Єкзаменаційні питання для фахових вступних випробувань по спеціальності «Інформаційно-вимірювальні системи»

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

кафедра 303

                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з НПР

___________________ В.М. Павленко

«____»___________________   2012 р.

Фахові вступні випробування по спеціальності

7.05100102 «Інформаційно-вимірювальні системи»,

8.05100102 «Інформаційно-вимірювальні системи».

Галузь 510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології»

Напрям підготовки: 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

Програма розглянута і затверджена на випускаючій кафедрі  303 «Авіаційні прилади та вимірювання», протокол №__________ від “_____”  “__________” 2012 р.

Завідуючий кафедрою 303, д.т.н., професор М.Д. Кошовий

Харків 2012

Навчальна дисципліна «Вимірювальні перетворювачі»

1.  Перетворювачі напруги в код.

2.  Перетворювачі код – напруга.

3.  Перетворювачі фаза – код.

4.  Перетворювач кута обертання в код на магнітному барабані.

5.  Перетворювачі частоти в код.

6.  Перетворювачі з вібруючим циліндром.

7.  Побудова кодових масок для різних кодів.

8.  Побудова волоконно-оптичних перетворювачів.

9.  Лазерні акселерометри частотного типу.

10.  Трансформаторні перетворювачі кута обертання в код.

11.  Принципи побудови датчиків тиску.

12.  Цифровий частотомір прямого перетворення.

13.  Методи підвищення точності перетворювачів інтервалу часу в код.

14.  П’єзорезонансні перетворювачі.

15.  Оптичні інтерферометри.

16.  Перетворювачі інтервалів часу в код.

17.  Цифрові прилади з напівпровідниковими перетворювачами.

18.  Перетворювачі з вібруючим циліндром.

19.  Перетворення коду Грея в позиційний двійковий код.

20.  Фотоелектричні перетворювачі з кодовими масками.

Література:

1 Проектування вимірювальних перетворювачів/ М.Д. Кошовий.- Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків:ФАКТ – Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіа. ін.-т», 2000. – 152 с.

2 Проектирование измерительных преобразователей/ Н.Д. Кошевой.- Учеб. пособие. – Харьков: Харк. Авиац. Ин-т. 1996. – 92 с.

Навчальна дисципліна«Методитапристрої вимірювання параметрів»

1.  Статические характеристики и чувствительность приборов.

2.  Барометрический      метод измерения высоты полета. Стандартные барометрическая и гипсометрическая формулы.

3.  Методические и инструментальные погрешности барометрических высотомеров.

4.  Особенности устройства барометрических высотомеров.

5.  Радиотехнический метод измерения высоты полета. Радиовысотомеры непрерывного действия.

6.  Инерциальный метод измерения высоты полета.

7.  Аэрометрический метод измерения скорости полета. Теория аэрометрических указателей скорости и числа М.

8.  Доплеровский метод измерения скорости полета.

9.  Методы измерения вертикальной скорости. Особенности устройства пневмомеханических вариометров.

10.Индукционный метод измерения курса ЛА. Особенности устройства индукционных датчиков курса.

11.Погрешности индукционных датчиков курса.

12.Основные свойства трехстепенного гироскопа.

13.Методы и устройства измерения угловой скорости ЛА. Микромеханические (вибрационные гироскопы).

14.Лазерные гироскопы.

15.Методы и устройства измерения ускорения ЛА. Особенности устройства акселерометров.

16.Особенности устройства электрических дистанционных манометров.

17.Термоэлектрические термометры.

18.Электрические термометры сопротивления.

19.Особенности устройства емкостных топливомеров.

20.Методы измерения расхода топлива. Метод постоянного перепада давлений.

Література:

1.  Н.И. Брехин, Н.Д. Кошевой .Методы и средства измерения параметров движения самолетов. Учебник для студентов высших учебных заведений. Харьков, «Факт», 2004 г., 325 с.

2.  Проектирование устройств измерения параметров летательного аппарата: учеб. пособие по курс. и дипл. проектированию / А.П. Потыльчак, А.Р. Сарамолки. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2011. – 100 с.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
51 Kb
Скачали:
0