Соціально-економічна оцінка використання природних ресурсів і методів їх заощадження і відновлення

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І МЕТОДІВ ЇХ ЗАОЩАДЖЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ

6.1 Розрахунок зборів за забруднення атмосферного повітря

Величина збору за забруднення атмосферного повітря від стаціонарних джерел визначається по формулі:

П вс  = ∑ (Мi * Нбi * Кнас * Кф), грн. – відповідно до «Iнструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища № 162/379 вiд 19.07.99»

де  Мi – фактичний викид в тоннах  i – тої забруднюючої речовини, т/рік, представлений в  розділі 3, таблиця 3.1. «Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря». (Звiт по iнвентаризацii викидiв забруднюючих речовин у атмосферне повiтря  для ЗАТ «Харкiвський велосипедний завод », 2001 р.);

Нбi – норматив збору за тонну i –тої забруднюючої речовини, викинутої в атмосферу, грн/т (з Додатку 1 до «Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiні вiд 1 березня 1999 р. №303»; у редакцii  Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiні вiд 28 березня 2003 р.

Нбi  визначається по таблицях 1.1, 1.2, 1.3 вищезгаданого Застосування 1.

К нас – коефіцієнт, що коректує, який встановлюється залежно від чисельності населення в даному населеному пункті (з Додатку 2 до «Постанови Кабінету Міністрів України  від 1 березня 1999 р. №303»). Таблиця 2.1. Кнас. приймаємо рівним  1,8 оскільки населення  м. Харкова  складає 1623 тис.чол.-«Золоті сторінки Харкова»

Кф  - коефіцієнт, що коректує, який встановлюється залежно від народно-господарського значення населеного пункту ( з Додатку 2 до «Постанови Кабінету Міністрів України  від 1 березня 1999 г. №303» ).Табл.2.2. Кф – приймаємо рівним 1,25, оскільки м. Харків є обласним центром.

Згідно з Наказом КМУ №303 від 1.03.99г.платники збору за забруднення навколишнього природного средовища починаючи з 1січня 2007р.проводять індексацію нормативів по формулі:

Нi=Hn*I/100

Де Нi-проіндексований норматив збору в поточному році, грн.за1тону ;

Нn-базовий норматив сбору,грн.за тону;

I-індекс инфляції за попередній рік,%

Базовими вважаються значення нормативів збору за 31 грудня 2006 р., які в 2006 р. розраховуються з коефіцієнтом 2,373 відносно до базових нормативів збору, які визначаються на підставі таблиць 1.1-1.3. У 2008 р.норматив збору розраховується по формулі:

Нiбi*2.373*1.116*1.166

Де:Hбi-базовий норматив сбору, який визначається по таблицях 1.1-1.3 Наказу;-1,116-індекс споживчих цін за 2006р.

I=111,6% та 1,166-індекс споживчих цін за 2007р.I=116.6% (pda currency.in.ua.)

Розрахунок збору за забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами приведений в Таблиці 6.1. «Величина збору за забруднення атмосферного повітря»

                                                                                                          Таблица 6.1

Величина збору за забруднення атмосферного повітря

Таким чином, річна величина збору за забруднення атмосферного повітря складає:

Пвс = 59833,6*1,8*1,25 = 134624,25 грн/р.

6.2. Розрахунок зборів за забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами

Розрахунок зборів за забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами проводиться що кварталу, відповідно до «Інструкції про порядок обчислення та сплати сбору за забруднення навколишнього середовища » №162/379 від 19.07.99. по формулі:

ПВП=∑Мi*Hбiнф грн.

Де;

Мi –використане паливо, т./рік (розділ 3.1 дипломної роботи. Витрата енергоресурсів на ЗАТ «Харківський велосипедний завод»)

Hбi- базовий норматив збору, грн/рік.(узятий з постанови КМУ №303 таблиця 1.4 відповідно до викидів  в атмосферу від нестаціонарних джерел)

Ні- базовий норматив, визначається залежно від виду використовуваного палива (таблиця 1.4 Постанова КМУ №303 «Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення збору» від 1.03.99.)

Кн-коефіціент,величина якого залежить від чисельності населення в даному населеному пункті (з Додатку 2 до «Постанови Кабінету Міністрів України  від 1 березня 1999 р. №303»). Таблиця 2.1. К нас приймаємо рівним 1,8 оскільки населення  м. Харкова  складає 1623 тис.чол.-«Золоті сторінки Харкова»

Кф-коефіціент,який залежить від народогосподарського значення населеного пункту. ( з Додатку 2 до «Постанови Кабінету Міністрів України  від 1 березня 1999 р. №303» ).Табл.2.2. Кф – приймаємо рівним 1,25, оскільки м. Харків є обласним центром.

Вид палива

Кількість використаного палива (МI),т/рік

Hбi,грн/т.

Проіндексований базовий норматив

Ні грн/г

Базова сума сборуI* Hбi)грн.

Дизельне паливо

10,5

4,5

13,90

145,95

Бензин

10

4.5

13,90

139

284,95

Збір за забруднення навколишнього середовища від пересувних джерел складає:

ПВП=(145,95+139)*1,8*1,25=641,14 грн.

Сумарний збір за забруднення атмосферного повітря стаціонарними і пересувними джерелами складає :П=134624,25+641,14=135265,39 грн.

6.3 Розрахунок збору за розміщення відходів

Відходи підприємства ЗАТ «Харківський велосипедний завод» щокварталу: вивозяться на Дергачовський полігон ТПВ,передаются спеціалізованим підприємствам ,або використовуються повторно самим підприємством.(розділ 3.4 «Характеристика відходів, що утворюються»)

Розрахунок збору за розміщення відходів проводиться по «Інструкції про порядок обчислення та збору за забруднення навколишнього середовища» №162/379 от 19.07.99 р.

Величина збору за розміщення відходів розраховується по формулі:

Прв=∑(Млібіто)+(Мпібітоп)

Де: Млі –об'єм відходів i-го виду в межах ліміту, тон.( Млі див.розділ 3.4 таб.3.4)

Мпi-об'єм понад лімітного розміщення відходів i-го виду, тон (на підприємстві перевищень встановленого ліміту немає, розділ 3.4,таб.3.4)

Похожие материалы

Информация о работе