Взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку

Страницы работы

Содержание работы

Тема 2. Взаємозвязок управлінського та фінансового обліку

2.1. Порівняння функцій, методів та цілей управлінського і фінансового обліку

Фінансовий і управлінський облік – це два види бухгалтерського обліку, тому вони мають спільні риси, оскільки використовують єдину інформаційну систему. Однак, управлінський облік має суттєві відмінності від фінансового, зорієнтованого традиційно на складання фінансової звітності, призначеної в першу чергу для зовнішніх користувачів. Враховуючи важливість ведення податкового обліку на вітчизняних підприємствах здійснимо порівняння управлінського, фінансового й податкового обліку за ознаками, наведеним у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Основні відмінності управлінського, фінансового й податкового обліку

Ознака порівняння

Управлінський облік

Фінансовий

облік

Податковий облік

1

2

3

4

1.Обов'язковість ведення обліку

Залежить від рішення керівництва підприємства, здійснюється на підставі прийнятої підприємством облікової політики

Регулюється Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"

Строго регламентується законодавством: законами України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про ПДВ", "Про податок з доходу фізичних осіб" й ін.

2.Користувачі інформації

Обмежене коло працівників управлінського персоналу підприємства

Широке коло внутрішніх і зовнішніх користувачів

Управлінський персонал, власники, податкові органи

                                                                                              Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

3.Точність інформації

При загальному точному підході допускаються приблизні оцінки (методи статистичного аналізу)

Точність, відхилення у відображенні даних незначні

Строго точна інформація, підвищені вимоги до точності

4. Об'єкти обліку й звітності

Центри відповідальності, окремі види продукції, окремі види витрат

Діяльність підприємства в цілому

База оподатковування

5. Ціль обліку

Надання інформації для планування, організації й контролю з метою забезпечення ефективності діяльності

Складання звітності для зовнішніх користувачів, у т.ч. про стан активів, капіталу, зобов'язань, доходів і витрат підприємства

Надання інформації для нарахування й сплати податків і зборів податковим органам

6. Принципи обліку

Корисність інформації для прийняття рішень

Загальноприйняті принципи обліку згідно П(с)БО №1

Сувора регламентація облікових процедур з боку держави

7. Базова структура (основа) ведення обліку

Залежить від цілей поставлених перед організацією обліку

Балансове рівняння: Активи = Капітал + Зобов'язання

Зіставлення валових доходів і валових витрат, податкових зобов'язань, податкового кредиту, розрахунок фіскальних платежів

                                                                               Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

8. Часовий аспект інформації

Одночасно з фактичними даними надається оцінка й прогнози на майбутнє

Відображення господарських операцій безпосередньо після їхнього здійснення

Формування даних відбувається не обов'язково в день здійснення операцій, а в основному на кінець звітного періоду

9. Вимірники обліку

Грошові, натуральні, трудові

Єдиний грошовий вимірник

Єдиний грошовий вимірник

10. Строки подання звітності

Залежно від  облікової політики й потреб управлінського персоналу

У встановлений законодавством термін або на вимогу користувачів

У встановлений законодавством термін

11. Відповідаль-ність за помилки

Дисциплінарна відповідальність

Адміністративна відповідальність

Адміністративна й кримінальна відповідальність

12. Елементи методів обліку

Комплекс методів як специфічних, так і застосовуваних в інших галузях економічної діяльності

Всі елементи методу: рахунку й подвійний запис, документація й інвентаризація, оцінка й калькуляція, баланс і звітність

Фіксація валових доходів і валових витрат, подвійний запис не застосовується

13. Групування витрат

За статтями калькуляції, способами включення в собівартість, за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат, за ступенем впливу інформації про витрати на прийняття рішень

За елементами витрат

За можливістю віднесення до складу валових витрат

                                                                                         Закінчення табл. 2.1

1

2

3

4

14. Ступінь відкритості інформації

Інформація має конфіденційний характер

Інформація відкрита, публічна

Надається тільки податковим органам, але не є комерційною таємницею

15. Порядок розрахунку фінансових результатів

Залежно від мети обліку розраховують прибуток або маржинальний дохід як результат діяльності окремого центру відповідальності

Фінансовий результат від всіх видів діяльності підприємства за звітний період відображається на рахунку прибутків і збитків

Оподатковуваний прибуток = Скоригований валовий дохід - валові витрати - амортизаційні відрахування

16. Зв'язок з іншими науками

Тісно пов’язаний  з економікою, фінансами, економічним аналізом, математичною статистикою

Пов'язаний з економікою, але базується в основному на власному методі

Тісно пов'язаний з фінансовим обліком і ведеться тільки на підставі первинних даних фінансового обліку

Аналізуючи табл. 2.1. можна зробити наступні висновки щодо особливостей управлінського обліку:

-         управлінський облік спрямований на майбутні результати, у зв'язку із чим поєднується із плануванням і прогнозуванням, використовує методи математичної й загальної статистики. Фінансовий і податковий облік реєструють факти й господарські операції, які вже відбулися, тобто спрямовані на правдиве відображення подій, що відбулися в минулому;

-         управлінський облік не керується загальноприйнятими бухгалтерськими схемами й формами надання даних. Фінансовий і податковий облік має чітко регламентовані форми подання даних (форми звітності, податкові декларації);

-         в управлінському обліку зосереджена увага на конкретних сегментах господарської діяльності, а не на всьому підприємстві в цілому, як у фінансовому й податковому обліку;

Похожие материалы

Информация о работе