індексованою балансовою вартісю фірми. Вона  характеризує не відображені в балансі фірми нематеріальні активи, що здатні приносити додаткові прибутки.

Вартість гудвілу обчислюється за формулою:

де Тгуд — термін служби гудвілу;

Ек – стаква дисконту.

IV.  Алгоритм розв’язання задачі

      Таблиця 2Розрахунок гудвілу

Символ

Варіанти продажу підприємства

1–й варіант

2-й варіант

Діюче

Нове

Діюче

Нове

Воф

14000

14000

14000

14000

* Кзн,%

Вна

2000

2000

2000

2000

Ок

800

600

800

800

Пч

2500

2200

2500

2500

* Ек,%

Тгуд

6

6

6

6

Ва

Пгуд

Вгуд

Цп

Висновки

Обираємо ____ варіант  з максимальною сумою гудвілу _________ тис. грн.

Розробник                                                                         Затверджено

доц.. В.А.                                    кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві

Протокол  №.....2....від 11.09 .2007 р.

......................................                            Завідувач кафедрою  к.е.н., професор

..............................................................Е.М.


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

                                                                           Спеціальність: 7.050201 МОМГ

Комплексна контрольна робота  № 2

1. Теоретична частина  

Проаналізувати зміст економічної теорії фірми.

                                             2. Тест - завдання

ОПП 5.1.19.

Обведіть кружечком правильну відповідь з наведеного переліку.

Інфраструктуру товарного ринку складають:

1.Товарна біржа; 2.Підприємство оптової торгівлі; 3.Підприємство роздрібної торгівлі; 4.Аукціон; 5.Ярмарка; 6.Посередницька фірма;

7.Банк комерційний; 8. Біржа праці; 9.Фондова біржа; 10. Траст.

ОПП 5.2.1.

Занесіть до таблиці у вигляді цифр ознаки  кваліфікації витрат

Витрати угруповують за: 1.Місцем виникнення,  2. Видами витрат,

3. Способом віднесення на собівартість, 4. Ступенем впливу обсягів робіт  5. Складом витрат, 6. Календарним періодом, 7. Участю у виробничому процесі, 8. Технологією,  9. Доцільністю витрат, 10. Видами робіт.

Ознаки класифікації

Види витрат

·  основного виробництва;

·  допоміжного виробництва;

·  обслуговуючого господарства.

·  прямі;

·  непрямі

·  змінні;

·  постійні

·  поточні;

·  одноразові

·  основні;

·  накладні

·  продуктивні;

·  непродуктивні;

·  надзвичайні

3. Практична частина

Задача.  Технічний рівень та конкурентноздатність

І. Вихідні дані Показники технічного рівня

Таблиця 1 — Варіанти базової (1) та оцінюваної (2) техніки

Номер варіанта

    Маса, тн.

Продуктивність, шт/год

Потужність, квт

1

2

1

2

1

2

1,6,11,16,21,26

14,0

8,4

20

30

9

12

2,7,12,17,22,27

8,3

6,2

18

12

8

5

3,8,13,18,23,28

7,1

6,7

15

24

7

10

4,9,14,19,24,29

7,3

5,5

12

8

7

3

5,10,15,20,25,30

8,9

7,2

21

14

10

5

ІІ. Завдання до ситуації

 Оцінити конкурентноздатність техніки    

III. Інформаційне забезпечення задачі

За комплексним методом оцінки технічного рівня техніки використовують коефіцієнти вагомості окремих властивостей. S mi = 1.

IV.  Алгоритм розв’язання задачі

Спочатку встановлюємо відносні показники 

qi = Pi2  / Pi1    або      q= Pi1 /  Pi2 , де Pi2,Pi1 — параметри (показники) базової і оцінюваної техніки.

q1, q2 розраховують як відношення одиничного показника Рi2   до відповідного показника базової техніки Рi1.  Якщо збільшення Рi2 свідчить про поліпшення якості – застосовуємо першу формулу, якщо зменшення – другу формулу.

q1 =                                q2 =                                            q3 =

q4 =                               q5 =

Комплексний показник технічного рівня Qту 

Qту =  /

де q1 — 1-й відноснийодиничнийпоказник технічного рівня;

mi — вагомість 1-говідносногопоказника;

n — кількість відносних показників технічного рівня  для оцінки =5.

Таблиця 2 — Розрахунок технічного рівня

Показник і одиниця виміру

  Варіант

Вагомість mi

Розрахунок

1

2

qi

qimi

*1.Маса, Т

0,22

*2.Продуктивність, шт/годину

0,45

*3.Споживана потужність, квт

0,15

4.Естетичність, бали

8,0

9,1

0,08

5.Транспортабельність, бали

6,8

8,7

0,1

Разом

-

-

1,00

-

S=

* Значення показників за варіантами завдання

Висновки

Значення Qту ______________свідчить що технічний рівень ________ варіанта техніки вище ____________. Варіант ______ має вищу конкурентоспроможність.

