Вплив матеріальних затрат на собівартість продукції. Зміни в структурі матеріальних витрат. Забезпеченість підприємства робітниками за професією і рівнем кваліфікації

Страницы работы

Содержание работы

Варіант №2

Завдання 1

Необхідно:

Визначити вплив матеріальних затрат на собівартість продукції за наступними даними:

План      

Звіт

Матеріальні витрати, тис. грн.

400

420

Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, %

-

75

∆СМВ, %=(1-ІМВ)*ПВМВ, ІМВ – индекс матер.затрат

ІМВ=МВФ/МВпл.

∆СМВ, %=(1-420/400)*75=-3,3%

За рахунок збільшення матеріальних витрат собівартість збільшилась на 3,3%


Завдання 2

Необхідно:

Проаналізуйте змінення в структурі матеріальних витрат по даним, наведеним у таблиці, тис. грн.

Вихідні дані

Показник

Потреба

Звіт

Отклонения в структуре

Т.грн.

%

Т.грн.

%

Сировина та основні матеріали

800

71,43

850

72,34

0,91

Допоміжні матеріали

80

7,14

60

5,11

-2,03

Паливо

30

2,68

20

1,7

-0,98

Електроенергія

50

4,47

60

5,11

0,64

Полуфабрикати

150

13,39

140

11,91

-1,48

Інші

10

0,89

45

3,83

2,94

Всего

1120

100

1175

100

0

Вывод:Проанализировав структуру мат.затрат, видно что наибольший уд.вес в плановом(потреба) периоде составляют сырье и осн.материалы, а наименьший-другие запасы. А в отчетном наибольший-сырье и материалы, а наименьший-топливо. Таким образом видно, что в отчетном году по сравнению с плановым МЗ на сырье и материалы увеличился на 0,91%, а что касается МЗ на другие запасы, то они в отчетном году в сравнении с плановым увеличились на 2,94% и топливо снизилось на 0,98%.Также значительно изменилась сумма затрат на допол. и вспомогат.материалы(-2,03%) и полуфабрикаты(-1,48%) в отчетном году по сравн.с плановым.


Завдання 3

Необхідно:

Проаналізуйте забезпеченість підприємства робітниками за професією і рівнем кваліфікації, а також співвідношення між основними і допоміжними робітниками, використовуючи дані таблиці.

Показник

Потреба

Факт

Відхилення від потреби, %

1.Чисельність робітників, осіб,

У тому числі основних

583

350

602

355

3,26

1,43

2.Питома вага основних робітників загальній кількості, %

60

59

-1,67

3.Середній тарифний розряд робітників

4,7

4,8

2,13

З них:

Токарі

4,2

4,1

-2,38

Слюсарі

4,8

4,9

2,08

Фрезерувальники

4,7

4,9

4,26

Вывод:

Підприємство забезпечене основними робітниками, адже фактично їх на 1,43 % більше ніж планувалось. Найбільший тарифний розряд у слюсарів – 4,9. Допоміжні робітники відповідно складають 40, 41 % у загальній кількості ПВП підприємства.


Завдання 4

Необхідно:

За наступними даними про кількість та вік встановленого обладнання в механічному цеху визначити тенденцію динаміки середнього віку обладнання

Маються наступні дані про кількість та вік встановленого обладнання в механічному цеху заводу.

Показник

На 01.01.09

На 01.01.10

Кол-во един. каждой интервальной группы в % к итогу(На 01.01.09)

Кол-во един. каждой интервальной группы в % к итогу(На 01.01.10)

Кількість встановленого обладнання

211

217

-

-

В тому числі металоріж. част.

205

208

-

-

З них функціон.

До 5 років

Від 5 до 10 років

Від 10 до 20 років

Більше 20 років

58

82

43

22

59

80

45

24

58/205*100=28,29

82/205*100=40

43/205*100=20,98

22/205*100=10,73

59/208*100=28,37

80/208*100=38,46

45/208*100=21,63

24/208*100=11,54

Визначте тенденцію динаміки середнього віку обладнання у цеху.

Вс = ∑Іс * Ч

Іс = (Гв + Гн)/2

І 1 = (0+5)/2 = 2,5

І 2  = (5+10)/2 = 7,5

І 3  = (10+20)/2 = 15

І 4  = (20+30)/2 = 25

Вс На 01.01.09 = (2,5*0,2829) + (7,5*0,4) + (15*0,2098) + (25*0,1073) = 9,53675

Вс На 01.01.10 = (2,5*0,2837) + (7,5*0,3846) + (15*0,2163) + (25*0,1154) = 9,72325

Висновок: На підприємстві встановлене застаріле обладнання, крім того станом на 01.01.10 року середній вік збільшився до 9, 72.


Завдання 5

Необхідно:

Охарактеризувати ситуацію, що склалася на підприємстві. Зробити висновок, вказати внутрішні та зовнішні причини недовиконання плану по асортименту, запропонувати конкретні шляхи щодо покращання діяльності підприємства, визначити перелік та адресність управлінських дій. На ВАТ «Факел» економічний аналіз асортименту виготовленої продукції в процесі господарської діяльності показав, що план по асортименту виконано:

За способом найменшого відсотка – 82,5%, за питомою вагою в загальному переліку виробів, по яким виконано план випуску продукції – 60%,

За середнім процентом асортиментності – 91,5%

Вывод:Недовиконання плану може бути пов’язаним з недостатніми запасами складських залишків готової продукції на кінець року.

Необхідно визначити причини недовиконання плану. Зовнішні (кон’юнктура ринку, зміна попиту на окрему продукцію, активізація конкурентів, несвоєчасне введення в дію виробничих потужностей), внутрішні (недоліки організації виробництва, простої, недоліки в системі управління.)

Управлінські рішення повинні бути адресовані службовим особам, які займаються питанням регулювання виконання плану за окремими видами продукції, для збереження їх співвідношення в загальному випуску.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на лабораторные работы
Размер файла:
60 Kb
Скачали:
0