Взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку, страница 3

Відпуск товарно-матеріальних цінностей у виробництво здійснюється з допомогою лімітно-забірних карт (ф. №М-8, М-9), накладних-вимог (ф. №М-11), вимог на понадлімітний відпуск. Вимоги на понадлімітний відпуск є сигнальними документами, які свідчать про відхилення у процесі виробництва, на що необхідно звернути увагу і проаналізувати причини їх виникнення. Введення в експлуатацію основних засобів здійснюється на основі Акту прийому-передачі (ф.№ОЗ 1). Процес виробництва забезпечується робітниками з допомогою підрозділу з соціальних питань. При прийнятті на роботу керівник видає Наказ про прийняття на роботу (ф.№П-1), потім на кожного робітника відкривається особова картка (ф.№П-2). На основі особових карток розробляється опис працюючих на підприємстві, з зазначенням якісних характеристик персоналу (кваліфікація, стаж, розряд та ін.). Ці дані служать для контролю за кількістю та кваліфікаційною характеристикою персоналу на підприємстві.

До початку процесу виробництва продукції, відділом з фінансово-економічних питань розробляється планова калькуляція виробів та встановлюється план виробництва продукції за кількістю та асортиментом. У процесі виробництва ведеться облік всіх витрат, пов’язаних безпосередньо з виробництвом та його обслуговуванням. Облік праці на виробництві ведеться у табелі обліку робочого часу (ф. №П-12 та №П-13), рапорті про виробіток (ф. №П-22), маршрутному листі, листку на доплату (ф. № П-48), листку про простої (ф. №П-16). Наявні на виробництві основні засоби фіксуються у інвентарних списках (ф. №ОЗ-9). Час роботи основного засобу фіксується в картці обліку відпрацьованого часу устаткування. В разі виникнення необхідності у ремонті або модернізації об’єкту основних засобів, його виконує підрозділ з технічних питань. Виконані роботи оформлюються Актом прийомки-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (ф. №ОЗ-2). Після закінчення виробничого процесу з виробництва надходить готова продукція і складається її фактична калькуляція, з допомогою якої проводиться контроль здійснених на виробництві витрат. У разі виникнення браку складається Акт про брак, в якому фіксуються всі витрати, пов’язані з виготовленням забракованих виробів, визначаються винні за допущений брак особи. Після закінчення виробничого процесу готова продукція надходить на склад з супровідними документами – накладними. На складі облік готової продукції ведеться у картках складського обліку за найменуваннями і гатунками (номенклатурними номерами) до того часу, поки не буде реалізована. При реалізації продукції між підприємством і покупцем складається договір на придбання продукції, після чого виписується накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортна накладна, податкова накладна, рахунок-фактура. У бухгалтерії ведуть відомість (книгу) залишків готової продукції, з якою звіряються дані складу готової продукції по реалізації та залишкам нереалізованої продукції. Документи, якими оформлюються різні господарські операції, що здійснюються на підприємстві надходять до бухгалтерії, де оброблюються, узагальнюються у зведені документи, на основі яких потім складається звітність підприємства.

Що стосується документації управлінського обліку, то щодо неї відсутнє будь-яке законодавче регулювання, тому обсяг інформації і порядок її надання розробляється самостійно підприємством. Інформаційною базою для прийняття управлінських рішень, безумовно є первинні документи бухгалтерського обліку, однак вони потребують певної обробки для того, щоб згрупувати інформацію, надати їй зручного вигляду для передачі керівництву.

Управлінські документи призначені для внутрішнього прийняття рішень; в них відображаються минулі, теперішні події та прогнозні дані на майбутнє; дані у таких документах наводяться у зручній та своєрідній формі; вони є конфіденційними; не обумовлюються юридичними нормами; існують для задоволення потреб підприємства; часто складаються у реальному масштабі часу або на короткий термін.

Основні документи, що використовуються в управлінському обліку наведені на рис. 2.1.

ПОСТАЧАННЯ

ВИРОБНИЦТВО

ПРОДАЖ

Перелік основних даних

Постачальники

Виробниче устаткування

Ринок продукції

Потреба у матеріалах

Покупці

Рівень матеріальних запасів

Потреба у матеріалах

Запас готової продукції

Розміщені замовлення на матеріали

Потреба у робочій силі

Незавершене виробництво

Кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Основні управлінські документи

Звіт про запаси сировини

Звіт про виробниче устаткування

Звіт про запаси готової продукції

Звіт про потреби у матеріалах

Звіт про мінімальний рівень запасів

Звіт про незавершене виробництво

Звіт про кредиторську заборгованість

Звіт про виготовлену продукцію

Звіт про продажі

Звіт про дебіторську заборгованість

Зведений звіт про рух грошових коштів

Рис. 2.1. Основні документи системи управлінського обліку

Звіт про запаси сировини та готової продукції – показує рівень запасів сировини і готової продукції, їх придатність та мінімально допустимий рівень, що базується на продажах та виробничих потребах.

Звіт про виробниче устаткування – показує характеристику наявного виробничого устаткування, його стан, потужність та потребу у вдосконаленні, ремонті або заміні.

Звіт про потреби у матеріалах – показує необхідну для підприємства кількість матеріалів з урахуванням виробничих потреб та обов’язкових запасів.

Звіт про мінімальний рівень запасів – показує розрахунок мінімального рівня запасів з урахуванням обсягів виробництва, термінів постачання та інших умов, а також фактичну величину запасів на певну дату.

Звіт про незавершене виробництво – відображає величину витрат, що понесені на виробництво продукції, яке є незавершеним на певну дату.

Звіт про продажі – показує, як продається кожний вид продукції. Може також вказувати відносну важливість кожного великого покупця для підприємства.

Звіт про кредиторську заборгованість – показує, які суми підприємство повинно оплатити своїм постачальникам і коли мають бути здійснені платежі.

Звіт про виготовлену продукцію – аналізує виробництво кожного виду продукції і порівнює його з планом виробництва.

Звіт про дебіторську заборгованість – показує, які суми винні підприємству його клієнти. Звіт може вказувати, коли очікується платіж, і якщо він прострочений, то на який період часу.

Зведений звіт про рух грошових коштів – показує надходження та використання грошових коштів у розрізі діяльності підприємства.