Виховання важливих рис характеру в процесі навчання учнів математиці. Естетичне виховання учнів у процесі викладання математики

Страницы работы

53 страницы (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Курсові роботи

з методики викладання математики


ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

Тема 1. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Тема 2. ВИХОВАННЯ ВАЖЛИВИХ РИС ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ МАТЕМАТИЦІ

Тема 3. ЗВ’ЯЗОК ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ З ЖИТТЯМ

Тема 4. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З УЧНЯМИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Тема 5. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Тема 6. АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Тема 7. СТВОРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ НА УРОЦІ МАТЕМАТИКИ

Тема 8. ЗАВДАННЯ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Тема 9. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Тема 10. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ МАТЕМАТИКИ

Тема 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВТОРЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Тема 12. АНАЛІЗ І СИНТЕЗ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

Тема 13. ІНДУКЦІЯ І ДЕДУКЦІЯ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

Тема 14. ЕЛЕМЕНТИ ЛОГІКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Тема 15. РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Тема 16. МАТЕМАТИЧНІ ПОМИЛКИ УЧНІВ

Тема 17. ОЗНАЧЕННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Тема 18. ТЕОРЕМИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Тема 19. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Тема 20. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Тема 21. НАВЧАННЯ УЧНІВ ПЕРЕВІРЦІ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ

Тема 22. НАВЧАННЯ УЧНІВ РАЦІОНАЛЬНИМ МЕТОДАМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Тема 23. УРОК МАТЕМАТИКИ В 5-9 КЛАСАХ

Тема 24. УРОК МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Тема 25. СИСТЕМА ОБЛІКУ ЗНАНЬ І МАТЕМАТИКИ

Тема 26. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАОЧНОГО ПРИЛАДДЯ З МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ

Тема 27. ОБЛАДНАННЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ

Тема 28. МАТЕМАТИЧНИЙ КАБІНЕТ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Тема 29. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В СПТУ

Тема 30. ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ

Тема 31. ПИСЬМОВІ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ

Тема 32. МАТЕМАТИЧНІ ДИКТАНТИ В ШКОЛІ

Тема 33. РОЗВИТОК ТЕХНІКИ ОБЧИСЛЕНЬ УЧНІВ У ШКОЛІ

Тема 34. НАБЛИЖЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ В ШКОЛІ

Тема 35. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Тема 36. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ

Тема 37. МАТЕМАТИЧНІ ЗМАГАННЯ В ШКОЛІ

Тема 38. ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ШКОЛАХ І КЛАСАХ

Тема 39. МАТЕМАТИЧНІ ВЕЧОРИ В ШКОЛІ

Тема 40. МАТЕМАТИЧНІ ГУРТКИ В ШКОЛІ

Теми 41. МАТЕМАТИЧНІ ІГРИ І РОЗВАГИ В ШКОЛІ

Тема 42. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ іЕЛЕМЕНТАМИ ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ

Тема 43. РОЗШИРЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ЧИСЛО В ШКОЛІ

Тема 44. ПІДРУЧНИКИ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 5-6 КЛАСІВ

Тема 45. ПІДРУЧНИКИ З ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ 7-9 КЛАСІВ

Тема 46. ПІДРУЧНИКИ З ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАСІВ

Тема 47. ПІДРУЧНИКИ З АЛГЕБРИ ДЛЯ 7-9 КЛАСІВ

Тема 48. ПІДРУЧНИКИ З АЛГЕБРИ Й ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАСІВ

Тема 49. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН У ШКОЛІ

Тема 50. УСНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ

Тема 51. ЗВ’ЯЗОК МІЖ ШКІЛЬНИМИ КУРСАМИ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ Й ХІМІЇ

Тема 52. ЗВ’ЯЗОК МІЖ ШКІЛЬНИМИ КУРСАМИ МАТЕМАТИКИ, ГЕОГРАФІЇ ТА АСТРОНОМІЇ

Тема 53. ЗВ’ЯЗОК МІЖ ШКІЛЬНИМИ КУРСАМИ МАТЕМАТИКИ Й ЕКОНОМІКИ

Тема 54. ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИЦІ

Тема 55. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ У ШКОЛІ

Тема 56. ВИВЧЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ У ШКОЛІ

Тема 57. ВИВЧЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ У 5-6 КЛАСАХ

Тема 58. ВИВЧЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ У 5-6 КЛАСАХ

Тема 59. ВИВЧЕННЯ ВІД’ЄМНИХ ЧИСЕЛ У ШКОЛІ

Тема 60. ВИВЧЕННЯ ВІДСОТКІВ, ВІДНОШЕНЬ І ПРОПОРЦІЙ У ШКОЛІ

Тема 61. ЕЛЕМЕНТИ ГЕОМЕТРІЇ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАСІВ

