Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, страница 5

          Для того, щоб більш точніше оцінити вплив зміни обсягу випуску на фінансові результати аналіз доповнюють факторним аналізом маржинального доходу як у цілому  по випуску, так і по окремим виробам.

5 Факторний аналіз валового прибутку

          Валовий прибуток від товарного випуску розраховується як різниця між обсягом товарного випуску та виробничою собівартістю товарного випуску (Св) :

                                                                              (8.14),

а якщо приймати до уваги показники на одиницю виробу –ціну продукції та ії виробничу собівартість

                                                                       (8.15),

На валовий прибуток, від випуску окрім факторів зазначених у формулах

(8.14, 8.15) впливає також зміна структури товарного випуску, тобто зміна питомої ваги більш чи менш рентабельних виробів. Але на валовий прибуток окремого виробу  зміна структури не впливає. Виходячи з вище викладеного, моделі факторного аналізу відповідних показників виглядють таким чином (рис. 8.6, 8.7).

          Наведемо розрахункові формули аналізу валового прибутку без окремого урахування впливу структурних змін у випуску продукції.        З (8.14) маємо:

                                                         (8.16)

          Оскільки на обсяг товарного випуску впливає зміна обсягу випуску у натуральному виразі та зміна цін, а на виробничу собівартість – зміна обсягу та зміна виробничої собівартості  одиниці виробу, маємо:

Причому, виходячи з того, що модель (8.14) є адитивною:

                                 (8.17)

                                                                   (8.18)

Валовий прибуток від товарного випуску

 
 


 


Рис.8.6 Модель факторного аналізу валового прибутку від товарного випуску

 


Рис.8.7 Модель факторного аналізу валового прибутку від випуску окремого виробу


Застосовуючи метод корегування, маємо:

                                                          (8.19)

-        

                                                    (8.20)

або

                                (8.21)

          Вплив зміни цін виробничої собівартості одиниці виробу оцінюємо за формулами:

                  (8.22)

                  (8.23)

          Аналіз можливо виконувати не тільки у порівнянні фактичного валового прибутку  з плановим, але і у порівнянні з валовим прибутком минулого року. У цьому разі обсяг та собівартість товарного випуску корегуються на індекс зростання обсягу виробництва І (а не на індекс виконання плану з обсягу), який  встановлюється, виходячи з порівняння обсягів товарного випуску фактичного та минулого років у порівняних цінах:

                                                                                   (8.24)

          де       - фактичний обсяг товарного випуску

 - обсяг товарного випуску базисного року у    порівняльних цінах.

У якості порівняльних, як правило, застосовують ціни на останню дату аналізу.

Факторний аналіз валового прибутку по окремим виробам виконують за методом ланцюгових підстав або абсолютних різниць.

6 Факторний аналіз  прибутку та маржинального доходу від випуску товарної продукції

          Для керівника підприємства дуже важливим є аналіз прибутку від випуску товарної продукції, оскільки це важна складова частина загальних фінансових результатів від діяльності підприємства. Ми вже зазначили, що з переходом на нові стандарти бухгалтерського обліку цей показник можуть не визначати, але для аналізу він є необхідним. А для того, щоб вірно урахувати вплив зміни обсягу  виробництва на цей показник, необхідно застосувати наступну модель  факторного аналізу (рис.8.8) Це необхідно для вірного урахування впливу зміни обсягу на прибуток

 


Рисунок 8.8 Модель факторного аналізу прибутку від випуску товарної продукцції

Наведемо розрахункові формули факторного аналізу прибутку та маржинального доходу від випуску товарної продукції: