Програма навчальної дисципліни "Виробниче навчання" для студентів I-IІІ курсу напряму підготовки: професійна освіта

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

Проректор із науково-педагогічної роботи

_____________________________Б.В. Год

“_____”_____________________20___  року

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

для студентів I-IІІ курсу

напряму підготовки: професійна освіта

Полтава – 2009


 


Програма курсу “Виробниче навчання” для студентів вищих педагогічних закладів освіти спеціальності 6.010104 Професійне навчання. Технологія легкої та текстильної промисловості (за вимогами кредитно-модульної системи). – Полтава: ПНПУ, 2009. – 18 с.

Розробники:

Алік Н.А. – завідувач кафедри професійної освіти Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Борисова Т.М. – асистент кафедри професійної освіти Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Рецензенти:

Рябчиков М.Л., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою легкої промисловості Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Титаренко В.П. – завідувач кафедри теорії та методики трудового та професійного навчання, доцент Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Програму курсу “Виробниче навчання” затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (протокол № 4 від 26 листопада 2009 року).


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ЕСТS: 19.

Модулів: 10.

Змістовних модулів: 10.

Загальна кількість годин: 690 год.

Тижневих годин: 4.

Шифр та назва спеціальностей:

6.010104 Професійне навча­ння. Технологія легкої та текстильної промисловості.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 1,2,3.

Семестр: 1-6.

Лекції: 36 годин.

Практичні заняття: 374 годин.

Самостійна робота: 140 год.

Індивідуальна робота:140год.

Вид контролю: залік.

Мета: вивчення основ технології виготовлення одягу, розвиток у студентів навиків виконання основних видів швейних робіт під час обробки окремих вузлів та текстильних виробів різного асортименту, забезпечення теоретичної бази для проходження виробничої практики на швейних підприємствах та вивчення спеціальних дисциплін.

ПРОГРАМА

ВСТУП

Даний курс „Виробниче навчання” рекомендовано для вивчення студентами 1-3 курсу спеціальності „Професійне навчання. Технологія легкої та текстильної промисловості” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Програма курсу „Виробниче навчання” передбачає підготовку студентів до професійної діяльності в умовах швейного виробництва на високому технологічному рівні, а саме до виконання швейних операцій різного рівня складності високопродуктивно та якісно з дотриманням вимог безпеки праці, санітарії та гігієни праці у виробничих умовах.

Метою такої підготовки є набуття студентами навиків роботи за промисловим швейним обладнанням, обладнанням та пристосуванням для волого-теплових робіт. Вивчення даного курсу об’єднує ряд питань з обладнання швейного виробництва, конструювання та моделювання одягу, технології виготовлення швейних виробів.

Виробниче навчання має практичне спрямування, адже переважна більшість практичних занять, які проходять у швейних майстернях. Основним завданням практичних робіт є оволодіння знаннями та вміннями з обробки окремих вузлів швейних виробів, виконання монтажних робіт по виготовленню швейних виробів, складання поопераційних технологічних карт та вміння ними користуватися. В процесі повузлової обробки текстильних виробів студенти знайомляться з технологією пошиття легкого жіночого одягу, асортименту верхнього жіночого та чоловічого одягу, а також поясних виробів різних видів.

Вивчення даного курсу тісно пов’язане з рядом дисциплін, які вивчають студенти у вузі, і в першу чергу таких: матеріалознавство, обладнання та автоматизація швейних процесів, конструювання та моделювання одягу, професійна педагогіка, психологія, охорона праці.

Зміст програми знайомить студентів з основами технології обробки окремих вузлів швейних виробів та монтажних операцій при пошитті певного виробу, розкриває схему послідовності первинної обробки деталей крою, специфіку обробки дрібних деталей, особливості підготовки виробу до першої примірки, технологічну послідовність монтажного етапу, сутність та завдання кінцевої обробки швейних виробів, та формує вимоги до швейних виробів, знайомить з правилами здійснення контролю за якістю виготовлення швейних виробів.

Похожие материалы

Информация о работе