Робоча учбова програма з дисципліни «Моделювання комп'ютерних мереж»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету

13 червня 2004 р.

РОБОЧА УЧБОВА ПРОГРАМА

з дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ»

для спеціальності 8.080202 «Прикладна математика»

Індекс дисципліни за робочим планом – 6.11

Факультет – математики та інформатики

Кафедра прикладної математики

Види навчальної роботи

Форма навчання

Денна

вечірня

заочна

Аудиторні заняття, год.

·  Лекції

·  Практичні заняття

·  Лабораторні роботи

·  Самостійна робота, год.

28

-

14

-

14

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

81

-

-

Підсумковий контроль

Залік

-

-

Луганськ – 2004

Програма складена на підставі робочого навчального плану спеціальності 080202 «Прикладна математика» і учбової програми дисципліни  «Моделювання комп'ютерних мереж», затвердженої 13.06.2004р.

Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри  прикладної математики 13.06.2004р. (протокол №__).

Зав. Кафедрою _____________________    проф. Грибанов В.М.

Програма розглянута і схвалена на засіданні Ради факультету математики та інформатики __.__.2004 р. (протокол №__).

Голова Ради ________________                  доц. Крамар М.М.

Програму склав _________________          доц. Кучма Ю.В.

РОБОЧА УЧБОВА ПРОГРАМА

З дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ»

ЦІЛЬ І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Ціль викладання дисципліни.

Дати студенту теоретичну базу сучасних комп'ютерних мереж і навчити супроводу комп'ютерних мереж різної складності.

Задачі вивчення дисципліни.

Вивчивши дисципліну, студент повинний:

 Знати:

·  Одержати уявлення про комп'ютерну мережу.

·  Засвоїти переваги комп'ютерної мережі.

·  Засвоїти функції серверів і навчитися правильно розподіляти задачі між ними.

·  Запам'ятати переваги і недоліки кожної топології.

·  Засвоїти терміни, що відносяться до мережних кабелів.

·  Познайомитися з трьома типами бездротових мереж і їхнім застосуванням.

·  Познайомитися з чотирма способами передачі даних, використовуваними в локальних мережах.

·  Познайомитися з трьома типами передачі сигналів, характерними для мобільних мереж.

·  З'ясувати, яку роль грають у мережі плати мережного адаптера, у тому числі при підготовці, передачі і керуванні даними.

·  Познайомитися з основними факторами, що впливають на функціональні можливості плати мережного адаптера.

·  Вивчити функції протоколів і стеків протоколів.

·  Познайомиться з різними засобами стандартних топологій IEEE Ethernet.

·  Познайомиться з характеристиками мережі Token Ring.

·  Мати уявлення про основні компоненти мережної операційної системи.

·  Вивчити визначення витісняючої і кооперуючої багатозадачності.

·  Вивчити визначення мережних служб.

 Уміти:

·  Навчитися ідентифікувати однорангові мережі.

·  Навчитися ідентифікувати мережі на основі сервера.

·  Навчитися вибирати найбільш придатний тип мережі.

·  Навчитися розрізняти три базові топології і їхню комбінацію.

·  Навчитися вибирати найбільше придатну топологію для рішення конкретної задачі.

·  Познайомитися з основними типами мережних кабелів.

·  Зрозуміти розходження між немодульованою і модульованою (широкосмужною) передачею, устаткування підключення.

·  Навчитися визначати оптимальний – для конкретного мережного середовища – тип кабелю.

·  Навчитися визначати параметри плати мережного адаптера.

·  Навчитися описувати два (як мінімум) розширення плати мережного адаптера, що дозволяють збільшити продуктивність мережі.

·  Навчитися визначати рівні моделі OSI, на яких виконуються конкретні мережні рівні.

·  Навчитися описувати головні функції кожного рівня моделі OSI операції.

·  Навчитися визначати рівні моделі OSI, на яких функціонують конкретні мережні компоненти.

·  Познайомитися з розширеннями моделі OSI з боку IEEE Project 802.

·  Навчитися описувати мережні процеси, у яких використовують протоколи, і способи їхнього використання.

Похожие материалы

Информация о работе