Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Інформаційні системи маркетингу на підприємстві"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Економічний факультет

Кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Затверджую

декан економічного факультету

_________________________ проф. Булаєнко Л. І.

(підпис)

«______» _________________200__ р.

Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи з дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Для студентів спеціальності 6.050100 – Маркетинг

Напрям підготовки – 0501 – Економіка і підприємництво

Освітній рівень – базова вища освіта

Кваліфікація – бакалавр з маркетингу

Харків, 2009


Укладач канд. екон. наук, доцент Г.В. Мозгова,

Робочу програму розглянуто і схвалено:

протокол № ___ від _____________ 200__ р.

Зміст

Вступ

4

1.  Вимоги до виконання контрольної роботи

5

2.  Теоретичні завдання

6

3.  Практичне завдання

7

4.  Тестове завдання

8

5.  Рекомендована література

13

6.  Критерії оцінки контрольних робіт

14

7.  Критерії оцінки знань

14

8.  Контрольні питання до заліку

14

Вступ

Мета дисципліни — це набуття студентами знань з основ організації та функціонування інформаційних систем маркетингу та формування практичних навичок відтворення інформаційних ресурсів.

Завдання дисципліни – надання теоретичного представлення о сучасних концепціях інформаційних систем маркетингу, основах їх розробки, джерелах поновлення баз даних, ознайомлення з провідними програмними продуктами інформаційного забезпечення маркетингу, які використовуються в Україні, Росії та інших країнах; набуття вмінь застосування інформаційних технологій для накопичення та обробки маркетингової інформації.

Предмет – теоретичні основи формування інформаційних систем маркетингу на підприємстві та практичне застосування інформаційних технологій в маркетингової діяльності.

Працюючи у мінливому середовищі, як внутрішньому, так і зовнішньому, фахівці в галузі маркетингу мають потребу в постійному поновленні своєї інформованості про тенденції у цих середовищах. Інформованість як доповнення до професіоналізму, формує компетентність, що, в свою чергу, може стати гарантією прийняття рішень з мінімальним ризиком невдачі. Інформація для професіонала в галузі маркетингу є знаряддям його праці та, відповідно, капіталом, який використовується в процесі суспільного виробництва. Її коштовність забезпечується, по-перше, змістовою значущістю, по-друге, своєчасністю. Але велика кількість потоків інформації ускладнює отримання маркетингової інформації з такими характеристиками. Крім того, часто виникають ситуації, які потребують миттєвих рішень. Як відомо, кожне рішення потребує часу для аналітичного обґрунтування. Якщо спеціаліст в галузі маркетингу буде виконувати усі розрахунки при використанні лише своїх знань та паперу, розроблене рішення може бути несвоєчасне або недостатньо адекватне. Виникає проблема необхідності та економічної доцільності накопичення та обробки маркет-інформації з використанням сучасних апаратних, програмних, інформаційних і технологічних засобів для її обробки. Найпоширенішим варіантом системного застосування цих засобів у складних економічних об’єктах є організація інформаційних систем.

Інформаційна система маркетингу (ІСМ) - це сукупність, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збирання, передавання, обробки і накопичування інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень у маркетингу.

Вимоги до виконання контрольної роботи

1.  Контрольна робота, яку виконують студенти заочної форми навчання, має бути виконана і подана до деканату не меньш ныж за тиждень до початку сесії.

2.  Після перевірки роботи керівником студент повинен обґрунтувати в ході співбесіди основні отримані висновки (захистити роботу).

3.  Контрольна робота вимагає розкриття двох теоретичних питань, вирішення одного практичного завдання та 28 тестів. Теоретичні питання студент виконує за варіантами згідно зі своїм порядковим номером у списку групи. Практичне завдання та 28 тестових завдань, що наведені у методичних вказівках виконуються усіма студентами незалежно від варіанту.

Похожие материалы

Информация о работе