Філософія: Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Деміург творить космос з со-вічної йому матерії, наділеної вічним безладним рухом, поглядаючи на вічний прообраз-парадигму – ейдос.

Детермінізм – філософське вчення про об'єктивний закономірний взаємозв'язок і взаємообумовленість явищ матеріального і духовного світу. Ядро Д. – положення про існування причинності (зв'язки явищ, коли одне з необхідністю породжує інше).

Діалектика – вчення про найбільш загальні закономірні зв'язки розвитку буття і пізнання, а також -  заснований на цьому вченні метод мислення, що творчо пізнає. Осн. принципи Д. – загальний зв'язок, становлення і розвиток, які осмислюються за допомогою всієї системи категорій і законів, що історично склалася.

Дуалізм – філософське вчення, що виходить з визнання рівноправними, такими, що не зводяться один до одного,   двух початків – духу та матерії, ідеального та матеріального. Протистоїть монізму.

Екзистенціалізм - або філософія існування, іррационалістичний напрям сучасної філософії, що виник у першій половині 20 ст.

Еклектика, еклектизм, еклектицизм - з'єднання різнорідних поглядів, ідей, принципів або теорій.

Еманація - філософське поняття, спеціально розроблене в неоплатонізмі, що означає перехід від вищого і досконалого онтологічного рівні універсуму до менш досконалих і нижчих рівнів.

Емпіризм - напрям у теорії пізнання, що визнає чуттєвий досвід джерелом знання і вважає, що вміст знання може бути представлений або як опис цього досвіду, або зведений до нього.

Есхатологія - релігійне вчення про кінцеві долі світу і людини.

Західництво – напрям російської філософської думки 1840-х рр., що протистояв слов'янофілам. Шлях Росії - йти услід за Західною Європою.

Ідеалізм – загальне позначення філософських вчень, які стверджують, що свідомість, мислення, психічне, духовне є первинним, основоположним, а матерія, природа, фізичне  є другорядним, обумовленим, похідним.

Іманентне –  поняття, що означає внутрішньо притаманну предмету, явищу, процесу ту або іншу властивість (закономірність). Іманентне  протиставляється трансцендентному.

Індетермінізм – філософське вчення і методологічна позиція, які заперечують або об'єктивність причинного зв'язку (онтологична І.), або пізнавальну цінність причинного пояснення в науці (методологична І.). Протистоїть детермінізму.

Інтуїтивізм – ідеалістічна течія у філософії, що вбачає в інтуїції єдиний достовірний засіб пізнання(різновид ірраціоналізму).

Ірраціоналізм – позначення ідеалістічних течій у філосфії, які  обмежують або заперечують можливості розуму в процесі пізнання і роблять основою світобачення щось недоступне розуму або протилежне, затверджуючи алогічний і ірраціональний характер буття.

Істина – адекватне відображення об'єкта суб'єктом, що пізнає, яким він (об'єкт) існує сам по собі, поза людиною і її свідомістю; об'єктивний вміст відчуттів, емпірічного досвіду, понять, ідей, думок, теорій і цілісної картини світу в діалектиці їх розвитку.

Категорії – у філософії гранично загальні, фундаментальні поняття, найбільш істотні, закономірні зв'язки, що відображають стосунки реальної

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Философия
Тип:
Учебные пособия
Размер файла:
609 Kb
Скачали:
0