Статистичні дослідження за роботою підприємств. Оброблення та узагальнення статичних даних, вироблення результатів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Контрольна робота

З дисципліни «Статистика»

Варіант №17 – 36

Виконав:

Студент групи 5 ЕПпар

Шевченко А.В.

Перевірив:

 к.т.н., доцент Іщук В.І.

Полтава 2011

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Зведення і групування статистичних даних……………………………..5

1.1.  Впорядкування даних …………………………………………………9

1.2.  Розподіл на групи………………………………………………………9

1.3.  Первинне групування…………………………………………………11

1.4.  Аналітичне групування……………………………………………….11

1.5.  Ряд розподілу і побудова графіків…………………………………...11

1.6.  Вторинне групування ……………………………………………...…15

Розділ 2. Середні величини та показники варіації ……………………………....19

Розділ 3. Кореляційний-регресійний аналіз………………………………………25

Розділ 4. Ряди динаміки……………………………………………………………33

          4.1. Динамічний ряд…………………………………………………………33

          4.2. Ряди середніх величин…………………………………………………36

          4.3. Вирівнювання рядів динаміки…………………………………………37

Розділ 5. Індексний метод…………………………………………………………45

Висновки…………………………………………………………………………….52

Література…………………………………………………………………………...53

Вступ

Статистика, як і інші суспільні науки, вивчає найріз­номанітніші явища і процеси суспільного життя. Пред­метом статистики є розміри і кількісні співвідношення масових суспільних явищ, закономірності формування

 розвитку їх.

Статистика вивчає явища, які повторюються в просторі або впродовж часу. Для масо­вого явища характерна участь у ньому певної множини елементів, істотні властивості яких схожі.

Чотири складові частини статистики:

1) загальна теорія статистики, де розглядаються ка­тегорії статистичної науки, а також спільні для будь-яких масових явищ методи і засоби аналізу;

2) економічна статистика, яка вивчає явища і проце­си, що мають місце в економіці, розробляє систему еконо­мічних показників і методи вивчення народного господар­ства країни чи регіону як єдиного цілого;

3) галузеві статистики (промисловості, капітального будівництва, сільського господарства, транспорту, соці­альної інфраструктури та ін.), які розробляють зміст і ме­тоди обчислення показників, що відображують особли­вості кожної окремої галузі;

4) соціальна статистика, предметом якої є вивчення соціальних умов і характеру праці, рівня життя, прибут­ків, споживання матеріальних благ і послуг населенням.

      Як суспільна наука статистика не може розвиватися поза розвитком теоретичних наук про суспільство, зокре­ма економічної теорії і соціології. Спираючись на суть, якісну природу явищ, шляхом узагальнення масових да­них статистика вивчає характер і дію основних законів у реальному житті. Допускаючи, що комплекс умов і чин­ників, які формують закономірності, в майбутньому зали­шаться незмінними, статистика проводить прогнозні розрахунки, які конче необхідні при обґрунтуванні напря­мів соціально-економічної політики.


Вихідні дані

№ заводу

Вартість основних фондів тис.грн.

Валова продукція тис.грн.

Середньо-спискова чисельність працівників чол.

В тому числі робітників чол.

Перероблено цукросировини       тис.ц.

Вироблено цукру тис.ц.

Середньодобова переробка буряків

1

17

9787

6339

623

556

1202

139

22,1

2

18

3849

1544

371

314

285

33

10,7

3

19

10826

11430

977

886

2082

256

45,3

4

20

6695

4105

738

639

1297

172

16,9

5

21

6633

13366

922

917

1104

145

17,7

6

22

6472

6340

495

416

1138

142

20,6

7

23

6083

3624

456

403

552

84

13,9

8

24

8107

4917

789

712

794

209

24,5

9

25

9469

9040

628

556

1550

206

23,1

10

26

11857

5859

653

523

659

74

18,2

11

27

4694

6266

456

395

1118

125

9

12

28

8488

17093

1023

544

3082

365

27,3

13

29

7560

11641

581

517

2316

264

17,7

14

30

6433

12628

552

486

2311

295

19,7

15

31

6928

9570

641

579

1927

218

18,2

16

32

5156

10604

564

496

1855

351

15,2

17

33

3432

4936

474

420

972

114

7

18

34

10020

13073

728

638

2430

293

28

19

35

5091

12619

731

645

2070

234

16,8

20

36

1936

3762

364

298

709

89

8

Похожие материалы

Информация о работе