Удосконалення методики викладання теми "Електричний струм у напівпровідниках" в загальноосвітній школі

Страницы работы

Содержание работы

Вступ.

Актуальність роботи.

Швидкими темпами розвивається наука й техніка, дедалі більше скорочуються відстані в часі між новими науковими відкриттями і їх практичним втіленням. Особливо це стосується фізики напівпровідників. Вона є однією з молодих, швидко розвиваючих галузей сучасної науки і техніки, в якій яскраво проявився тісний зв'язок теорії і практики, науки і виробництва.

Вивчення напівпровідників допомогло значному розширенню і поглибленню знань про будову твердих тіл, про природу електричних явищ, які протікають в них .

За короткий час бурхливого розвитку набула напівпровідникова техніка, яка зробила переворот в радіоелектроніці. Зараз неможливо знайти галузь сучасного виробництва, в якій би не застосовувались ті чи інші напівпровідникові прилади. Важко переоцінити ту роль, яку вони відіграють у сучасній науці і техніці. Проте значний прогрес цих областей науки безпосередньо пов'язаний з розвитком теоретичних та експериментальних методів дослідження фізико-хімічних властивостей напівпровідникових матеріалів.

Подальший розвиток науки й техніки потребує підвищення якості підготовки молодого покоління, в тому числі його фізичної освіти. У зв'язку з цим виникає потреба систематично поновлювати шкільний курс фізики, вводити в нього нові теми, що відображають найбільш фундаментальні наукові і технічні відкриття. Саме тому до шкільного курсу фізики й було введено тему "Електричний струм у напівпровідниках". Ця тема містить значний обсяг матеріалу, на вивчення якого відводиться дуже мала кількість годин (4-5 годин).

Питання про напівпровідники вивчаються в школі один раз у 10 класі. Отже, основний навчальний матеріал цієї теми десятикласники повинні засвоїти досить глибоко і міцно.


Проте    методика   викладання   напівпровідників   в    школі   розроблена   це недостатньо, зокрема немає повного з'ясування питань щодо змісту навчального матеріалу та послідовності його вивчення у шкільному курсі фізики. Мало приділяється уваги методиці і техніці демонстраційного і лабораторного експерименту, підбору навчального обладнання по напівпровідниках. Усе це призводить до певного знецінення учнями знань теми та зменшення тієї ролі, яку вона відіграє у сучасній науці і техніці. Просистематизувавши основні методичні підходи викладання теми "Електричний струм у напівпровідниках" і врахувавши досвід викладання теми вчителями, нагромаджений протягом педагогічної практики, ми розробили удосконалену методику, яку й подано в дипломній роботі. Об'єкт дослідження.

Процес формування понять теми "Електричний струм у напівпровідниках" в загальноосвітній школі. Мета роботи.

1.  Провести аналіз наукової, методичної та науково-методичної літератури,
програм, навчальних підручників з теми роботи.

2.  Систематизувати основні методичні підходи щодо викладання даної теми в
шкільному курсі фізики.

3.  Розробити    нову    методику    вивчення    теми    "Електричний    струм    у
напівпровідниках" та провести її апробацію в загальноосвітніх школах.

Теоретичне значення роботи.

Удосконаливши методику викладання даної теми ми підвищуємо рівень та якість знань і умінь учнів, що й визначає успіх вивчення напівпровідників у школі.

Практичне значення роботи.

Результати  роботи,  тобто  розроблену  нами  методику,  можна  використати вчителям, методистам, студентам старших курсів та викладачам на уроках фізики при викладанні даної теми в загальноосвітніх школах.


1.1.Будова й електричні властивості напівпровідників.

Напівпровідники - це речовини, які за своєю електропровідністю займають проміжне місце між провідниками й діелектриками і, на відміну від металів, мають від'ємний температурний коефіцієнт опору (принаймні в певних інтервалах температури опір напівпровідників при їх нагріванні зменшується)[19]. Крім того, електропровідність напівпровідників залежить від різних зовнішніх впливів (освітлення механічних деформацій, дії рентгенівського та радіоактивного випромінювання тощо). На величину напівпровідників значно впливають домішки [1, 2, 3].

Величина питомого опору напівпровідників лежить у межах від 10"6 до 104

 проте ці межі цілком умовні.

З такими властивостями є багато речовин. Більшість твердих тіл (мінералів), з якими ми зустрічаємось, являються фактично напівпровідниками. Майже всі окисли, сульфіди (сполуки металів з сіркою), селеніди (сполуки металів з селеном), телуриди (сполуки металів з телуром), сполуки елементів III і IV груп періодичної системи елементів Менделєєва і багато інших речовин володіють напівпровідниковими властивостями. Крім того, є хімічні елементи, які в чистому вигляді в різних умовах мають напівпровідникові властивості.

На рис. 1.1.1 подано групу елементів періодичної системи, які мають напівпровідникові властивості. Ця група обведена жирною лінією [2].

Зліва, зверху від індексу елемента вказаний порядковий номер елемента; зліва, знизу - електронегативність елемента. Цифрою справа, знизу позначена ширина забороненої зонив напівпровіднику.

Зліва і знизу від напівпровідникової групи елементів розміщені метали, які добре проводять електричний струм. Вони характеризуються слабкими зв'язками валентних електронів з атомами.
Справа і зверху цієї групи розміщені елементи, які в твердому вигляді

володіють властивостями ізолятора. Для них характерна значна подібність з електронами (прагнення приєднати до себе електрони) при хімічних сполуках з металами.

Усі напівпровідники поділяють на три великих групи[4]:

1)  атомні напівпровідники (мають атомну кристалічну решітку) — бор,
кремній, фосфор, сірка, германій, селен, цирконій, сіре олово та ін. Ці елементи
належать до IV, V, VI груп періодичної системи елементів Менделєєва і
становлять компактну групу, вліво від якої розміщені елементи з вираженими
металевими властивостями, вправо — з металоїдними;

2)  напівпровідники з іонною кристалічною решіткою, в якій атоми зв'язані
кулонівськими силами, наприклад

3)   напівпровідникові  сполуки  з  валентними  зв'язками,  в  яких  атоми
утворюють   кристали   типу   однієї   гігантської   молекули   (карбід   кремнію,
антимонід індію, арсенід галію та ін.).

Електричні властивості напівпровідників залежать від освітленості, дії зовнішніх полів, температури, домішок тощо[4, 5, 6,]. Характерною є температурна залежність питомої електропровідності напівпровідника, вона визначається експоненціальним законом.

де Т — абсолютна температура;— константа, характерна для даного напівпровідника; к — стала Больцмана;— енергія активації, тобто енергія, потрібна для переведення електронів з валентної зони в зону провідності.

При Т = О К напівпровідники є ізоляторами, а при високих температурах їх електропровідність наближається до провідності металів. З підвищенням температури електропровідність напівпровідників зростає, тоді як у металів вона зменшується[4, 5,6].

Похожие материалы

Информация о работе