Тема 62. ПЕРШІ УРОКИ АЛГЕБРИ В СЬОМОМУ КЛАСІ

Тема 63. ДІЇ З ОДНОЧЛЕНАМИ Й МНОГОЧЛЕНАМИ В СЬОМОМУ КЛАСІ

Тема 64. ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО СТЕПЕНЯ В ШКОЛІ

Тема 65. ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО СТЕПЕНЯ В ШКОЛІ

Тема 66. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В КУРСІ АЛГЕБРИ

Тема 67. ВИВЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ДРОБІВ У ВОСЬМОМУ КЛАСІ

Тема 68. ВИВЧЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ У ДЕВ’ЯТОМУ КЛАСІ

Тема 69. ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "КВАДРАТНІ КОРЕНІ"

Тема 70. ВИВЧЕННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ У ШКОЛІ

Тема 71. ВИВЧЕННЯ КВАДРАТНИХ РІВНЯНЬ У 8-9 КЛАСАХ

Тема 72. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ І СИСТЕМ РІВНЯНЬ

Тема 73. ВИВЧЕННЯ ПРОГРЕСІЙ У ШКОЛІ

Тема 74. ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІЙ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Тема 75. ПОБУДОВА Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФІКІВ У 7-9 КЛАСАХ

Тема 76. ГРАФІЧНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ У ШКОЛІ

Тема 77. ВИВЧЕННЯ В ШКОЛІ МОДУЛЯ ЧИСЛА

Тема 78. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ И ДОВЕДЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ У ШКОЛІ

Гема 79. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯНЬ У ШКОЛІ

Тема 80. ВИВЧЕННЯ ЛОГАРИФМІВ У ШКОЛІ

Тема 81. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО СТЕПІНЬ У ШКОЛІ

Тема 82. ЕЛЕМЕНТИ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В КУРСІ ПЛАНІМЕТРІЇ

Тема 83. ВИВЧЕННЯ ГРАНИЦЬ У ШКОЛІ

Тема 84. ВИВЧЕННЯ ПОХІДНОЇ В ШКОЛІ

Тема 85. ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРАЛА В ШКОЛІ

Тема 86. ВИВЧЕННЯ Й ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ В ШКОЛІ

Тема 87. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ В ШКОЛІ

Тема 88. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТІ В ШКОЛІ

Тема 89. УВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ В ШКОЛІ

Тема 90. ВИВЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ДОВІЛЬНОГО АРГУМЕНТУ

Тема 91. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ У ШКОЛІ

Тема 92. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З АКСІОМАТИКОЮ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ПЛАНІМЕТРІЇ

Тема 93. ВИВЧЕННЯ ОСЬОВОЇ СИМЕТРІЇ В ШКОЛІ

Тема 94. ВИВЧЕННЯ ПОВОРОТІВ У КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ

Тема 95. ЕЛЕМЕНТИ ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ В ШКОЛІ

Тема 96. ВИВЧЕННЯ ТРИКУТНИКІВ У КУРСІ ПЛАНІМЕТРІЇ

Тема 97. ВИВЧЕННЯ ЧОТИРИКУТНИКІВ У КУРСІ ПЛАНІМЕТРІЇ

Тема 98. ВИВЧЕННЯ ПЛОЩ ФІГУР У ШКОЛІ

Тема 99. НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ НА ОБЧИСЛЕННЯ

Тема 100. НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ

Тема 101. НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ НА ДОВЕДЕННЯ

Тема 102. ГЕОМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ НА ДОСЛІДЖЕННЯ В ШКОЛІ

Тема 103. ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОЛА В ШКОЛІ

Тема 104. ВИВЧЕННЯ КРУГА ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ У ШКОЛІ

Тема 105. ВИВЧЕННЯ ГОМОТЕТІЇ ТА ПОДІБНОСТІ В ДЕВ’ЯТОМУ КЛАСІ

Темя 106. ВИВЧЕННЯ ПРАВИЛЬНИХ МНОГОКУТНИКІВ У ДЕВ’ЯТОМУ КЛАСІ

Тема 107. ВИВЧЕННЯ ВПИСАНИХ І ОПИСАНИХ ФІГУР У КУРСІ ПЛАНІМЕТРІЇ

Тема 108. ЕЛЕМЕНТИ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В КУРСІ СТЕРЕОМЕТРІЇ

Гема 109. РОЗВИТОК ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ І ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ В КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ

Тема 110. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З АКСІОМАТИКОЮ ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ

Тема 111. ЗАДАЧІ НА МАКСИМУМ І МІНІМУМ У ШКОЛІ

Тема 112. ВИВЧЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОСТІ ПРЯМИХ У ШКОЛІ

Тема 113. ВИВЧЕННЯ ДВОГРАННИХ І МНОГОГРАННИХ КУТІВ У КУРСІ СТЕРЕОМЕТРІЇ

Тема 114. ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН"

Тема 115. ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН"

