Завдання та методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Економічна розвідка та безпека бізнесу», страница 4

В основі оцінки ефективності ведення бізнесу конкурентом лежать параметри управлінського контролю. Ця оцінка повинна враховувати зв'язок конкурента з зовнішнім середовищем по споживанню ресурсів і виходу продукту, по ефективності процесу переробки ресурсів.

Ступінь ефективності можна виразити індексами по окремих напрямках, секторам і в цілому по об'єкті.        

Але для якісної оцінки об'єкта розвідки кількісних показників недостатньо. Необхідно розглянути якісну характеристику, а саме – чи здатна організація реагувати на зміни зовнішнього середовища.

Особливе значення в середовищі оціночних показників діяльності конкурента займає група фінансово-економічних характеристик

          Дуже важливим показником оцінки конкурента є якість. Воно характеризує ступінь відповідності системи (організації, продукту, послуги) вимогам, специфікаціям і чеканням.

          Універсальним оціночним показником  є дієвість організації, тобто здатність її досягати поставлених цілей.

          У дослідженні  економічних позицій конкурента особливий інтерес для нас представляє не тільки дослідження ефективності використання ресурсів виробництва, але і можливість його розвитку. Особливе значення в цьому зв'язку здобуває виявлення його внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування.

          Методика аналізу джерел фінансування базується на співставленні структури звітних і базисних джерел фінансування, виявлення динаміки їхнього розвитку і співставлення з ефективністю функціонування капіталу. Ці дані можуть бути отримані з зовнішніх джерел – офіційних: баланс, і внутрішніх джерел: рахунка реалізації і результатів.

          Для підвищення ефективності виробництва важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників.

          Фінансовий стан підприємства – це економічна категорія, що відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент  часу.

          Фінансовий стан може бути стійким, хитливим (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства вчасно робити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність у несприятливих умовах свідчить про його стійкий фінансовий стан і навпаки.

          Фінансова стійкість підприємства – це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися , зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у внутрішнім і зовнішнім середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність і інвестиційну привабливість у границях припустимого рівня ризику.

          Відбираючи баланс для аналітичної обробки, якщо є можливість, доцільно уточнити деякі його показники по відповідним рахунках, керуючись знанням прийомів балансових показників.

          Бізнес у будь-якій сфері діяльності починається з визначеної суми готівки, за рахунок якої здобувається необхідна кількість ресурсів, організується процес виробництва і збуту продукції. Капітал у процесі свого руху проходить послідовно три стадії кругообігу: заготівельну, виробничу і збутову.

Ефективність використання капіталу характеризується його прибутковістю (рентабельністю) – відношенням суми прибутку до середньорічної суми основного ы оборотного капіталу.

ТЕМИ І ПЛАНИ РЕФЕРАТІВ

 1  Економічна розвідка. Еволюція

1 Сутність поняття “економічна розвідка”

2 Необхідність появи економічної розвідки

3 Еволюція економічної розвідки

2 Контррозвідка на підприємстві

1 Необхідність захисту інформації на підприємстві

2  Шляхи захисту інформації

3 Служба контррозвідки

3 Служба безпеки підприємства

1  Підрозділи економічної розвідки  на підприємстві

2  Передумови необхідності створення системи служби безпеки підприємства

3 Целі та задачі служби безпеки

4 Підбор співробітників - внутрішня безпека фірми.

1 Кадрова політика на підприємстві

2 Забезпечення безпеки персоналу.

3 Шляхи забезпечення безпеки на підприємстві

5 Комп'ютерна безпека

1 Сутність та необхідність забезпечення комп'ютерної безпеки

2 Основні принципи захисту інформації

3 Підготовка робітників до необхідності захисту інформації