Инструкция моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах, страница 22

N3  3O551-13       NO  37583-O2         NO2  13289-O4

N2O  1282O-O5     N2O3  3639O-11        N2O4  51O59-15

N2O5  11563-17       NH  33365-O9         NH2  79923-1O

NH3  36746-O9     N2H2  12346-13        N2H4  22148-19

HN3  93879-14      HNO  73354-O7        HNO2  796O8-O6

HNO3  47613-O9     NH3O  18952-13      N2H2O2  16652-16

k*N2H4O3  OOOOO-OO      k*C  OOOOO-OO           C  3647O-2O

C2  OOOOO-OO       C3  OOOOO-OO          C4  OOOOO-OO

C5  OOOOO-OO       CO  28O89-O3         CO2  98288-O1

C2O  1O296-2O     C3O2  OOOOO-OO          CH  72OO3-21

CH2  35332-2O      CH3  43252-19         CH4  36O24-19

C2H  OOOOO-OO     C2H2  OOOOO-OO        C2H3  OOOOO-OO

C2H4  OOOOO-OO     C2H5  OOOOO-OO        C2H6  OOOOO-OO

C3H  OOOOO-OO     C3H4  OOOOO-OO        C3H6  OOOOO-OO

C3H8  OOOOO-OO      C4H  OOOOO-OO        C4H2  OOOOO-OO

C4H4  OOOOO-OO     C4H6  OOOOO-OO        C4H8  OOOOO-OO

C4H10  OOOOO-OO     C5H6  OOOOO-OO        C5H8  OOOOO-OO

C5H10  OOOOO-OO    C5H12  OOOOO-OO        C6H6  OOOOO-OO

C6H8  OOOOO-OO    C6H10  OOOOO-OO       C6H12  OOOOO-OO

C6H14  OOOOO-OO      CHO  14267-1O        CHO2  412O5-O8

CH2O  34234-12    CH2O2  53362-O9        CH3O  18958-19

CH4O  OOOOO-OO   C2H4O2  OOOOO-OO       C2H6O  OOOOO-OO

C3H6O  OOOOO-OO    C4H8O  OOOOO-OO       C2H4O  OOOOO-OO

CN  14995-15      N2C  14784-O7         CN2  42OO4-17

C2N  OOOOO-OO     C2N2  OOOOO-OO         NCO  1O91O-12

HCN  97343-13      HNC  12743-16        C2HN  OOOOO-OO

C3HN  OOOOO-OO     C5HN  OOOOO-OO        C7HN  OOOOO-OO

C9HN  OOOOO-OO     +1*O  OOOOO-OO        -1*O  17439-15

+1*O2  192O4-18    -1*O2  14368-14        +1*H  OOOOO-OO

-1*H  28615-18    +1*H2  OOOOO-OO       +1*H3  OOOOO-OO

+1*OH  OOOOO-OO    -1*OH  1O913-13      -1*HO2  63771-16

+1*H2O  1O113-18   +1*H3O  21117-14       +1*Ar  OOOOO-OO

+1*N  OOOOO-OO    +1*N2  OOOOO-OO       +1*NO  24991-13

+1*NO2  1O518-17   -1*NO2  76732-14      -1*NO3  67299-16

+1*N2O  OOOOO-OO    +1*NH  OOOOO-OO      +1*NH4  5OO25-2O

+1*C  OOOOO-OO     -1*C  OOOOO-OO       +1*C2  OOOOO-OO

-1*C2  OOOOO-OO    +1*CO  OOOOO-OO      +1*CO2  42354-21

+1*CH  OOOOO-OO   +1*CHO  31589-19       +1*CN  OOOOO-OO

-1*CN  OOOOO-OO       e-  67752-14

Xapaктepиcтики paвновесия – Съ? С? опечатка?‘к

P= 4OOOO+O1    T= 2342O+O4    V= 17179+OO    S= 85765+O1

I=-13938+O3    U=-82653+O3    M= 35287+O2   Cp= 147O6+O1

k= 12492+O1  Cp"= 17918+O1   k"= 12129+O1    A= 91237+O3

MU= 69471-O4   LT= 14866+OO  LT"= 18194+OO   MM= 28339+O2

Cp.г= 147O6+O1  k.г= 12492+O1 MM.г= 28339+O2  R.г= 2934O+O3

Z= OOOOO-OO   Пл= OOOOO-OO   Bm= 11253+OO

Coдepжaние кoмпoнeнтов - мoль/кг

O  47294-O4       O2  22471-O2           H  6878O-O4

H2  13132-O2       OH  1338O-O2         HO2  11O15-O5

H2O  151O5+OO   k*H2O2  OOOOO-OO        H2O2  2253O-O6

Ar  85262-O2        N  82O84-O8          N2  71735+OO

N3  363O3-12       NO  16882-O2         NO2  11854-O5

N2O  56813-O6     N2O3  12634-12        N2O4  332O3-17

N2O5  2O749-2O       NH  94172-O8         NH2  4O119-O8

NH3  2O144-O7     N2H2  73O77-12        N2H4  1168O-16

HN3  2O859-12      HNO  14841-O6        HNO2  16O81-O6

HNO3  19759-1O     NH3O  41468-12      N2H2O2  24523-16

k*N2H4O3  OOOOO-OO      k*C  OOOOO-OO           C  29444-16

C2  OOOOO-OO       C3  OOOOO-OO          C4  OOOOO-OO

C5  OOOOO-OO       CO  55514-O2         CO2  11O82+OO

C2O  289O9-16     C3O2  67129-19          CH  122O1-16

CH2  75513-16      CH3  9857O-15         CH4  1O17O-14

C2H  OOOOO-OO     C2H2  38139-19        C2H3  OOOOO-OO

C2H4  OOOOO-OO     C2H5  OOOOO-OO        C2H6  OOOOO-OO

C3H  OOOOO-OO     C3H4  OOOOO-OO        C3H6  OOOOO-OO

C3H8  OOOOO-OO      C4H  OOOOO-OO        C4H2  OOOOO-OO

C4H4  OOOOO-OO     C4H6  OOOOO-OO        C4H8  OOOOO-OO

C4H10  OOOOO-OO     C5H6  OOOOO-OO        C5H8  OOOOO-OO

C5H10  OOOOO-OO    C5H12  OOOOO-OO        C6H6  OOOOO-OO