Тема 116. ВИВЧЕННЯ МНОГОГРАННИКІВ У ШКОЛІ

Тема 117. ВИВЧЕННЯ ТІЛ ОБЕРТАННЯ В ШКОЛІ

Тема 118. ВИВЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ ТІЛ У ШКОЛІ

Тема 119. СТЕРЕОМЕТРИЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ Й ПОБУДОВИ В ШКОЛІ

Тема 120. ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ У ШКОЛІ

Тема 121. ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ В ШКОЛІ

Тема 122. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Тема 123. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ МАТЕМАТИЦІ

Тема 124. ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УЧНІВ МАТЕМАТИЦІ

Тема 125. СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ


ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

Тема 1. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Описують досвід роботи по формуванню в учнів навичок акуратного виконання записів на дошці й у зошиті, красивого й точного виконання креслень (зокрема - з використанням кольорових олівців і кольорової крейди). Показують, як ведеться роз’яснення того факту, що дотримання певних математичних пропорцій (наприклад, при «золотому» перетині) сприяє посиленню естетичного впливу картини, скульптури, споруди на людину. Особливу увагу в роботі приділяють ознайомленню учнів з красою математичних висновків, з дотепними розв’язаннями задач. При цьому можна взяти матеріал з одного класу (наприклад, 8-го або 9-го) або однієї математичної дисципліни в 2-3 класах.

Література: 35, 97, 118, 127, 128, 129, 130, 195, 197, 214, 220, 256, 309, 312, 318, 320, 322, 326, 327, 328, 329, 330, 379, 383, 388, 462, 464, 466, 493, 522, 561, 582, 595, 596, 604, 634, 642, 643, 646, 661.

Тема 2. ВИХОВАННЯ ВАЖЛИВИХ РИС ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ МАТЕМАТИЦІ

Показують, як у процесі навчання математиці вчитель добивається формування в учнів таких важливих рис характеру, як послідовність у роботі, наполегливість, акуратність, увага, критичне ставлення до своєї роботи й роботи своїх товаришів, кмітливість, чесність, колективізм (наприклад, під час моделювання, виконання вимірювальних робіт на місцевості), любов до праці, культуру письма й усної мови тощо. Бажано навести факти тривалого спостереження за декількома учнями класу.

Література: 4, 28, 37, 56, 67, 118, 162, 170, 184, 187, 191, 197, 220, 232, 237, 275, 309, 326, 327, 328, 329, 330, 340, 346, 367, 368, 379, 388, 429, 436, 462, 491, 500, 505, 522, 540, 545, 552, 580, 586, 595, 604, 633, 634, 643, 653, 654, 661, 695, 703, 706, 707, 709, 711.

Тема 3. ЗВ’ЯЗОК ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ З ЖИТТЯМ

Показують необхідність такого зв’язку й шляхи її встановлення (демонстрація застосувань математики; вироблення в учнів умінь і навичок, важливих для подальшої практичної діяльності; розв’язання задач практичного характеру й т. ін.). Наводять матеріал про фактичне здійснення такого зв’язку та про вплив виконаної роботи на учнів (зокрема, у повсякденному житті, під час дослідження різних явиш природи й суспільства, при виборі майбутньої професії, під час роботи після закінчення школи).

Література: 1, 29, 38, 39, 52, 94, 113, 114, 116, 152, 223, 224, 236, 268, 270, 301, 321, 332, 349, 353, 369, 388, 457, 528, 568, 575, 576, 577, 579, 610, 611, 623, 627, 629, 630, 654, 684.

Тема 4. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З УЧНЯМИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

На підставі аналізу даних про учнів 2-3 класів показують, що навчання всіх учнів класу за єдиним планом, без урахування відмінностей у підготовці й індивідуальних особливостей кожного учня не може забезпечити бажаних результатів засвоєння математики кожним школярем. Описують організацію роботи на уроці на основі індивідуального підходу, індивідуальну роботу поза уроком математики (рекомендація книг і статей для позакласного читання з математики, додаткові або спеціальні завдання, консультації з окремих питань або стосовно розв’язання задач підвищеної трудності тощо) не лише з тими, що відстають, але й з найбільш здібними учнями, що цікавляться математикою, а також з такими, хто звичайно встигає, але до сьогоднішнього уроку не готовий. Слід показати систему обліку знань і вмінь учнів, що використовується, і навести деякі результати виконаного експерименту.

Література: 27, 41, 84, 86, 108, 110, 145, 167, 187, 191, 197, 198, 234, 237, 299, 328, 329, 341, 346, 363, 388, 403, 406, 425, 430, 474, 489. 492, 496, 505, 511, 520, 538, 549, 554, 565, 581, 586, 606, 637, 642, 643, 654, 656, 663, 706, 707, 709.

Тема 5. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

На матеріалі 1-2 класів розкривають досвід організації самостійної

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на курсовые работы
Размер файла:
654 Kb
Скачали:
0