Розробник                                                                         Затверджено

доц.. В.А.                                 кафедрою     менеджменту і маркетингу

в міському господарстві

Протокол  №.....2....від 11.09 .2007 р.

......................................                               Завідувач кафедрою  кен., професор

 

..............................................................Е.М.


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

                                                                           Спеціальність: 7.050201 МОМГ

Комплексна контрольна робота  № 3

                                              1. Теоретична частина  

Визначити  поняття:  місія, ціль, стратегія підприємства

                                        2.Тест - завдання

ОПП 5.2.24

Установіть відповідність у вигляді комбінації літер і цифр.

Виконайте угрупування функцій маркетингу за ознаками:

А. Аналітична функція; Б.Виробнича; В.Збутова; Г.Управлінська

1. Вивчення товарів,                            2. Організація сервісу,

3. Організація планування,                 4. Проведення товарної політики,

5. Вивчення ринку,                              6.Управління якістю,

7. Проведення цінової політики,         8. Інформаційне забезпечення,

9. Організація системи комунікацій, 10. Вивчення споживачів,

11.Вирбництва нових товарів,            12. Ситуаційний аналіз

ОПП 5.3.17

Обведіть кружечком правильну відповідь.

Результати реструктуризації підприємства оцінюються показниками:

а) прибутковість;

б) досягнення точки беззбитковості;

в)  наявність позитивних грошових потоків від основної діяльності;

г) збільшення обсягу інвестицій;

д) зростання продуктивності праці;

е) зростання продуктивності всіх видів ресурсів;

є) обсяг реалізованої продукції;

ж) зростання обсягів експорту.  

3. Практична частина

Задача. Ефективність використання оборотних коштів

I.  Вихідні дані

Таблиця 1 – Показники використання оборотних коштів

Показники

Варіанти завдання

1-5

6-10

11 -15

16-20

21-25

Доходи від реалізації, тис.грн.

2 810

3200

3400

3500

3800

Заборгованість абонентів на початок року, тис.грн.

920

720

450

600

510

Заборгованість абонентів на кінець року, тис.грн.

800

610

400

540

480

Перевиконання плану реалізації, %

5

6

7

6

8

Нормовані оборотні засоби, план

65,0

70

75

74

78

Нормовані оборотні засоби, факт

58,2

65

70

70

70

II. Завдання до ситуації

Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі

Ефективність використання оборотних коштів визначають як суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів в результаті прискорення їхньої оборотності за рахунок скорочення абонентної заборгованості, росту реалізації, скорочення нормативу оборотних засобів.

  ІV. Алгоритм розв’язання задачі

Абсолютне вивільнення оборотних засобів

Sвоз==

де  Qpn,Q — обсяг запланованої і фактичної реалізації, грн.;

Top, T— тривалість одного обороту оборотних засобів у днях.

Реалізація: Qpn = Qв + (Зап – Зак) =                                            тис.грн.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів:

Ко план =             об./ рік;          Ко факт =                        об./рік.

 Тривалість одного обороту:  To nлан =           днів;    To факт =                 днів.

 Вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення оборотності:

Sвоз =                                       тис.грн.

Відносне вивільнення оборотних засобів

Sвоз% =100 – =

Висновки

Прискорення оборотності оборотних засобів на ________ оборотів  за рік;

Фактична тривалість одного обороту скоротилась на                         днів;

Сума абсолютного вивільнення оборотних засобів _______ тис.грн. ____ %;

Заборгованість абонентів скоротилася на ______________________ тис.грн.

Розробник                                                                         Затверджено

доц.. В.А.                                    кафедрою менеджменту і маркетингу

в міському господарстві

Протокол  №.....2....від 11.09 .2007 р.

......................................                                 Завідувач кафедрою кен.,професор

..............................................................Е.М.


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

                                                                           Спеціальність: 7.050201 МОМГ

Комплексна контрольна робота  № 4

                                              1. Теоретична частина  

Дати оцінку моделей мотивації персоналу

2. Тест - завдання

ОПП 5.1.10.

Обведіть кружечком правильну відповідь.

За законом України «Про підприємство» ціль підприємства полягає у:

1.  Організації виробничо-експлуатаційної діяльності.

2.  Отриманні максимального прибутку на вкладений капітал.

3.  Найбільш повному задоволенню попиту споживачів.

4.  Зростанні об'єму виробництва продукції або послуг.

5. Одержання відповідного прибутку (доходу), а також задоволення

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
266 Kb
Скачали:
0